Search form

LEFITIKO 13

Lephera

1Morena o boletše le Moshe le Arone a re: 2Ge motho mo letlalong la mmele wa gagwe a tšwile sekutu, le ge e le setswata se se kago ba lephera mo letlalong la mmele wa gagwe, a išwe go moperisita, go Arone goba go e mongwe wa barwa ba gagwe ba baperisita. 3Moperisita a nyakorele mo go lego bohloko letlalong la mmele wa gagwe. Ge a ka hwetša meriri ya gona e le e mešweu, mme felo fao go phobetše, gona ke bolwetši bja lephera. Moperisita ge a di bona, a a re: o tšhilafetše. 4Ge e le setswata se sešweu mo letlalong la mmele wa gagwe, mme sa bonala se sa phobela, le meriri e sa šweufala, gona moperisita a tswalelele molwetši eo matšatši a šupago. 5Ge ka la go šupa mopersita a mo nyakorela, a hwetša sešo se sa fela se eme, se sa keka, gona moperisita a buše a mo tswalelele matšatši a šupago. 6Ge ka la go šupa moperisita a mo nyakorela, a hwetša sešo se gogile, se sa keka, gona moperisita a a re: o sekile, e fo ba sebabo. Motho eo a a hlatswe diaparo tša gagwe; o sekile. 7Ge sebabo se ka keka mola moperisita a šetše a mo nyakoretše mme a re: o sekile, gona a tle gape a bonwe ke moperisita. 8Ge moperisita a ka hwetša sebabo se kekile, gona o tlo mo re: o tšhilafetše, ke lephera.

9Ge bolwetši bja lephera bo wela motho, a išwe go moperisita. 10Ge moperisita a bona go na le sekutu se sešweu mo letlalong, a hwetša se na le meriri e mešweu, mme sekutu se phemegile, 11gona ke lephera le le topetšego letlalong la mmele wa gagwe; moperisita a a mo re; o tšhilafetše; a se ke a mo tswalelela, ka gobane o šetše a tšhilafetše. 12Ge lephera le ka tšwelela la aparela letlalo ka moka la molwetši, go tloga phogong go fihla dinaong, mo go fela mo mahlo a moperisita a mo nyakorelago, 13moperisita a hwetša lephera le aparetše mmele ka moka, gona molwetši eo o tlo mo re: o sekile, o šweufetše mo go fela, o sekile. 14Fela, mohla go hwetšwago go phemegilego, gona o tšhilafetše. 15Ge moperisita a ka hwetša mo go phemegilego, gona a a mo re: o tšhilafetše, nama e phemegile, ke ditšhila, ke lona lephera. 16Ge nama e phemegilego e ka boela ya fola, gona a tle go moperisita. 17Moperisita ge a mo nyakorela a hwetša ntho e gogile, gona a a re: molwetši o sekile. 18Ge mo mmeleng go be go tšwile sešo letlalong, sa ba sa fola, 19gomme lebadi la šala le na le sekutu se sešweu, goba setswata se sešweu sa bohubetšwana, gona a nyakorelwe ke moperisita. 20Ge moperisita a mo tsinkela a hwetša go phobetše, mme meriri e šweufetše, gona moperisita a a mo re: o tšhilafetše, ke bolwetši bja lephera, bo tšweletše nthong. 21Ge moperisita a nyakorela, a hwetša go se meriri e mešweu, go sa phobela, mme go gogile, gona moperisita a mo tswalelele matšatši a šupago. 22Ge e ka keka letlalong, gona moperisita a a mo re: o tšhilafetše, ke bjona bolwetši. 23Ge setswata se eme, se sa keke, gona ke lebadi la sešo; moperisita a a re: o sekile.

24Ge mo mmeleng wa motho go ka ba le lebadi la mollo, mme lona la ba le setswata se sešweu sa bohubetšwana, goba sa bošweu fela, 25mme moperisita a se nyakorela, a hwetša meriri e šweufala setswateng, a hwetša go phobetše, gona ke lephera; le tšweletše setswateng sa mollo; moperisita a a re: o tšhilafetše; ke bolwetši bja lephera. 26Ge moperisita a nyakorela a hwetša mo setswateng go se meriri e mešweu, se sa phobela, mme go gogile, gona moperisita a mo tswalelele matšatši a šupago. 27Ka la go šupa moperisita ge a mo nyakorela a hwetša setswata se kekile letlalong, gona a a re: o tšhilafetše, ke bolwetši bja lephera. 28Fela, ge setswata se eme, se sa keka, go gogile, gona ke sekutu sa lebadi la mollo; moperisita a a re: o sekile; ke lebadi la mollo.

