Search form

GENESI 41

Josefa o godišwa ke Farao. Tlala e kgolo

1E itše ge go fetile nywaga e mebedi, Farao a lora a eme nokeng ya Nile. 2A bona nokeng ya Nile go etšwa dikgomo tše di šupago tša mebele e kgahlišago, tše di nonnego; tša fula lehlakanoka. 3A bona dikgomo tše dingwe tše di šupago di etšwa nokeng di latela tšela; tšona e le tše makgoro, di otile. Tša tla tša ema mo khwiting ya noka ya Nile. 4Mme dikgomo tše tša makgoro, tše di otilego, tša ja dikgomo tšela tše botse tše di nonnego. Gona moo Farao a phafoga. 5Mme a buša a swarwa ke boroko a lora gape; a bona diako tše di šupago di mela lehlakeng letee, di na le dithoro tše koto tše botse. 6A bona diako tše dingwe tše di šupago, tše tshesanyane, tše di tšhumilwego ke phefo ya bohlabela; le tšona tša mela. 7Gomme diako tše tshe sanyane tše tša metša diako tšela tša dithoro tše koto tše di fomilego. Mme Farao a phafoga, a bona e le diloro. 8Ka moswana a kwa pelo ya gagwe e tšhogile, mme a roma motseta a yo bitša bohle bomaitsemangwalo a ba Egipita, le bahlale ka moka. Fela, gwa hlokwa wa go hlathollela Farao diloro tšeo.

9Ke mo mogolo wa batšheledi a boletšego le Farao a re: Lehono ke eletša ka tša molato wa ka wola. 10Farao o kile a befelelwa rena bahlanka ba gagwe, mme a nkiša kgolegong ngwakong wa molaoladikala; e be e le nna le mogolo wa baapei. 11Ra lora diloro bošego botee, nna le yena. E mongwe le e mongwe a lora tše di nyakago tlhathollo. 12Bjale re be re na le lesogana la Mohebere gona moo; e be e le molata wa molaoladikala. Ge re mmotša diloro tša rena, o re hlatholletše ka tlhathollo e lego yona. 13Gomme go diregile bjalo ka ge a re hlatholletše; nna o mpušeditše modirong wa ka, mme yola o mo fegile kwateng.

14Farao a roma motseta a yo bitša Josefa. Ya ba gona ba akgofilego go mo ntšha kgolegong; a kotwa, a apara diaparo tše dingwe, mme a tsena go Farao. 15Farao a bolela le Josefa a re: Ke lorile diloro, mme ke hloka wa go ntlhathollela. Bjale ke kwele ba go bolela ba re: Ge o boditšwe diloro, o a di hlatholla.

16Josefa a fetola a re: Aowaa, ga se nna! Ke Modimo e a tlogo tsebiša Farao tša khutšo.

17Bjalo Farao a di anegela Josefa a re: Šedi: Mo dilorong tša ka ke be ke eme mo khwiting ya noka ya Nile. 18Ka bona mo nokeng go etšwa dikgomo tše di šupago, tše di nonnego, tša dibopego tše di kgahlišago, tša fula lehlakanoka. 19Mme ka bona go etšwa gwa latela dikgomo tše dingwe di šupago tša mekodua, tše di befilego kudu, tše di gwametšwego; mo nageng ka moka ya Egipita ga ke ešo ka bona tše di befilego bjalo ka tšona. 20Gomme dikgomo tše di otilego tše, tša go befa, tša ja tšela tše di šupago tša pele, tše di nonnego. 21Mme ya re ge di feletše dimpeng tša tšona, gwa se ke gwa bonala gore di feletše mo dimpeng tša tšona, di sa befile di etša mola pele. Mme ka phafoga. 22Ka buša ka lora, ka bona diako tše di šupago di mela lehlakeng letee, e le tše di fomilego, tše botse. 23Ka bona diako tše di šupago, tše di se nago selo, tše tshesanyane, tše di tšhumilwego ke phefo ya bohlabela; le tšona tša mela. 24Diako tše di šupago tše tshesanyane tše, tša metša diako tšela tše di šupago tše botse. Bjale ke di anegetše bomaitsemangwalo, mme ga go na e a ntlhathollelago.

25Ke mo Josefa a fetotšego tša Farao a re: Tše Farao a di lorilego ke ditee. Modimo o tsebiša Farao se a tlogo se dira. 26Dikgomo tše šupago tše botse ke nywaga e šupago; le diako tšeo tše di šupago tše botse, ke nywaga e šupago; ke toro e tee yeo. 27Le dikgomo tše tše di šupago tše di gwametšwego, tše di befilego tše di latetšego tšela, ke nywaga e šupago. Le diako tšeo tše di šupago tše di se nago selo, tše di tšhumilwego ke phefo ya bohlabela, e tlo ba nywaga e šupago ya tlala. 28Ke sona se ke se boditšego Farao ka re: Modimo o utollela Farao se a tlogo se dira. 29Nywaga e šupago ye e tlago bjale e tlo ba ya mohora o mogolo mo nageng ka moka ya Egipita. 30E tlo latelwa ke nywaga e šupago ya tlala; ke mo go tlogo lebalwa mohora wola ka moka nageng ya Egipita; ka gobane tlala e tlo ba e sentše naga. 31Mohora wola o tlo ba o sa hlwe o tsebja mo nageng ye, ge go bonwa tlala yeo e tlogo tla; ka gobane e tlo ba e le thata ka kudu. 32Bjale ge Farao a lorile mme a boeletša, ke gore ke taba ye Modimo a e tiišitšego, gomme ke tše Modimo a tlogo di dira e sa le bjale.

