Search form

GENESI 31

Jakobo o a ngwega; o boelana le Labane

1Jakobo o kwele dipolelo tša barwa ba Labane ge ba re: Jakobo o amoga tatawešo dilo tšohle. Leruo leo kamoka o le ruile ka tša tatawešo. 2Le gona ge a bona sefahlogo sa Labane a hwetša se sa etše sa maabane le maloba. 3Gomme Morena a bolela le Jakobo a re: Boela nageng ya botatago le metswalong ya gago. Nna ke tlo ba le wena.

4Ke mo Jakobo a romilego motho, a bitša Rahele le Lea kua nageng dihuswaneng tša gagwe, 5a bolela le bona a re: Nna ke bona sefahlogo sa tataweno se mphetogetše se sa etše sa maabane le maloba; fela Modimo wa tate o be a na le nna. 6Ge e le lena, le tseba gobane ke diretše tataweno ka maatla a ka ka moka. 7Tataweno yena o mphorile, a fetoša moputso wa ka galesome; fela, Modimo o mo thibetše go ntira bošula. 8Ge tataweno a re: Moputso wa gago e tlo ba tše kgwana, dihuswane ka moka di tswetše ka tše kgwana. Ge a re: Moputso wa gago e tlo ba tše mebala, dihuswane ka moka di tswetše ka tše mebala. 9Ke Modimo e a amogilego tataweno diruiwa, a nea nna.

10Lebakeng la ge dihuswane di goelana, ke lebeletše, gomme tše ke di bonego ke lora šedi: Kgapana tše di bego di goela mehlape, e be e le tše kgwana le tše thamaga. 11Mme Morongwa wa Modimo a bolela le nna ke lora a re: Jakobo! Nna ka re: Ke nna e! 12Yena a re: Lebelela o bone, diphokwana ka moka tše di goelago ke tše mebala, le tše kgwana, le tše thamaga; ke ka gobane ka moka tše Labane a go dirago tšona ke di bone. 13Ke nna Modimo wa fala Bethele, mo o tloditšego leswika la seka, mo o nkenetšego keno. Bjale tsoga o tlogele naga ye o boele nageng ya metswalo ya gago.

14Rahele le Lea ba fetola ba re: afa re sa na le kabelo le bohwa mo lapeng la tatawešo? 15Naa ga a ka a re dira batho ba šele naa? Ka gobane o re rekišitše a ja matšo a rena. 16Ruri lehumo ka moka le Modimo a le amogilego tatawešo ke la rena le la bana ba rena. Bjale a ko dire se Modimo wa gago a go laetšego sona. 17Ke moka Jakobo a khuduga; bana ba gagwe le basadi ba gagwe a ba nametša dikamela. 18A gapa diruiwa tša gagwe ka moka; a tloga le thoto ka moka ye a e rekilego, le mehlape ka moka ye a e ruilego Mesopotamia; a wela tsela ya go boela nageng ya Kanana go Isaka tatagwe. 19Ge e le Labane o be a sa ile go kota dinku tša gagwe. Gomme Rahele a utswa dipheko tša tatagwe. 20Jakobo o forile Labane ka go se mo tsebiše, mme a tloga ka go tšhaba. 21O tšhabile le dilo tšohle tša gagwe, a tloga, a sela noka, a lebanya dithaba tša Gileada.

22Ge go fetile matšatši a mararo ba tsebiša Labane ba re Jakobo o tšhabile. 23Labane a napa a rapa ba gabo a mo hlomarela, a sepela matšatši a šupago, a mo hwetša dithabeng tša Gileada. 24Gomme Modimo a tla go Labane Moarama dilorong bošego, a bolela le yena a re: Itiše ge o bolela le Jakobo, o se tlo tlogela botho wa iša bobeng. 25Labane ge a fihla mo Jakobo a lego gona, a mo hwetša a hlomile mešaša thabeng; le Labane a hloma ya gagwe dithabeng tša Gileada.

26Gomme Labane a bolela le Jakobo a re: O dirileng? O mphoretšeng? O thopa barwedi ba ka bjalo ka mathopša a lerumo. 27O reng ge o ngwega, wa mphora, wa se ke wa mpotša selo. Nkabe ke go felegeditše ka lethabo, le ka dikoša, le ka meropa, le ka makope. 28O ntšhitišitše go laelana le barwa ba ka le barwedi ba ka. O dirile tša botlatla. 29Diatla tša ka di na le maatla a go le hlokofatša; fela, Modimo wa tataweno o boletše le nna bošego bja maabane a re: Itiše ge o bolela le Jakobo o se tlo tlogela botho wa iša bobeng. 30Gomme bjalo, go tloga o tlogile, ka gobane o hlologetšwe kudu ngwako wa tatago; fela, o reng o utswa medimo ya ka?

