Search form

LEFITIKO 11

Tša go ka lewa le tša go ilwa

1Morena o boletše le Moshe le Arone a re: 2Bolelang le Baisiraele le re: Diphoofolo tše le kago di ja šedi: 3Ke tšohle tše di nago le ditlhako tše pedi, tša ditlhako tše di pharogilego, e le tše di otlago; ke tšona tše le kago di ja. 4Fela, go tše di otlago, mola di na le ditlhako tše di pharogilego, le se ke la ja kamela, ka gobane, le ge e otla, ditlhako tša yona ga tša pharoga ruri; Le e ile; 5le pela; ka gobane, le ge e otla, ga e a pharoga ditlhako; Le e ile; 6le mmutla; ka gobane, le ge o otla, ga o a pharoga ditlhako; Le o ile; 7le kolobe, ka gobane, e na le ditlhako tše di pharogilego, tša pharoga ruri, fela, ga e otle; le e ile; 8Le se ke la ja nama ya tšona tše; le ditoto tša tšona le se ke la di swara; le di ile.

9Go tše di phelago ka meetseng, tše le kago di ja šedi: Ke tšohle tše di nago le diphego le matlagapi, tša mo meetseng, mo lewatleng le mo dinokeng; tšona le ka di ja. 10Fela, tše di hlokago diphego le matlagapi, mola di le mo mawatleng le mo dinokeng, e le dinyeunya tša mo meetseng, tša moya o phelago mo meetseng, le di ile. 11Le di dire seila; le se ke la ja nama ya tšona; le hlaswe le setoto sa tšona. 12Tšohle tša mo meetseng tše di se nago diphego le matlagapi, le di ile.

13Ge e le dinonyana tše le tlogo di ila, tše di sa lewego, šedi: Ke letlaka, le kgoadira, le lenong, 14le segotšane, le mohuta wo wa sepekwa, 15le magukubu ka moka le mohuta wa ona, 16le mpšhe, le peolane, le tlhapawatle, le mohuta wa sehlabamaebana, 17le leribiši, le kokolohute, le seroramahlwana, 18le tlobjane, le mogole, le tlhame, 19le mogolodi, le mohuta wa mašianoke, le lewang, le mmankgaganyane.

20Diphoofotšwana ka moka tše di fofago, tše di sepelago ka maoto a mane, le di ile. 21Mo go digagabi tše di fofago mme tša sepela ka maoto a mane, le ka ja tšeo tše di nago le makoto a go pharuma. 22Mo go tšona tše le kago di ja šedi: Ke tšie le mohuta wa yona, le manakgope le mohuta wa yona, le motlorontlope, le mohuta wa mankoko. 23Ge e le tše dingwe digagabi tše di fofago, tše di nago le maoto a mane, le di ile.

24Tše le itšhilafatšago ka tšona šedi: -- e a swarago setoto sa tšona o tšhilafatše go fihla mantšiboa, 25le e a rwalago setoto sa tšona a hlatswe diaparo tša gagwe; o tšhilafetše go fihla mantšiboa, -- 26ke diphoofolo ka moka tša ditlhako tše di sa pharogago ruri, le tše di sa otlego. Le di ile. E a di swarago o tšhilafetše. 27Go tša maoto a mane le ile tše di sepelago ka marofa. E a swarago setoto sa tšona o tšhilafetše go fihla mantšiboa. 28E a rwalago setoto sa tšona, a hlatswe diaparo tša gagwe; o tšhilafetše go fihla mantšiboa; le mo dire wa ditšhila.

29Tša ditšhila mo go digagabi tše di gagabago lefaseng šedi: Ke serunya, le legotlo, le mohuta wa mokgaditswane; 30Ke polomeetse, le segwegwe, le khudu, le kgohu, le leobu. 31Le di dire tša ditšhila mo go digagabi tšohle; e a di swarago di hwile, o tšhilafetše go fihla mantšiboa. 32Se se welwago ke setoto sa tšona se tšhilafetše, e ka ba selo sa kwata, goba seaparo, goba kobo, goba mokotla, goba selo sa go dira ka sona. Di tsenywe meetseng; di tšhilafetše go fihla mantšiboa; e be gona selo se tšwago ditšhila. 33Le sebjana se se welwago ke tšona se tšhilafetše, le tše di ka bago ka teng ga sona. Le se phume. 34Dijo ka moka tše di kago tšhelwa meetse ao, di tšhilafetše, le dinwewa ka moka tše di ka bago sebjaneng seo, di tšhilafetše. 35Tšohle tše di welwago ke setoto sa tšona, di tšhilafetše; ge e ka ba sebešo, le ge e le leiho, di thobolwe, ka gobane di tšhilafetše; le di dire tše ditšhila. 36Fela, ge e ka ba mothopo, le ge e le sediba goba mogobe wa meetse, tšona ga di tšhilafale; go tšhilafala e a swarago setoto se se wetšego moo. 37Ge setoto sa tšona se ka wela peung e tlogo bjalwa, gona ga e tšhilafale. 38Fela, ge peu e šetše e tšhetšwe meetse, mme ya welwa ke setoto sa tšona, le e dire ya ditšhila.

39Ge go ka hwa seruiwa se se lewago, e a swarago setoto sa sona o tšhilafetše go fihla mantšiboa. 40E a jago nama ya setoto seo a hlatswe diaparo tša gagawe; o tšhilafetše go fihla mantšiboa; e a rwalago setoto seo a hlatswe diaparo tša gagwe; o tšhilafetše go fiha mantšiboa.

41Le digagabi tše di gagabago lefaseng ka moka le di ile; di se ke tša lewa. 42Tše di sepelago ka mpa, le tše di sepelago ka maoto a mane, le tša maoto a mantši, digagabi ka moka tše di gagabago lefaseng, le se ke la di ja, ke diila. 43Le se ke la ithankgetša ditšhila ka digagabi ka moka tše di gagabago lefaseng, la tšhilafala ka tšona. 44Gobane ke nna Morena Modimo wa lena; ikgetheng, le be ba bakgethwa, gobane nna ke e mokgethwa. Le se ke la itšhilafatša ka se se gagabago lefaseng. 45Gobane ke nna Morena e a le ntšhitšego lefaseng la Egipita gore ke be Modimo wa lena. Bang ba bakgethwa, gobane le nna ke e mokgethwa.

46Ke wona molao o lebanego diphoofolo, le dinonyana, le tšohle tše di phelago di nyeunya meetseng, le tšohle tše di gagabago lefaseng. 47Ke wa gore le hlaologanye tše di ilwago le tše di sa ilwego. Le hlaologanye tše lewago le tše di sa lewego.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index