33Bjale gomme Farao a a nyake monna wa tlhaologanyo, yo bohlale, a mmee e be molaki wa naga ka moka ya Egipita. 34A Farao a ke a dire se: A a bee bahlapetši mo nageng ye, mme a ntšhiše batho karolo ya bohlano ya tše di bunwago mo nageng ya Egipita ka nywaga e šupago ya mohora. 35Ba kgobele dijo ka moka tša nywaga e mebotse ye e tlago bjalo; mabele a kgobokangwe ka molao wa Farao, mme dijo di bolokwe mo metseng. 36Ke mo dijo tše e tlogo ba sešego sa naga ka nywaga e šupago ya tlala ye e tlogo wa nageng ya Egipita; ke mo naga e sa tlogo senyega ka tlala.

37Polelo ye, Farao le bahlanka ba gagwe ba bone e le e botse. 38Mme Farao a bolela le bahlanka ba gagwe a re: Naa monna e mongwe e a etšago yo, e a nago le moya wa Modimo, re tla mo hwetša kae? 39Farao a bolela le Josefa a re: Bjale ge Modimo a šetše a go utolletše dilo tše ka moka, ga go sa na yo mongwe wa tlhaloganyo le yo bohlale e a kago etša wena. 40Ke wena e o tlogo ba molaki wa ntlo ya ka, gomme setšhaba sa ka ka moka se tlo bušwa ke molomo wa gago; se nna ke tlogo go feta ka sona ke sedulo sa bogoši fela. 41Farao a bolela le Josefa a re: Lebela, ke go beile molaki wa naga ka moka ya Egipita. 42A realo a rola palamonwana ya gagwe, mme a e rweša Josefa; a mo apeša kobo ya leokodi la bohlokwa, a mo apeša moruka wa gauta molaleng. 43A mo nametša koloi ye e hlatlamago ya gagwe; ba mo eta pele ba goeletša ba re: Lotšhang! Ya ba gona go mmea molaki wa naga ka moka ya Egipita. 44Farao a re: Farao ke nna; fela, mo nageng ka moka ya Egipita go se ke gwa ba le motho e a emišago seatla le ge e le leoto ge e se ka baka la gago. 45Farao o mo reile leina la Tsafunathe-Panea (Mofepanaga), a mo tšeiša Asenatha morwedi wa Potifera moperisita wa Oni, ya ba mosadi wa gagwe. Gomme Josefa a putlaputla naga ya Egipita.

46Josefa, mola e eme pele ga Farao kgoši ya Egipita, o be a na le nywaga e masome a mararo. Gomme Josefa a tloga gona moo a putlaganya naga ka moka ya Egipita. 47Gomme naga yeo, ka nywaga e šupago ya mohora, e budušitše mabele a mantši. 48Josefa a kgobela dijo ka moka tša nywaga yeo e šupago e kilego ya ba gona nageng ya Egipita, dijo a di bolokela metseng; mabele a mašemo a motse o mongwe le o mongwe a a boloka mo motseng. 49Josefa a kgobela mabele a kaka lešabašaba la lewatle, ba ba ba lesa le go a ela, ka gobane a be a se sa kgona go elwa.

50Lebakeng leo, tlala e sešo ya wa, Josefa o belegetšwe barwa ba babedi; ke ba ba belegwego ke Asenatha morwedi wa Potifera moperisita wa Oni. 51Wa maitšibulo, Josefa o mo reetše la Manase (Molebatši), ka gobane a re: Modimo o ntebadišitše mahlomola le lapa la tate ka moka. 52Wa bobedi o mo reetše la Efuraimi (Kenyopedi), ka ge a re: Modimo o mphile dikenyo mo nageng ya mohlako wa ka.

53Gomme nywaga yeo ya mohora, e kilego ya ba gona nageng ya Egipita, ya fela. 54Gwa thoma nywaga e šupago ya tlala; gwa tla se Josefa a se boletšego. Tlala ya wa dinageng ka moka; fela mo nageng ya Egipita go be go sa na le bogobe. 55Bjale ge naga ka moka ya Egipita le yona e welwa ke tlala, setšhaba sa llela bogobe go Farao. Farao a laela Baegipita ka moka a re: Yang go Josefa, le dire se a tlogo le botša sona. 56Ya re mola tlala e šetše e enetše lefase ka moka, Josefa a kgona a bula dišego tša mabele, mme Baegipita ba reka. Le mo nageng ya Egipita tlala e be a thatafala. 57Mme ba dinaga ka moka ba tla Egipita ba reka mabele; ka gobane dinageng ka moka tlala e be e thatafetše.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index