Search form

EKISODO 34

Maswika a maswa a Molao. Modimo o tla kgauswi. Tša go ila Bakanana. Monyanya wa Paseka. Sefahlogo sa Moshe

1Gomme Morena a botša Moshe a re: Ipetlele diphaphathi tše pedi tša maswika, di etšago tšela tša pele. Mo go ona ke tlo ngwala mantšu a a bego a ngwadilwe maswikeng ala a pele a o a pšhatlilego. 2Bosasa o be o itokišitše, o namele thaba ya Sinai e sa le bosasa, o eme pele ga ka ntlheng ya thaba. 3Go se ke gwa ba le e a namelago le wena; go se ke gwa ba le motho e a kago bonala thabeng ka moka; le dihuswane le dikgomo di se ke tša ba tša fulela thabeng yeno. 4Moshe a betla diphaphathi tše pedi tša maswika, tša etša tšela tša pele; a tsogela e sa le bosasa a namela thaba ya Sinai, bjalo ka ge Morena a mo laetše; maswika a mabedi o be a a swere ka diatla.

5Morena a fologa a le lerung, a ema le Moshe gona moo, gomme a kwatša leina la Morena. 6Morena a feta mo pele ga Moshe, gomme a hlaboša lentšu a re: Morena, Morena, Modimo yo mabobo le kgaugelo, wa go se fele pelo, wa botho bjo bogolo le therešo. 7Wa go bolokela ba diketekete botho, wa go lebalela batho bokgopo le dikarogo le dibe; fela, a se ke a lesa go otla mosenyi; le go bana le bana ba bana o bala molato wa botatabo, go iša go moloko wa boraro le wa bone.

8Moshe a akgofa a inama a lotšha, 9a bolela a re: Mongaka, ge o ntebeletše ka botho, gona Mongaka a nke a sepele a le makgatheng a rena. Ge setšhaba se e le sa melala e methata, gona o re lebalele bokgopo bja rena le dibe tša rena, mme o re dire ba gago.

10Modimo a re: Go lokile! Ke dira kgwerano ge. Setšhaba sa gago ka moka se tlo bona ge ke dira mehlolo ye e sešogo ya ka e dirwa lefaseng ka moka le mo ditšhabeng ka moka. Mme setšhaba ka moka se o nago le sona se tlo bona mediro ya Morena, ka gobane se ke tlogo se dira ke na le wena e tlo ba se se makatšago. 11Itotele tše ke go layago lehono. Ge e le nna, ge o fihla ke tlo raka Baamoro, le Bakanana, le Bahethe, le Bapherese, le Bahefe, le Bajebusi. 12Itote gore o se dire kgwerano le beng ba naga yeo o yago go yona, gore ba se tlo ba moreo ge ba na nago. 13Le uše dialetare tša bona, le robaganye dikokwane tša bona, le reme meremedimo ya bona.

14Gobane wena o se ke wa khunamela modimo o šele; ka gobane leina la Morena ke Mogale, ke yena Modimo yo bogale. 15O se ke wa ba wa dira kgwerano le beng ba naga yeo, gore e se re ge ba otswa ba latela medimo ya bona, ba e tlišetša didimo, ba go bitša mme wa ja didimo tša bona, 16mme barwa ba gago wa tlo ba tšeiša barwedi ba bona; mme ge barwedi ba bona ba otswa ba latela medimo ya bona, ba tlo otswiša le barwa ba gago ba latela medimo yeo ya bona.

17O se ke wa itirela modimo wa seswantšho.

18O hlokomele monyanya wa dinkgwa tše di sa hlabegwago. Ka lebaka le le beilwego la kgwedi ya Abibi o fetše matšatsi a šupago o eja dinkgwa tše di se nago hlabego, bjalo ka ge ke go laetše. Ka gobane kua nageng ya Egipita o tšwile ka kgwedi ya Abibi.

19Maitšibulo ka moka ke a ka; mo diruiweng tša gago o nkgethele maitšibulo a kgomo le a nku. 20Leitsibulo la pokolo o le lopolle ka nku; ge o sa rate, o le thokge molala. Maitšibulo a barwa ba gago o a lopolle ka moka.

Ba se ke ba bonala pele ga ka ba sa swara selo.

21Mediro ya gago o e dire ka matšatši a selelago. Ka la go šupa o khutše, e ka ba ge o lema le ge o buna.

22Monyanya wa dibeke o o dire; ke wa dithakangwaga tša puno ya korong, le monyanya wa go kgobela ge ngwaga o fela.

23Banna ba gago ba bonale gararo ka ngwaga pele ga sefahlogo sa Morena Modimo wa Isiraele. 24Ge ke tlo ba ke rakile ditšhaba ge o fihla, mme ke katološitše mellwane ya gago, go ka se ke gwa ba le e a tlogo kganyoga naga ya gago ge o etile, o ile go bonala pele ga sefahlogo sa Morena Modimo wa gago gararo ka ngwaga.

25Madi a sedimo sa ka o se ke wa a tliša le se se hlabegilwego. Sehlabelo sa Paseka se se ke sa šalela la ka moswana.

26Ngwakong wa Morena Modimo wa gago o iše tša pele tša dithakangwaga tša mašemo a gago.

Putšane o se ke wa e apea ka maswi a mmayo.

27Gomme Morena a botša Moshe a re: Mantšu a o a ngwale; ka gobane ke dirile kgwerano le wena le Isiraele ka mantšu a. 28Moshe o feditše matšatsi a masome a mane le mašego a ona a le fao, a na le Morena, a sa je bogobe, a sa nwe meetse. Mo matlapeng ala a ngwala mantšu a kgwerano, mantšu a lesome.

29Moshe ge a fologa thabeng ya Sinai, ge a boa a swere matlapa ao a melao, o be a sa tsebe gore letlalo la sefahlogo sa gagwe le phadima ka ge a be a bolela le Modimo. 30Arone le Baisiraele ka moka ge ba lebelela ba bona letlalo la sefahlogo sa Moshe le phadima, mme ba boifa go mmatamela. 31Moshe a ba bitša; ke mo Arone le bagolo bohle ba phuthego ba boetšego go yena, mme Moshe a bolela nabo. 32Gwa tsebo batamela Baisiraele ka moka, a ba anegela tšohle tše Morena a mmoditšego thabeng ya Sinai. 33Ge a feditše go bolela nabo, a šira sefahlogo sa gagwe ka lešira. 34Gomme ge a tlile pele ga sefahlogo sa Morena go bolela nae, a tloše lešira go fihla ge a etšwa. Ge a etšwa, a botša Baisiraele tše a di laetšwego; 35Ke mo Baisiraele ba bonego gore letlalo la sefahlogo sa Moshe le a phadima. Moshe a bušetša lešira sefahlogong sa gagwe, a le tloša ge a eya go bolela le Morena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index