Search form

ทิตัส 3:1

ก๋าน​ใจ๊​จีวิต​ตี้​ถูกต้อง

1หื้อ​เตื๋อน​ผู้เจื้อ​ตังหลาย​ยอมฮับ​กับ​เจื้อฟัง​ผู้​มี​อำนาจ​กับ​ผู้​ปกครอง​บ้านเมือง เตื๋อน​หื้อ​พร้อม​เยียะ​ความ​ดี​กู้​อย่าง​อยู่​ตลอด