Search form

GENESI 27

Isaka o šegofatša Jakobo

1E itše ge Isaka a tšofetše, mahlo a gagwe a fifetše, a sa hlwe a bona, a bitša Esau morwa wa gagwe e mogolo, a bolela le yena a re: Ngwanaka!

Yena a re: Ke nna e!

2Isaka a re: O a di bona, ke tšofetše; mme tšatši la ka la go hwa ga ke le tsebe. 3Bjale a ko tšee marumo a gago, le kgotlopo ya gago, le bora bja gago, o tšwe o ntsomele phoofolo. 4O tle o nkapeele sejo se se hlabolago ka mo ke se ratago, o se tliše ke je; e be gona ke tlogo go šegofatša ke sešo ka hwa.

5Ge Isaka a bolela le Esau morwa wa gagwe, Rebeka a di kwa. Esau a na a tšwa a yo tsoma, gore a boe le phoofolo. 6Rebeka yena a bolela le Jakobo morwa wa gagwe, a re: Tseba gore ke kwele tatago a bolela le Esau mogolwago, a re: 7Ntlele le phoofolo, o nkapeele sejo se se hlabolago, gore ke je, ke go šegofatše pele ga sefahlogo sa Morena ke sešo ka hwa. 8Bjalo, Ngwanaka! Theetša se ke go botšago sona, ge ke go ruta maano. 9A ko ye kua dihuswaneng o mpoele le diputšana tše pedi tše botse tša diphokwana, ke di apee ke direle tatago sejo se se hlabolago ka mo a se ratago. 10Mme wena o tlo se iša go tatago; o tlo ja, mme a go šegofatša a sešo a hwa.

11Jakobo a fetola Rebeka mmagwe a re: O tseba gore mogolwake ke monna wa mehlahla; mme nna ke monna e a se nago mehlahla. 12Mohlomongwe tate o tlo mphopholetša, a nkhwetša ke mo fora, ka ikobela thogo, ke se šegofatšwe.

13Mmagwe a re: Ngwanaka, thogo yeo e tlo rwalwa ke nna. Wena dira se ke se boletšego; sepela o yo di tšea. 14Jakobo a ya a di tšea, a di tliša go mmagwe. Mmagwe a apea sejo se se hlabolago, ka mo tatagwe a bego a se rata. 15Bjale Rebeka a tliša diaparo tša Esau morwa wa gagwe e mogolo, tše a bego a na natšo ka ngwakong, a di apeša Jakobo morwa wa gagwe e monyenane. 16Ka matlalo a a diputšana a mo tatetša diatla le mo molaleng wa gagwe o boreledi. 17Sejo se se hlabolago, le senkgwa se a se dirilego, a di bea mo diatleng tša Jakobo morwa wa gagwe.

18Bjale Jakobo a tsena go tatagwe a re: Tata.

Yena a re: Ke nna e! Ke wena mang, Ngwanaka?

19Jakobo a fetola tatagwe a re: Ke nna Esau, wa leitšibulo la gago. Ke dirile se o mpoditšego sona. A ko tsoge hle, o dule, o je nama ya phoofolo ya ka, moya wa gago o kgone o ntšhegofatše.

20Isaka a botšiša morwa wa gagwe a re: Ngwanaka, o kgonne bjang go e hwetša ka pela?

Yena a re: Ke ka gobane Morena Modimo wa gago o nkgahlantše le yona.

21Isaka a re: O ko batamele, Ngwanaka, ke go phopholetše, ke bone ge o le Esau morwa wa ka, le ge o se yena. 22Jakobo a batamela, Isaka tatagwe a mo phopholetša, a re: Lentsu ke la Jakobo; diatla tšona ke tša Esau. 23Mme a se ke a mo lemoga, gobane diatla tša gagwe di be di na le mehlahla bjalo ka tša Esau mogolwagwe; gomme a mo šegofatša. 24A buša a re: Gale ke wena Esau morwa wa ka?

Yena a re: Ke nna!

