Search form

EKISODO 14

Ba sela Lewatle; Baegipita ba hwela moo

1Gomme Morena a laela Moshe a re: 2Botša Baisiraele o re: Ba fapoge tsela; ba bakane ba fetile Pihagirothe, mo gare ga Migidolo le lewatle, ba lebane le Balatsefone le bokane lebotong la lewatle. 3Ke mo Farao a tlogo re: Baisiraele ba timetše nageng; lešoka le ba thibetše. 4Mme nna ke tlo thatafatša pelo ya gagwe, a ba hlomarela. E tlo ba mo nna ke tlogo ithetiša ka tše ke tlogo di dira Farao le dira tša gagwe ka moka. Ke mo Baegipita ba tlogo lemoga ge Morena e le nna. Gomme Baisiraele ba dira bjalo.

5Ge kgoši ya Egipita e botšwa gore setšhaba se faletše, pelo ya Farao ya hlanoga, le dipelo tša bahlanka ba gagwe tša hlanogela setšhaba, ba re: Re dirileng ge re lesa Baisiraele ba sepela, ba tlogela mediro ya rena? 6Mme Farao a bofa dikoloi tša gagwe, a rapa setšhaba sa gagwe. 7A ntšha dikoloi tše di hlaotšwego tše makgolo a selelago, le dikoloi ka moka tša Egipita; ka moka tša namelwa ke bagale. 8A dira bjalo ka gobane Morena o be a thatafaditše pelo ya gagwe, gore a hlomarele Isiraele. Mme Baisiraele ba be ba tšwile ka kgang. 9Baegipita ba ba hlomarela ka dipitsi le ka dikoloi tša Farao, di na le banamedi ba tšona, dira ka moka tša Farao. Ba ba hwetša ba sa bokana lewatleng, ba fihlile Pihagirothe, ba lebane le Balatsefone.

10Farao a batamela. Baisiraele ge ba lebelela ba bona Baegipita ba le morago. Gomme Baisiraele ba tsenwa ke poifo e kgolo, ba goa ba bitša Morena; 11ba bolela le Moshe ba re: Naa kua Egipita go be go se mabitla naa, ge o re khudušeditše go hwela mo gare ga naga? Dilo tše o di dirile ka baka lang wa re ntšha Egipita? 12Naa ga se tšona tše re go boditšego tšona re sa le Egipita ra re: Re lese re hlankele Baegipita? Ka gobane, go hwela lešokeng, aowaa! Go ka be go le kaone re le bahlanka ba Baegipita.

13Moshe a fetola a botša setšhaba a re: Le se boife! Emang! Lehono ke mo le tlogo bona phološo ye Morena a tlogo le direla lehono, ka gobane Baegipita ba le ba bonago lehono, le ka se ke la hlwa le ba bona gape neng le neng. 14Morena o tlo le hlabanela, lena le ikhomoletše.

15Gomme Morena a bolela le Moshe a re: O reng o ntlhabela mokgoši? Botša Baisiraele o re ba wele tsela. 16Mme wena o emiše lepara la gago, ka letsogo o šupe lewatle, o le fatole, gore Baisiraele ba tšwe ka gare ga lewatle ka mo go omilego. 17Tše nna ke tlogo di dira šedi: Ke tlo thatafatša dipelo tša Baegipita, ba le latela; gomme ke tlo ithetiša ka tše ke tlogo di dira Farao le dira tša gagwe ka moka, le dikoloi tša gagwe ka moka, le banamedi ba gagwe. 18Ke mo Baegipita ba tlogo lemoga ge Morena e le nna ge ke ithetiša ka tše ke tlogo di dira Farao, le dikoloi tša gagwe, le banamedi ba gagwe.

19Gomme Morongwa wa Modimo wa go eta makoko a Isiraele pele, a tsoga a ya a ema ka morago ga bona; le leru lela la thololo la tsoga la ya la ema ka morago ga bona; 20la tsena ka gare ga madira a Baegipita le madira a Baisiraele. Ba ka kua ba le bona e le leru le leswiswi; ba ka mono ba le bona le bonega bošego; ba šitwa go batamelana bošego ka moka.

21Gomme Moshe a emiša letsogo la gagwe a šupa lewatle. Morena a šuthiša lewatle ka phefo e maatla ya Bohlabela bošego ka moka; lewatle ya ba mmu o omilego, meetse a kgaogana. 22Ke mo Baisiraele ba tsenego ka gare ga lewatle, ba gata mo go omilego; ba hwetša meetse ka thoko ya le letona le ka thoko ya le letshadi a eme bjalo ka merako. 23Baegipita ba latela, ba ba šala morago ka dipitsi tša Farao ka moka, le dikoloi tša gagwe, le banamedi ba gagwe; ba tsena mo gare ga mawatle. 24Ka mahuba a meso Morena, a le mollong wa thololo le lerung, a bona dira tša Baegipita mme a di raranya. 25A thedimoša maotwana a dikoloi, a di sepediša ka bothata; Baegipita ba ba ba re: A re tšhabeng Baisiraele, ka gobane ba hlabanelwa ke Morena; o lwa le Baegipita.

26Ke mo Morena a boditšego Moshe a re: Emiša letsogo la gago o šupe lewatle, gore meetse a boele godimo ga Baegipita le dikoloi tša bona le banamedi ba bona. 27Moshe a emiša letsogo la gagwe a šupa lewatle. Lewatle la boela bodulong bja lona ka matlagosa. Baegipita ge ba tšhaba ba gahlana nalo; Morena a ba goromeletša lewatleng. 28Meetse a boa, mme a tšea dikoloi le banamedi, dira ka moka tša Farao tše di bego di ba šetše morago tša tsena lewatleng; gwa se ke gwa šala le o tee wa bona. 29Ge e le Baisiraele ba be ba sepetše mo go omilego mo gare ga mawatle, ba hwetša ka thoko ya le letona le ka thoko ya le letshadi meetse a le bjalo ka merako.

30Ke lona tšatši le Morena a namoletšego Baisiraele diatleng tša Baegipita; gomme Baisiraele ba bona ditoto tša Baegipita lešing la lewatle. 31Ke mo Baisiraele ba bonego tše seatla se segolo sa Modimo se di dirilego Baegipita; gomme setšhaba sa boifa Morena, sa dumela Morena le Moshe mohlanka wa gagwe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index