Search form

EKISODO 16

Dikhwiri le Mana

1Mo Elima ba tsogile, mme setšhaba ka moka sa Baisiraele sa tla lešokeng la Sini, la mo gare ga Elima le Sinai. Ke ge go fetile kgwedi le matšatši a lesome le metšo e mehlano go tloga mola ba huduga nageng ya Egipita. 2Gomme setšhaba ka moka sa Baisiraele sa ngangana le Moshe le Arone gona moo lešokeng. 3Baisiraele ba re: A re ka be re hwetše nageng ya Egipita, mola re duletše dipitša tša nama, re eja bogobe re khora. Hleng le re tlišitše lešokeng le gore le bolaye phuthego ye ka moka ka tlala. 4Ke mo Morena a boditšego Moshe a re: Nna bjale ke tla le nešetša bogobe bjo bo tšwago legodimong; gomme setšhaba se tlo tšwa sa topa ka mehla se se lekanego tšatsi le tee. E tlo ba gore ke ba leke, ke bone ge ba tlo latela molao wa ka, le ge ba tlo o nyatša. 5E tlo re ge ka tšatši la go selela ba lokiša tše ba di gorošitšego, di tlo lekana le tše ba di topilego ka matšatši a mabedi.

6Gomme Moshe le Arone ba botša Baisiraele bohle ba re: Ka mantšiboa a lehono le tlo lemoga ge e le Morena e a le ntšhitšego nageng ya Egipita. 7Le bosasa le tlo tsoga le bona letago la Morena, ka gobane o le kwile ge le mo tsota. Rena re bomang ge le tsota rena? 8Moshe a buša a re: Ge Morena ka mantšiboa a le nea nama la ja, bosasa a le nea bogobe la khora, e tlo ba ka ge a kwile le mo tsota. Ka gobane rena re bomang? Ga le tsote rena, le tsota Morena.

9Bjale Moshe a botša Arone a re: Botša setšhaba sa Baisiraele ka moka o re: Batamelang le lebane le Morena, ka gobane o le kwile ge le ngongorega. 10Ya re ge Arone a sa bolela le setšhaba ka moka sa Isiraele, ba iša mahlo kua lešokeng, ba bona letago la Morena le bonala lerung. 11Bjalo Morena a bolela le Moshe a re: 12Ke kwile ge Baisiraele ba ngongorega. Ba botše o re: Mantšiboa le tlo ja nama; e sa le bosasa le tlo khora bogobe; mme le tlo lemoga ge nna Morena ke le Modimo wa lena.

13Ya re e le mantšiboa gwa tšwelela dikhwiri tša tlala mešašeng. Ka meso phoka ya apeša thoko tšohle. 14Phoka ya re go tloga, ba hwetša naga ya lešoka e pipilwe ke dithorwana tše tshesanyane, di alegile bjalo ka tšhwane. 15Baisiraele ge ba di bona, ba botšišana ba re: Ke dilo mang? Ka gobane ba be ba sa di tsebe.

Moshe a ba botša a re: Ke bjona bogobe bjo Morena a le fago bjona gore e be dijo tša lena. 16Bjale lentšu šele, le Morena a le laetšego; o re: Topang dilo tše; mme motho a tope tše di mo lekanego; motho a lekanyetšwe ka lefiswana; di ye ka palo ya batho ba geno; motho a tsebe ba ba lego mokutwaneng wa gagwe, ge a di kgobela.

17Baisiraele ba dira ka mokgwa woo; e mongwe a topa tše ntši, e mongwe a topa di se nene. 18Bjale ya re ge ba di ela ka lefiswana, ba hwetša e a topilego tše ntši a sa ka a fetiša tekanyo; e a topilego di se nene a sa ka a hlaetša. Bohle ba be ba topile tše di ba lekanego. 19Moshe o be a ba boditše a re: Go se ke gwa ba le e a šadišago molatša wa tšona. 20Ba se ke ba kwa se Moshe a se bolelago. Banna ba bangwe ba šadiša molatša wa tšona, ba tsoga ba hwetša di na le diboko, di nkga. Moshe a ba omanya. 21Mme ba topa ka moswana o mongwe le o mongwe ka mo di lekanego motho. Ge letšatši le fiša di be di tologa.

22Ge go tla tšatši la go selela ba topile bogobe bja matšatši a mabedi; ka o tee ba tlatša mafiswana a mabedi. Gomme bagolo ka moka ba setšhaba ba tla ba tsebiša Moshe. 23Yena a bolela le bona a re: Tše Morena a di boletšego šedi: La bosasa ke la go khutša, ke Sabathakgethwa ya Morena. Se le ratago go se beša le se beše; se le ratago go se apea le se apee; gomme se se šalelago la ka moswana le se dire molatša. 24Gomme ba di bolokela la ka moswana, ba dira se Moshe, a ba laetšego sona, mme tša se nkge, tša se be le diboko. 25Moshe a ba botša a re: Lehono jang tšona tšeo, ka gobane ke Sabatha ya Morena; lehono kua nageng le ka se ke la di hwetša. 26Di topeng ka matšatši a selelago; ka la go šupa, la Sabatha, di ka se be gona.

27Ka la go šupa ba bangwe ba sethšaba ba tšwile ba re re tope; mme ba se ke ba hwetša selo. 28Ke mo Morena a boletšego le Moshe a re: Le tlo lesa neng go nyatša ditaelo tša ka le melao ya ka? 29Lebellang, ka la go selela Morena o le fa bogobe bja matšatši a mabedi, ka gobane o le beetše la Sabatha. Bjale motho a a dule ga gagwe ge; go se ke gwa ba le e a tšwago ka tšatši la go šupa. 30Gomme setšhaba sa khutša ka tšatši la go šupa.

31Ba leloko la Isiraele dilo tšeo ba di reetše leina, ba re ke “Mana”. E be e le tše tšhweu, di swana le dihlakauma, e le tše monate eke ke senkgwa le nose. 32Gomme Moshe a re: Taba ye e laetšwego ke Morena še: Lefiswana le tletšego Mana a le bolokelwe ditlogolo tša lena, gore ba tle ba bone bogobe bjo ke le soletšego bjona lešokeng mehleng yela ge ke le ntšhitše Egipita. 33Moshe a laetša Arone a re: Tšea pitšana; mo go yona o tšhele Mana e tletšego lefiswana. O e bee pele ga Morena; e bolokelwe ditlogolo tša lena. 34Arone o dirile tše Morena a di laetšego Moshe; a boloka pitšana yeo mo go tlilego gwa bolokwa melao. 35Baisiraele ba feditše nywaga e masome a mane ba eja Mana, ba ba ba fihla mo nageng e dutšego batho. Ba lle Mana ba ba ba fihla mollwaneng wa naga ya Kanana. 36Lefiswana ke moelo; a tlatša moeta e le a lesome.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index