31Jakobo a fetola a re: Ke be ke boifa ke re o tlo nkamoga barwedi ba gago. 32Fela, yo o tlogo mo hwetša a na le medimo ya gago, a se ke a phela. Bjale senka dilo tša ka, bana bešo ba le gona. O tšee se e lego sa gago. A realo a sa tsebe ge Rahele a utswitše dilo tšela.

33Mme Labane a tsena mokutwaneng wa Jakobo, le mokutwaneng wa Lea, le mekutwaneng ya basadi bala ba babedi ba balata, a se ke a hwetša selo. A tšwa mokutwaneng wa Lea a tsena mokutwaneng wa Rahele. 34Rahele yena o be a tšere dipheko tšela a di uta mo senamelong sa kamela, a dula godimo ga sona. Labane a fenyeka mokutwaneng ka moka, a se ke a hwetša selo. 35Bjale Rahele a bolela le tatagwe a re: A mahlo a mong wa ka a se ke a ba a maso, ge ke sa kgone go ema pele ga gagwe, ka gobane ke na le mokgwa wa basadi. Labane a senka a hloka dipheko tšela.

36Ke mo Jakobo a befetšwego, a omanya Labane, a mmotša tša pelong ya gagwe, a re: Bokgopo bja ka ke eng? Sebe sa ka ke eng ge o ntlhomaretše o tuka. 37O fenyekile dithoto tša ka ka moka, mme o hweditšeng se e ka bago sa gago? Se bee fa pele ga ba gešo le ba geno, gore ba re ahlolele, wena le nna. 38Ke feditše nywaga e masome a mabedi ke dutše ga gago; mme dinku tša gago le dipudi tša gago ga se tša folotša; mme nna ga se ka ja dikgapa tša mohlape wa gago. 39Ga se ka go tlišetša ye e bolailwego ke sebata; tše bjalo ke di lefile; le tše di utswitšwego mosegare le ge e le bošego, o di lopile go nna. 40Mosegare ke bolailwe ke letšatši, bošego ke bolailwe ke phefo, ka itlhokiša boroko. 41Ke tšona tše ke di bonego ke le lapeng la gago nywaga e masome a mabedi. Ke go hlanketše nywaga e lesome le nywaga e mene ka baka la barwedi ba gago; e selelago ka go hlankela ka baka la dihuswane tša gago, mme wa fetoša moputso wa ka galesome. 42Ge e ka be e se Modimo wa tate, Modimo wa Aborahama yo le Isaka a mmoifago, ge yena a ka be a sa ka a ba le nna, wena bjale o ka be o nkgomiša ke le fela. Modimo o bone go hlaka gaka, gomme o re ahloletše bošego bja maabane.

43Labane a fetola a re: Barwedi ba ke barwedi ba ka; le bana ba ke bana ba ka; le dihuswane tše ke dihuswane tša ka; tšohle tše o di bonago fa ke tša ka. Fela, lehono barwedi ba ka le bana ba bona ba ba ba belegego, ke sa tlo ba dirang? 44Bjalo tlaa re dire kgwerano, wena le nna, e be bohlatse bja gago le bja ka.

45Ke mo Jakobo a tšerego leswika a le tsema ya ba la seka. 46Jakobo a botša ba gabo a re: Kgobokanyang maswika; ba tliša maswika ba dira seotlo; ba ngwatha dijo gona moo seotlong. 47Labane a se reela a re ke Jegara Sahadutha (seotlo sa bohlatse); Jakobo a re ke Galede (seotlo sa bohlatse). 48Mme Labane a bolela a re: Seotlo se lehono ke sa bohlatse bja ka le bja gago; ka ba ka leo a se bitšwe Seotlo sa bohlatse. 49Leina le lengwe ke Mitsipa (Mohlapetši), ka gobane a re: Morena a a re hlapetše, nna le wena, ge re arogane. 50Ge o ka hlakiša barwedi ba ka, ge o ka tšea basadi ba bangwe ka ntle ga barwedi ba ka, gomme ge go se motho go rena, gona o tsebe gore hlatse ya ka le ya gago e tlo ba Modimo. 51Le gona Labane a re: Seotlo sese; le seka sese; ke di bea mo gare gaka le wena. 52Seotlo se ke hlatse, le seka se ke hlatse, ke dihlatse tša gore nka se ke ka feta seotlo se ka tla go wena; mme le wena o ka se ke wa feta seotlo se wa tla go nna ka bonaba. 53Modimo wa Aborahama, Modimo wa Nahoro, Yena Modimo wa botatabo, a a re ahlolele. Le Jakobo a ena ka yo tatagwe, Isaka, a mmoifago. 54Mme Jakobo a dira sehlabelo gona moo thabeng; a laletša bana babo ba tla dijong. Ba ja dijo, ba robala gona moo thabeng.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index