Search form

GENESI 30

Bana ba Jakobo le maruo a gagwe

1E itše ge Rahele a bona a sa belegele Jakobo bana, a tsebafela mogolwagwe, mme a bolela le Jakobo a re: Mphe bana! Ge ke se ne bana ke tlo hwa.

2Jakobo a mo kgala a re: A o ntira Modimo, wa re ke nna ke go ganago le bana?

3Rahele a re: Biliha šo, ke molata wa ka. Tsena go yena gore a mpelegele wa go tlo dula difarong tša ka, ke bone bana ka yena. 4A mo fa Biliha molata wa gagwe, a ba mosadi wa gagwe; mme Jakobo a tsena go yena. 5Biliha a ima, a belegela Jakobo ngwana wa lesogana. 6Ke mo Rahele a itšego: Modimo o nkahloletše, o bile o kwele le lentšu la ka, a mpha morwa. Mme a mo reela la Dani (Moahloledi). 7Biliha molata wa Rahele a ima gape, a belegela Jakobo ngwana e mongwe wa lesogana. 8Ke mo Rahele a itšego: Katano ya Modimo! Ke katane le mogolwake ka ba ka fenya. Mme a mo reela leina la Nafutali (Katano ya ka).

9Lea yena ge a bona a gomile, a tšea Silipa molata wa gagwe, a mo neela Jakobo ya ba mosadi wa gagwe. 10Silipa molata wa Lea a belegela Jakobo ngwana wa lesogana. 11Ke mo Lea a itšego: Ke lešego! Mme a mo reela la Gada (Lešego). 12Silipa molata wa Lea a buša a belegela Jakobo ngwana wa lesogana. 13Ke mo Lea a itšego: Ke wa mahlatse! Bjalo barwedi ba batho ba tlo re ke wa mahlatse. Mme a mo reela leina la Asere (Mahlatse).

14Ka tšatši le lengwe la ge go bunwa Rubeni o tšwele a hwetša maropotlane nageng, a a tliša go Lea, go mmagwe. Rahele a kgopela Lea a re: Hlalla maropotlane a ngwana wa gago.

15Lea a re: A o re ke taba e nyenyane ge o nkamogile monna wa ka? Bjale o re o nkamoge le maropotlane a ngwana wa ka!

Rahele a re: A a robale le wena bošego bja lehono; wena o mphe maropotlane a ngwana wa gago.

16Ka mantšiboa ge Jakobo a boa a etšwa mašemong, Lea a tšwela go mo gahlanetša, a bolela le yena a re: Tlaa go nna; ke go rekile ka maropotlane a ngwanake. Bošego bjoo Jakobo a tsena go yena.

17Gomme Modimo a dira se Lea a se kgopetšego; Lea a ima, a belegela Jokobo ngwana wa lesogana, wa bohlano. 18Ke mo Lea a itšego: Modimo o mphile moputso wa ka, ka ge monna wa ka ke mo file molata wa ka. Mme a mo reela leina la Isashara (Wa moputso). 19Lea a ima gape, a belegela Jokobo ngwana wa lesogana, wa go selela. 20Ke mo Lea a itšego: Modimo o mphile neo e botse; bjale monna wa ka o tlo nkgodiša, ka ge ke mmelegetše barwa ba ba selelago. Mme a mo reela leina la Sebulone (Kgodišo). 21A fetša ka go belega ngwana wa mosetsana, a mo reela la Dina (Kahlolelo).

22Bjale Modimo a gopola Rahele, a mo dira se a se kgopetšego, a mo hunolla. 23A ima, a belega ngwana wa lesogana a bolela a re: Modimo o nthotše nyatšego. 24Ngwana eo a mo reela leina la Josefa (O tlo ekeletša); ka ge a itše: Modimo o tlo nkekeletša ka morwa e mongwe.

25Bjale mehla yeo, Rahele a seno belega Josefa, Jakobo o boletše le Labane a re: Mphe tsela, ke boele gae nageng ya gešo. 26Neele basadi ba ka le bana ba ka, bao ke go diretšego ka baka la bona, mme ke sepele: ka gobane bohlanka bjaka ge ke go hlankela le wena o a bo tseba.

27Labane a fetola a re: A nke ke hwetše mahlo a gago a ntebeletše ka botho; ke lemogile gobane Morena o ntšhegofatša ka baka la gago. 28A re: Mpeele moputso wa gago, mme ke tlo go neela.

29Jakobo a re: O tseba ka mo ke go diretšego ka gona, le se mohlape wa gago o tlilego wa ba sona o na le nna. 30Ke go hweditše o na le mohlatswana; bjalo ke bontši bjo bogolo: Morena o go šegofaditše mo go gatilego dinao tša ka. Bjalo nna ke tlo ikagela neng ngwako wa ka?

31Labane a re: Ke tlo go neang?

Jakobo a re: O se ke wa mpha selo. Ke tlo buša ke diša dihuswane tša gago ge o ka ntumelela se: 32Ge nna lehono nka sepela le dihuswane tša gago ka moka, ka kgetha dinku tšohle tše kgwana le tše tshegana le tšohle tše phifadu, le dipudi tšohle tše tshegana le tše kgwana; tšona tšeo ya ba moputso wa ka. 33Mme ka moso bohlatse bja ge ke botega e tlo ba ge wena o ka tla wa bona tše e lego moputso wa ka; gomme ye o tlogo e hwetša e se e kgwana, le ge e se e tshegana, o tlo re ke e utswitše.

34Labane a re: Go lokile; a go be bjalo ka ge o boletše. 35Ka tšatši leo a kgetha diphokwana tše mebala le tše tshega, le dipudi ka moka tše nakgwana le tše nasegana, tšohle tše di nago le bošweu, le dikwana tšohle tše di naphifadu, mme a di gafela barwa ba gagwe. 36Mme Labane a re, meraka ya Jakobo e be go šele, mo motho a fihlago a sepetše matšatši a mararo. Jakobo yena a šala a diša dihuswane tše di šetšego e le tša Labane.

37Mme Jakobo a tšea diphata tša molokga, le tša moretlwa, le tša moduhlare, a sehla ditswata tše tšhweu; bošweu bja tšwelela diphateng tšeo. 38Diphata tšeo a di bea megopong ya go nwela meetse, mo dihuswane di nwago gona tša di bona, mme tša goelana gona. 39Tša goelana di bone diphata tšeo; bjale tša tswala tše mebala le tše kgwana le tše tshegana.

40Tšona Jakobo a di hlaola, dikwana le diputšana; a fela a hlakanya dihuswane tšohle tša Labane le tše mebala, le tše phifadu. Ya gagwe mehlape a e kgethela go šele, a se ke a e hlakanya le dihuswane tša Labane.

41Ka mehla ge go goelana tše di tsetetšego, Jakobo o beile diphata tšela megopong, tša di bona ge di goelana. 42Eupša ge dihuswane di gwametšwe, a se ke a di bea. Ka mokgwa wo tša Labane ya ba tše di gwametšwego, tša Jakobo ya ba tše di tsetetšego. 43Mme Jakobo a ba monna e a ruilego tše ntšintši, a ba le dihuswane tše ntši, le balata ba basadi le ba banna, le dikamela le dipokolo.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index