Search form

ทิตัส int

เปาโล​เขียน​จดหมาย​ฉบับ​นี้​เถิง​ทิตัส​ประมาณ​ปี๋ ค.ศ. 65 ต๋อน​ตี้​เปาโล​อยู่​ใน​เมือง​นิโคบุรี​ใน​ประเทศ​กรีก

ทิตัส​เป๋น​จาว​กรีก เป๋น​คน​ตี้​จ้วย​เปาโล​บอก​ข่าวดี​หื้อ​คน​ตี้​อยู่​ใน​เมือง​โครินธ์ ต่อ​มา​เขา​ได้​เตียว​ตาง​ไป​กับ​เปาโล​เถิง​เกาะ​ครีต กับ​เปาโล​ขอ​หื้อ​เขา​อยู่​ตี้​หั้น​ต่อไป​เปื้อ​จะ​ได้​จ้วย​หมู่​ผู้เจื้อ​ตี้​หั้น เปาโล​ถือ​ว่า​ทิตัส​เป๋น​ลูก​บ่าว​ใน​ความ​เจื้อ​แต๊ๆ ต๋อน​ตี้​ทิตัส​ได้ฮับ​จดหมาย​จาก​เปาโล เขา​ยัง​อยู่​ตี้​เกาะ​ครีต​เซิ่ง​อยู่​ตาง​ใต้​แผ่นดิน​ใหญ่​ของ​ประเทศ​กรีก

เปาโล​เตื๋อน​ทิตัส​เรื่อง​ก๋าน​สอน​ผิด กับ​บอก​หื้อ​ต่อต้าน​ผู้​ตี้​สอน​ผิด ครู​สอน​ผิด​หมู่​นี้​ได้​สอน​ว่า ผู้​เจื้อ​ต้อง​เยียะ​ต๋าม​กฎเก๋ณฑ์​ต่างๆ เปื้อ​จะ​ได้ฮับ​ความ​รอด​ป๊น​บาป​โต้ษ แต่​เปาโล​บอก​ว่า​กฎเก๋ณฑ์​หมู่​นี้​ก็​ขัดแย้ง​กับ​ข่าวดี​ตี้​แต๊​จริง เปาโล​สอน​เกี่ยว​กับ​คุณสมบัติ​ของ​ผู้นำ​คริสตจักร​ต้อง​เป๋น​จาใด กับ​ต้าน​ยัง​สอน​หื้อ​ผู้เจื้อ​ฮู้​ว่า ควร​อู้​กับ​ควร​เยียะ​ตั๋ว​ต่อ​ผู้นำ​รัฐบาล​กับ​คน​ตี้​บ่ใจ้​ผู้เจื้อ​อย่างใด​ดี