Search form

ทิตัส 3:5

5พระองค์​ก็​จ้วย​หื้อ​เฮา​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ บ่ใจ๊​ย้อน​ก๋าน​เยียะ​สิ่ง​ตี้​ถูกต้อง​ต๋าม​ธรรม แต่​ย้อน​ความ​เมตต๋า​ของ​พระองค์ พระองค์​ซ่วย​ล้าง​บาป​ของ​เฮา​ออก​ไป กับ​เยียะ​หื้อ​เฮา​เป๋น​คน​ใหม่ มี​จีวิต​ใหม่ โดย​ฤทธิ์​เดช​ของ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์