25Ke mo a itšego: A di tle, ke je nama ya phoofolo ya morwa wa ka; moya wa ka o kgone o go šegofatše. Bjale a di batametša, a mo tlišetša le beine, a nwa. 26Ya ba gona Isaka tatagwe a boletšego a re: A ko batamele o nkatle, Ngwanaka. 27A batamela a mo atla. Isaka a kwa monko wa diaparo tša gagwe, mme a mo šegofatša a re: A ko bone ge! Monko wa morwake ke monko wa naga ya go šegofatšwa ke Morena. 28A Modimo a go nee phoka ya godimo, le mahura a lefase, le motlalo wa mabele le morara. 29O hlankelwe ke ditšhaba; le dilete di go khunamele. O be mmuši mo go bana beno; mme bana ba mmago ba go khunamele. Go rogwe ba ba go rogago; go šegofatšwe ba ba go šegofatšago. 30E itše ge Isaka a feditše go mo šegofatša, mme Jakobo a sa tšwa go tlogelana le tatagwe, ke ge go fihla Esau mogolwagwe a etšwa go tsomeng. 31Le yena a apea sejo se se hlabolago, a se tliša go tatagwe a re: Tata! A ko tsoge o je nama ya phoofolo ya morwa wa gago, moya wa gago o kgone o ntšhegofatše.

32Isaka a mmotšiša a re: Ke wena mang?

Yena a re: Ke nna Easu morwa wa gago wa leitšibulo.

33Bjale gomme Isaka a tšhoga gagologolo ruri, a re: Gomme ke mang eo, e a tsomilego phoofolo, a ntlišetša ka ja tšohle wena o sešo wa fihla? Nna ke mo šegofaditše; gomme o tlo dula e le mošegofatšwa.

34Esau a re go kwa mantšu ao a tatagwe, a golola, a tsoša sello se segolo se bohloko ruri, a kgopela tatagwe a re: Tata, le nna ntšhegofatše!

35Tatagwe a re: Monyanana wa gago o tlile ka bofora a tšea tšhegofatšo ya gago.

36Esau a re: Gale e fela ke Jakobo, gobane e bile ke gabedi a mphora! O nkamogile bogolwane; mme bjalo šedi, o nkamogile le tšhegofatšo. A kgopela a re: A ga wa ka wa ntšhadišetša tšhegofatšo?

37Isaka a fetola a re: Tseba gore, ke mmeile gore a be mmuši wa gago, mme bana beno ka moka ke mo neile gore e be bahlanka ba gagwe; ke mmabaletše ka mabele le ka morara; mme wena bjale ke tla go reng, Ngwanaka?

38Esau a kgopela tatagwe a re: Tata, a o be o fo ba le tšhegofatšo e tee fela? Tata, le nna a ko ntšhegofatše. Mme a hlaboša lentsu a lla.

39Ke mo Isaka tatagwe a fetotšego a re: Tseba gore madulo a gago a tlo hloka mahura a lefase, a tlo hloka phoka e tšwago legodimong. 40Sa gago e tlo ba go phela ka lerumo; mme ngwana weno o tlo mo hlankela. E tlo re mohla o tsoša maatla, o tlo rola joko ye ya gagwe molaleng wa gago.

41Esau a tloga a hloile Jakobo ka baka la tšhegofatšo yeo ye tatagwe a mo šegofaditšego ka yona. Mo pelong ya gagwe a re: Lebaka la go llela tate le a batamela; ke mo ke tlogo bolaya Jakobo.

42Ge ba botša Rebeka tše morwa wa gagwe e mogolo a di bolelago, a roma motho a yo bitša Jakobo morwa wa gagwe e monyane, a mmotša a re: Sedi; Esau mogolwago o rata go itefeletša ka go go bolaya. 43Bjalo, Ngwanaka, kwaa se ke se bolelago. Tsoga, o tšhabele go Labane kgaetšedi ya ka kua motseng wa Harane. 44O dule ga gagwe o fetše matšatšinyana, go fihla ge bogale bja mogolwago bo okobetše, 45go fihla ge pefelo ya mogolwago e go gomela, a lebetše tše o mo dirilego tšona. Nna ke tlo roma motho a go bitša wa boa. Dira bjalo gore ke se tlo hlakoga lena bana ba ka bobedi bja lena ka tšatši letee.

46Rebeka a yo bolela le Isaka a re: Nna bophelo bo ntenne ka barwedi ba ba Hethe; ge Jakobo le yena a ka tšea mosadi wa barwedi ba Hethe, e a etšago bona bao barwedi ba naga ye, gona nka re: Ke sa phelelang?

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index