Search form

ทิตัส 3:6

6พระเจ้า​หื้อ​พระวิญญาณ​บริสุทธิ์​มา​อยู่​กับ​เฮา​อย่าง​บ่มี​ข้อ​จ๋ำกัด​โดย​ตาง​พระเยซู​คริสต์​ผู้​จ้วย​หื้อ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ​ของ​เฮา