Search form

GENESI 38

Tša Juda le Thamara

1Ka lebaka lona leo Juda o tlogetše bana babo, a ya a dula go monna e mongwe wa Adulama; leina la monna eo ke Hira. 2A le gona kua a bona ngwanenyana wa Mokanana, leina la gagwe ke Sua; a mo tšea ya ba mosadi wa gagwe; 3a ima a belega ngwana wa lesogana, a mo reela leina la Ere. 4A ima gape a belega ngwana wa lesogana, a mo reela leina la Onane. 5A buša a belega ngwana wa lesogana, a mo reela la Sela; ge a mmelega ke ge a le kua Kesiba.

6Ere morwa wa gagwe wa maitšibulo, Juda o mo tšeetše mosadi; leina la gagwe e be e le Thamara. 7Fela, Morena o bone Ere morwa wa Juda e le motho e mobe, mme a mo lesa a hwa. 8Ke mo Juda a boletšego le Onane a re: Tsena go mosadi wa mogolo wa gago, o mo tsenele gore a tsoše leina la mohu. 9Gomme Onane, ka gobane a tseba gore bana e ka se ke ya ba ba gagwe, a re ge a tsena go mosadi wa mogolwagwe, a tšhollela fase, gore mogolwagwe a se ka a ba le bana ka yena. 10Tše a di dirilego tša befela Morena, mme a mo lesa a hwa. 11Ke mo Juda a boletšego le Thamara ngwetši ya gagwe a re: Dula lapeng la tatago o le mohlologadi go fihla ge Sela morwa wa ka a godile. A realo ka gobane o be a re le yena a ka hwa bjalo ka bana babo. Thamara a tloga a yo dula lapeng la tatagwe. 12Gwa feta lebaka le letelele; mosadi wa Juda ngwana wa Sua a hwa. Ya re ge Juda a feditše go mo llela, a ya kua Thiminathe go bakoti ba dinku tša gagwe. 13Thamara a botšwa gore: Ratswalago šole, o rotogela Thiminathe, o yo kota dinku tša gagwe. 14Thamara a napa a apola diaparo tša bohlologadi, a ikhurumetša ka lešira, a apara lešela, a yo dula kgorong ya Enaima, e lego tseleng ya go ya Thiminathe. A dira bjalo ka gobane a bona Sela a godile, mme a sa mo neelwe a ba mosadi wa gagwe. 15Juda ge a mmona, a mo gononwa a re ke seotswa, ke ge a ipipile sefahlogo. 16A aroga tsela a tla go yena a re: E re yeng, ke tsene go wena. A realo a sa tsebe ge e le ngwetši ya gagwe. Thamara a re: O tlo mphang ge o ka tsena go nna? 17Juda a re: Ke tlo go romela phokwana ya kua mohlapeng. Thamara a re: Ge o ka neela se ke tlo go šala ke go swareletše ka sona.

18Juda a re: Nka go neelang sa go ntshwarelela?

Thamara a re: Ke palamonwana ya gago, le moruka wa gago, le molamo wa gago. Juda a mo neela tšona, mme a tsena go yena. Mme Thamara a riboga. 19A tsoga mme a tloga, a yo apola lešira, a apara tša bohlologadi. 20Juda ge a roma mogwera wa gagwe wa Adulama a na le phokwana, gore a yo tšea dilo tšela tše mosadi yola a mo swareletšego ka tšona, a mo hloka. 21A botšiša banna ba motse woo a re: Seotswa sela se kae, se se bego se le Enaima mo tseleng?

Bona ba re: Go be go se seotswa mo.

22A boela go Juda a re: Ke mo hlokile; le banna ba motse woo ba re: Go be go se seotswa moo.

23Juda a re: A a itshwarele ka tšona; go re leša dihlong bathong a ka se ke a kgona; hleng ke mo rometše phokwana ye, mme o mo hlokile.

24Ya re ge go fetile dikgwedi e ka bago tše tharo, ba tsebiša Juda ba re: Thamara ngwetši ya gago o otswitše; e bile ke moima ka bootswa.

Juda a re: Mo ntšheng, a fišwe.

25Ya re ge ba mo ntšha, a roma motho a ya go ratswalagwe a re: Ke imišitšwe ke mong wa dilo tše; a ko lebeleše o tsebe mong wa palamonwana yeo, le moruka woo, le molamo woo.

26Juda a di tseba a re: O mphentše; molato ke ge nna ke sa ka ka mo tšeiša Sela morwa wa ka. Mme a se ke a hlwa a mo tseba.

27Mohla a belega ba hwetša ka teng ga gagwe go na le mafahla. 28Ya re ge a belega, ngwana e mongwe a ntšhetša seatla ntle; mmelegiši a se swara a se tlemelela lenti le lehubedu a re: Ke yena e a tšwago pele. 29Fela a gomiša seatla, gwa tšwelela monnagwe. Mmelegiši a re: Yo hleng o šwahlile ka phahla! Mme ba mo reela leina la Pheretse (phahla). 30Gwa kgona go tšwa mogolwagwe a na le lenti le lehubedu seatleng; yena ba mo reela la Sera.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index