Search form

EKISODO 28

Go bewa ga Arone le barwa ba gagwe

1Gomme wena o hlaole Arone mogolwago le barwa ba gagwe mo go Baisiraele, ba go batamele, e be baperisita ba ka, yena Arone, le Nadaba, le Abihu, le Eleasara, le Ithamara, barwa ba Arone. 2Arone mogolwago o mo direle diaparo tše kgethwa, e be tša letago le botšhepi. 3O bolele le ba pelo tše di hlalefilego, ba ke ba humišitšego moya wa bohlale, bona ba direle Arone diaparo, gore a kgethelwe go ba moperisita wa ka. 4Diaparo tše ba tlogo di dira šedi: Ke thebana, ke nkatana, ke kobana, le kobo ya go logwa setšhepi, ke kefa, ke moketwana. A ba direle Arone le barwa ba gagwe diaparo tše kgethwa, gore go be le moperisita wa go ntirela. 5A ba tšee gauta, le purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi.

6Ba dire nkatana ka gauta, le ka purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego ke mologimakgone. 7E be ditseka tše pedi tše di tlemaganywago magetleng; di tlemaganywe dintlheng tše pedi tša tšona. 8Manti a go e tlemela, a lego mo go yona, a dirwe bjalo ka yona, a logwe ka gauta, le purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego. 9O tšee maswikana a mabedi a sohama, mo go ona o ngwale maina a barwa ba Isiraele. 10Maina a selelago a bona a be leswikeng le lengwe, a mangwe a selelago a be go le lengwe, ka go hlatlamana ga bona. 11Maswikana a mabedi ao a setwe ka mokgwa wa moseti wa dikgatišo, a ngwalwe maina a barwa ba Isiraele; o a kwabele ka motato wa gauta. 12Maswikana a mabedi ao o a ngamele mo dintlheng tša nkatana, tše di tlemaganywago magetleng; e be a go gopola barwa ba Isiraele. Arone a a rwale maina a bona ka magetla a mabedi ge a lebana le Morena, gore a gopolwe. 13Mekwabelo yeo o e dire ka gauta, 14le ketane tše pedi tša gauta ye e tagilego. O dire tše di ohlilwego bjalo ka lenti, mme o di kgokele mekwabelong.

15O dire le thebjana ya kahlolo ka mokgwa wa mologimakgone. O e dire ka mokgwa wo nkatana e dirwago ka wona, ka gauta, le ka purapura e tala le e khubedu, le moretele, le leokodi le le ohlilwego. 16Ge thebjana e mennwe e be le dikhutlo tše nne; botelele le boahlamo bo lekane le botelele bja seatla. 17Mo go yona o gomaretše maswikana o dire mebilana e mene. Mmilana o mongwe o be le leswikana la odemo, le la phithida, le la barikata; e be wona mmila wa pele. 18Mmilana wa bobedi e be wa leswikana la nofeke, le la safira, le la jogalomo. 19Mmilana wa boraro e be wa leswikana la lešemo, le la šubu, le la agalama. 20Mmilana wa bone e be wa leswikana la tharasisi, le la šohama, le la jasipe. Maswikana a a kwabelwe ka gauta ge a kgomaretšwa. 21Maswikana a e be a lesome le metšo e mebedi, ka maina a barwa ba Isiraele. Maina a bona a a tlokwe ka mokgwa wa baseti ba maswika a kgatišo; leswikana le ngwalwe leina leteeletee la meloko yeo e lesome le metšo e mebedi. 22Thebjana ye o e kgokele diketaneng tšela tše di ohlilwego ka gauta e tagilego bjalo ka lenti. 23O dire mefišana e mebedi ya gauta, o e gomaretše mo dintlheng tše pedi tša thebjana. 24O kgokele diketane tše pedi tšeo tša gauta mo mefišaneng yeo, ye e gomareditšwego mo dintlheng tša thebjana. 25Dintlha tše pedi tša diketane o di kgokele mo mekwabelong e mebedi yela, mme o e ngamele mo ditsekeng tša nkatana ka thoko e lebago mono pele. 26O dire mefišana e mengwe e mebedi ya gauta, o e gomaretše mo dintlheng tše pedi tša thebjana, mo morumong wa yona wa ka teng o kgotlanago le nkatana. 27O dire le mefišana e mengwe e mebedi gape, o e gomaretše mo ditsekeng tše pedi tša nkatana ka magwafeng, kgauswi le mo e tlemaganywago ka godimo ga moketwana wa yona. 28A ba kgokele thebjana ka mefišana ya yona mo mefišaneng ya nkatana ka lenti la purapura e tala, gore e dule ka godimo ga moketwana wa nkatana, e se šuthe go yona.

29Ka mokgwa wo Arone a rwale maina a barwa ba Isiraele mo thebjaneng ya kahlolo, pelong ya gagwe, ge a tsena sekgethweng; gore ba dule ba tsebja pele ga Morena ka mehla. 30Ka mo thebjaneng ya kahlolo o tsenye “Seetša le Toko”, gore di be pelong ya Arone, ge a tla go lebana le Morena; gomme Arone a rwale kahlolo ya Baisiraele pelong ya gagwe ka mehla ge a lebana le Morena.

31Nkatana ye o e direle kobjana ya go aparwa le yona. Kobjana ka moka e be ya purapura e tala. 32Lešoba la go tsenya hlogo le be mo gare ga yona; le dikologwe ke morumo wo o dirilwego ke mologi; morumo o menwe o etše moruka wa mohlabani, gore o se gagoge. 33Morumo wa ka tlase wa kobjana o o dikološe ka matobolo a purapura e tala le e khubedu, le moretele; a dikologe a na le ditšhitšwana tša gauta mo morumong; 34matobolo a gongwe ka ditšhitswana tša gauta, a dikologe le morumo wa kobjana. 35Gomme Arone a e apare ge a tla go ntirela, gore go lla ga ditšhitswana go kwale ge a tsena sekgethweng go lebana le Morena, le ge a etšwa, gore a se hwe.

36O dire le lematšana la gauta e tagilego; mo go lona o ngwale ka mokgwa wa badiri ba kgatišo, o re “O kgethetšwe Morena.” 37Lematšana le o le kgokele lenti la purapura e tala, gore le tlemelelwe mo kefeng, le fape hlogo le le mo kefeng. 38Le dule mo phatleng ya Arone, gore Arone a rwale molato wa tše kgethwa tše Baisiraele ba tlogo di kgetha, molato o lego mo dibegong tša bona tše dikgethwa ka moka. Lematšana le dule le le phatleng ya gagwe, gore ba kgahle Morena.

39O dire le kobo ya leokodi la go logwa setšhepi. Le moketwana o o dire ka mokgwa wa go loga tše mabalabala.

40Barwa ba Arone o ba direle dikobo; o ba direle le meketwana; o ba direle le dikefa, e be tša letago le botšhepi. 41O di apeše Arone mogolwago le barwa ba gagwe; o ba tlotše o ba gafele modiro, o ba kgethe e be baperisita ba ka ba go ntirela. 42O ba direlele dithema tša lešela le lešweu, ba tšware tšona, di tloge mathekeng di gome diropeng. 43Arone le barwa ba gagwe ba tšware tšona ge ba tsena Ngwakong wa Kgwerano, ge ba batamela aletare, gore ba se ke ba ithweša molato, ba hwa. A e be molao wa neng le neng wo o lebanago yena le ditlogolo tša gagwe tše di tlogo tla.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index