Search form

GENESI 42

Barwa ba Jakobo ba selela Egipita

1Le Jakobo o bone gore kua Egipita go rekišwa mabele, a bolela le barwa ba gagwe a re: Le reng le hlwa le lebellana? 2A re: Taba še! Nna ke kwele gore kua Egipita go sa rekwa mabele. Yang le re rekele mabele a gona kua, gore re phele, re se ke ra hwa. 3Ke mo bana babo Josefa ba lesome ba tsogilego ba yo reka mabele kua Egipita. 4Ge e le Benyamini monyanana wa Josefa, Jakobo ga a ka a mo roma le bana babo, ka gobane a re, e se be mohlomongwe a welwa ke kotsi.

5Barwa ba Isiraele ba fihla ba na le ba bangwe ba ba bego ba tlile go reka mabele; ka gobane nageng ya Kanana go be go le tlala. 6Gomme Josefa e be e le yena molaodi wa naga; mme ba dilete ka moka tša lefase ba be ba reka mabele go yena. Le bana babo Josefa ba fihla, ba lotšha ba inametše fase. 7Josefa a bona bana babo, mme a ba tseba, a bolela le bona ka thata, a re: Lena le tšwa kae?

Bona ba re: Re tšwa nageng ya Kanana; re tlile go reka dijo.

8Le ge Josefa a tsebile bana babo, bona ga ba ka ba mo tseba. 9Ke mo Josefa a eletšwego diloro tša mola a ba lorile; mme a bolela le bona a re: Le bahlodi; le tlile go bona difata tša naga. 10Bona ba re: Aowa hle, mong wa rena! Rena bahlanka ba gago re tlile go reka dijo. 11Ka moka ga rena re bana ba motho o tee; ga re ne taba; rena bahlanka ba gago ga re bahlodi.

12Yena a re: Aowa! Le bahlodi; Le tlile go bona difata tša naga.

13Bona ba re: Rena bahlanka ba gago re ba lesome le metšo e mebedi; re bana ba monna o tee wa kua nageng ya Kanana; e monyenyane wa rena yena o šetše le rrawešo bjale; gomme e mongwe ga a sa le gona.

14Mme Josefa a re: Taba ke se nna ke se boletšego ka re: Le bahlodi. 15Se le tlogo lekwa ka sona sese: Ka bophelo bja Farao, le ka se ke la tloga fa, ge e se ge ngwanabolena e monyane a ka tla mo. 16Romang e mongwe wa lena, a yo tšea ngwanabo lena e monyane. Mme lena le šala le golegilwe. E tlo ba gona go leka mantšu a lena ge le na le therešo. Ge le sa rereše, gona, ka bophelo bja Farao, le bahlodi. 17Gomme a ba iša kgolegong gammogo; ba hlwa gona matšatši a mararo.

18Ka tšatši la boraro Josefa a bolela le bona a re: Se le tlogo se dira sese! Ke mo le tlogo phela. Nna ke boifa Modimo. 19Ge le se ne taba, gona a go šale e mongwe wa lena a tlemilwe mo ngwakong wa kgolego ye le tšwago go yona; mme lena le sepele le išetše tlala ya malapa a lena mabele. 20Mme ngwanabo lena e monyane le mo tliše fa go nna; ke mo go tlogo bonala therešo ya mantšu a lena, le se tlo bolawa. Tša fela gona moo.

21Bona ba boledišana ba re: Ruri, re otlwa ka baka la ngwanabo rena, yo re mmonego pelo ya gagwe e tlaletšwe; a re rapela, mme ra se ke ra mo kwa. Tlalelo ye e re wela ka baka leo.

22Rubeni a ba eletša a re: A ga nka ka le botša ka re: Le se ke la dira sebe ka ngwana e! Mme lena la gana go kwa; bjale gomme ke mo go latwago madi a gagwe. 23Gomme bona ba be ba sa tsebe gobane Josefa o a ba kwa, ka gobane yena o boletše le bona ka mohlatholedi. 24A re go ba kwa a ba fularela, a lla. A buša a boela go bona, a bolela le bona, a hlaola Simeone, a mo tlema ba mo lebeletše.

25A laela a re, mekotla ya bona e tlatšwe ka mabele; a re tšhelete ya e mongwe le e mongwe e bušetšwe mokotleng wa gagwe; a re ba neelwe le mefago ya tsela. Mme a ba dira ka mokgwa wo. 26Bona ba tšea mabele a bona, ba a beleša dipokolo tša bona, mme ba wela tsela. 27Ge ba le mo makhutšong, e mongwe wa bona a tlemolla mokotla wa gagwe, gore a fe pokolo ya gagwe dijo; a hwetša tšhelete ya gagwe e le gona moo molomong wa mokotla. 28A botša bana babo a re: Tšhelete ya ka e boile še mokotleng wa ka. Ba thelela dipelo, ba lebelelana ba tšhogile ba re: Ke dilo mang tše, tše Modimo a re dirago tšona?

29Ge ba fihla go Jakobo tatabo kua nageng ya Kanana, ba mo anegela ditaba tšohle tše di ba tšweleletšego, ba re: 30Monna yola, mong wa naga yela, o boletše le rena ka thata, a re dira eke re ba go hlola naga yeo. 31Rena ra mmotša ra re: Ga re na taba, mme ga re bahlodi. 32Ra re: Re bana ba motho o tee, re le ba lesome le motšo o tee; ra re: e mongwe wa rena ga a sa le gona, mme e monyane yena o šetše le rra wešo bjale kua nageng ya Kanana. 33Monna yola mong wa naga yela a re: Se ke tlogo tseba ka sona ge le se ne taba, ke ge le ka tlogela ngwanabo lena e mongwe fa go nna, la tšeela tlala ya malapa a lena dijo, la sepela. 34A re: Mme ngwanabolena e monyane le mo tliše fa go nna, gore ke bone ge le se bahlodi, ge le se ne taba; a re: ke mo ke tlogo le bušetša ngwanabo lena, mme la sepela le naga ye.

35Gomme ge ba tšholla mekotla ya bona, ka moka ba hwetša dišubana tša tšhelete ya bona di le mo mekotleng ya bona. Bona le tatabo ge ba bona e le dišubana tša bona, ba tšhoga. 36Jakobo tatabo a ba a re: Le ntlhakola bana! Josefa ga a sa le gona! Le Simeone ga a sa le gona! Mme le rata go ntlhakola le Benyamini! Dilo tše ka moka di wela nna.

37Ke mo Rubeni a boletšego le tatagwe a re: Ge ke sa mo gomišetše go wena, gona o ka bolaya barwa ba ka ba babedi. Mo gafele diatleng tša ka; ke tlo mo gomišetša go wena.

38Yena a re: Morwake a ka se ke a sepela le lena! Mogolwagwe o hwile; go šetše yena a nnoši; ge a ka welwa ke kotsi mo leetong la lena, gona meriri e mepududu ya ka le tlo e fološetša felo ga bahu ka bohloko.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index