Search form

GENESI 43

Ba boela Egipita ba na le Benyamini

1Gomme tlala ya imela lefase. 2Ya re ge ba feditše dijo tšela tše ba boilego natšo Egipita, tatabo a re: Boelang le yo re rekela dijwana.

3Juda a fetola a re: Monna yola o re laile a tiiša a re: Sefahlogo sa ka le ka se ke la se bona, ge ngwaneno le se na nae! 4Ge o ka dumelela ngwanabo rena a ya le rena, gona re tla ya ra go rekela dijo. 5Fela, ge o ka gana go roma le yena, gona re ka se ke ra ya, ka gobane monna yola o boletše a re: Sefahlogo sa ka le ka se ke la se bona, ge ngwaneno le se na nae.

6Ke mo Isiraele a itšego: Le be le reng ge le ntlholela mahloko ka go botša monna yola la re: Re sa na le ngwanabo rena?

7Bona ba re: Monna yola o re botšolodišitše tša rena le tša metswalo ya rena, a re: Tataweno a o sa phela? A re: A le sa na le ngwanabolena e mongwe? Ke gona ra mmotša tše a bego a re botšiša. Le gona re be re tlo tseba bjang gore o tlo re: Tlišang ngwanabo lena?

8Le Juda a bolela le Isiraele tatagwe a re: Lesa lesogana le sepele le nna re tlo tsoga ra sepela, gore re phele, re se hwe ka tlala, rena, le wena, le bana ba rena. 9Molato e tlo ba wa ka ge a sa boe; o tlo mo lata go nna. Ge ke sa mmušetše go wena, ka mo tliša fa wa mmona, gona o tlo fela o mpea molato ka mehla le mehla. 10Ka gobane mola re se ke ra diega, re ka be re šetše re boile la bobedi.

11Ke mo Isiraele tatabo a boletšego a re: Ge go dutše bjalo, gona dirang se: Tlogang le rwele dienywa tša naga ye ka mekotla ya lena, le di iše go monna eo, e be dineo. Tšeang boroku, le nose, le dinoko, le ditlolo, le ditloo, le dikoko. 12Tšhelete le sware ye e lekanego go reka gabedi; gore tšhelete yela, ye le e hweditšego melomong ya mekotla ya lena le kgone go e bušetša ka diatla tša lena. Mohlomong go fošitšwe fao. 13Tlogang le ngwanabo lena; mme le tsoge le boele go monna eo. 14Gomme Modimo Ramaatlaohle a a dire gore le hwetše monna eo a na le kgaugelo, gore a hunolle ngwanabolena, a mo lese a boe le lena, le Benyamini. Joo nnaa mohlakogabana, ke sa fela ke hlakoga!

15Bjale banna bao ba phuthela dineo tšeo, le tšhelete e lekanego go reka gabedi, ba tšea Benyamini, ba wela tsela ba ya Egipita, ba ema pele ga Josefa. 16Josefa ge a bona ba na le Benyamini, a laela molaki wa gagwe a re: Banna ba ba iše lapeng, o hlabe se o se hlabago, o lokiše, ka gobane ka meriti banna ba ba tlo ja le nna. 17Monna eo a dira se Josefa a mmoditšego sona, a iša banna bao lapeng la Josefa.

18Ge ba išwa lapeng la Josefa, ba boifa ba re: Re išwa gona ka baka la tšhelete yela ye e boetšego mekotleng ya rena mohla wola; ba tlo re tsogela ba re swara, ba re dira bahlanka, le dipokolo tša rena. 19Ba batamela molaki wa Josefa, ba bolela le yena ba sešo ba tsena ka lapeng, 20ba re: Hle Morena! Re kile ra tla fa mola la pele, ra reka dijo. 21Ra re go fihla makhutšong ra tlemolla mekotla, ra hwetša tšhelete ya e mongwe le e mongwe e le mo molomong wa mokotla wa gagwe, e le yona e lekanego go reka. Bjalo re boa re e swere; 22mme re tla re swere le e nngwe ya go reka dijo. E a tsentšego tšhelete ya rena mo mekotleng ya rena, rena ga re mo tsebe.

23Monna eo a re: Beang dipelo! Ke Modimo wa lena, Modimo wa borraweno e a le beetšego lehumo mo mekotleng ya lena. Nna tšhelete ya mohla wola ke e amogetše. A realo, mme a tliša Simeone go bona.

24Monna eo bjale a ba iša ka lapeng la Josefa; a ba gela meetse, ba hlapa maoto; mme dipokolo tša bona a di nea dijo. 25Bona ba beakanya dineo tšela tša bona, ba letela Josefa ge a tlo tla mosegare; ka gobane ba be ba kwele ge a re o tlo ja le bona gona moo lapeng. 26Josefa ge a tlile lapeng, ba mo tlišetša dineo tšeo ba di swerego, ba tla natšo ba tsena ka ngwakong, ba lotšha. 27Josefa a ba botšiša maphelo a re: Tata weno, yo le mmoletšego mohla wola, o sa thabile naa? A o sa le gona?

28Bona ba re: Rrawešo mohlanka wa gago o sa thabile, o sa le gona. Ba khunama ba lotšha.

29Josefa a iša mahlo a bona Benyamini monnagwe, ngwana wa mmagwe, mme a re: A ke yena ngwanabo lena, yo le mmoletšego? Mme a re: Modimo a a go dire ka botho, ngwanaka. 30Moo Josefa a tloga ka go akgofa; a kwa megokgo e le kgauswi ka ge pelo ya gagwe e šokwa ka baka la monnagwe; a ya phapošing a llela gona. 31A kgona a hlapa sefaghlogo, a tšwa a itiišitše, a re: Tlišang dijo! 32Ba tliša; mme tša gagwe ba mmeela gošele; le bona ba ba beela tša bona gošele; le Baegipita ba ba jago le yena, tša bona ba ba beela gošele, ka gobane Baegipita ba ila go ja le Bahebere. 33Bana babo, bona ba dudišwa pele ga gagwe ka go hlatlamana ga bona go tswalweng, go tloga ka mogolo wa bona go goma ka e monyane; mme ba lebellana ba tlabegile. 34Ge ba tlišetšwa dikabelo tše di tšwago meruswing ya Josefa, kabelo ya Benyamini ya ba e lekanago le dikabelo tše tlhano tša bona. Mme ba nwa ba na nae, ba hora.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index