29Ge monna goba mosadi a tšwile sešo hlogong, le ge e le maledung, 30moperisita a nyakorela a hwetša go phobetše, go na le meriri e mesehlana, e mesesane, gona moperisita a a mo re: o tšhilafetše; ke sebabo sa lephera la hlogo, goba la maledu. 31Ge moperisita a nyakorela bolwetši bjoo bja sebabo, a hwetša go sa phobela, go se meriri e meso, gona moperisita a tswalelele molwetši eo e a nago le sešo seo matšatši a šupago. 32Ge moperisita a nyakorela sešo seo ka la go šupa, a hwetša sebabo se sa keka, se se na le meriri e mesehlana, se sa phobela, 33gona motho eo a boolwe; fela, go se boolwe sebabong; gomme moperisita a buše a mo tswalelele matšatši a šupago. 34Ge moperisita a nyakorela ka la go šupa, a hwetša sebabo se sa keka, go sa bonale go phobela letlalong, gona a a re: o sekile; a hlatswe diaparo; o sekile. 35Fela, ge sebabo se kekile, mola moperisita a šetše a mmoletše a re: o sekile, 36moperisita ge a buša a nyakorela, a hwetša sebabo se kekile, gona a se ke a hlwa a šetša meriri e mesehlana, gobane o tšhilafetše. 37Ge moperisita a ka hwetša sebabo se eme, go mela meriri e meso go sona, gona sebabo se fodile; mme moperisita a a re: o sekile.

38Ge monna goba mosadi a tšwile ditswata letlalong la mmele, e le tše tšhweu, 39mme moperisita a nyakorela a hwetša ditswata e le tše tshehlanyana le tše tšhweu, gona ke dibabo fela tše di tšwilego letlalong; o sekile.

40Monna ge a hlobega meriri hlogong, ke lefatla, o sekile. 41Ge a ka hlobega meriri hlogong ka thoko ya phatla, le gona ke lefatla, o sekile. 42Ge mo lefatleng go ka tšwa dišo tše tšhweu le tše hubetšwana, gona ke lephera le le tšwilego lefatleng la gagwe. 43Ge moperisita a mo nyakorela a hwetša go na le sekutu se se nago le sešo sa bošweu bjo bohubetšwana mo lefatleng, e kego ke lephera la letlalo la mmele, 44motho e mobjalo o pherile, o tšhilafetše; moperisita a a re: o tšhilafetše; bolwetši bo mo hlogong ya gagwe.

45Motho e mobjalo wa lephera, e a nago le bolwetši bjoo, a apare mankgeretla, a fo lesa meriri e mele, a pipe maledu, a goeletše a re: Ditšhila! Ditšhila! 46Mehla ka moka ge a na le bolwetši bjoo e tlo ba e a tšhilafetšego, wa ditšhila. A a dule a nnoši. Mokutwana wa gagwe o be kua ntle ga mešasa.

47Ge mo seaparong go ka bonala mmala wa lephera, e ka ba seaparo sa boya, goba sa leokodi, 48e ka ba lešeleng la go logwa, goba lešeleng la go hunwa, e ka ba la leokodi goba la boya, goba kobong ya letlalo, 49mmala woo o ka ba mo lešeleng goba mo kobong, o ka ba mo ditsholeng tša go logwa goba tša go hunwa, le mo seaparong se se dirilwego ka letlalo, e ka ba mmala o motalana goba o mohubetšwana, ke mmala wa lephera. Moperisita a a mo nyakorele. 50Moperisita a nyakorele mmala woo, mme se se nago le mmala woo, a se boloke a se tswalelele matšatši a šupago. 51Ge ka la go šupa a ka hwetša mmala o kekile seaparong, e ka ba se se logilwego, goba se se hunnwego, e ba kobo goba seaparo sa letlalo, gona ke lephera le lešoro, ke ditšhila. 52Seaparo se sebjalo se se logilwego, goba se se hunnwego, e ka ba sa boya goba sa leokodi, le ge e le seaparo sa letlalo, se se nago le mmala o mobjalo, a se tšhume gobane ke lephera; se fišwe ka mollo.

53Fela, ge moperisita a ka bona mo seaparong seo se se logilwego, goba se se hunnwego, mo boyeng goba leokoding, goba mo seaparong sa letlalo, mmala woo o sa keka, 54gona a laele gore ba hlatswe selo seo se se nago le mmala woo; gomme a se boloke, se dule gape matšatši a šupago se tswaleletšwe. 55Ge moperisita a nyakorela seaparo seo se se nago le mmala mme sa hlatswiwa, a hwetša mmala o sa fetoga, le ge o sa keka, ke ditšhila; seaparo seo se fišwe; ke lekgwekgwe la ka ntle goba la ka teng. 56Ge moperisita a nyakorela seaparo seo se se hlatswitšwego, a hwetša mmala o galogile, gona a o dibolotše mo seaparong seo, goba letlalong, goba lešeleng le le logilwego, goba lešeleng le le hunnwego. 57Ge mmala o sa fela o bonala mo seaparong seo se se logilwego goba se se hunnwego, goba seaparong sa letlalo, gona ke lephera le le boago; mme seaparo se se nago le mmala woo se fišwe ka mollo. 58Ge seaparo seo, e ka ba se se logilwego goba se se hunnwego, e ka ba sa letlalo, ge se hlatswitšwe mme mmala wa tšwa gona se hlatswiwe gape, e be se se sekilego.

59Ke wona molao o lebanego lephera la diaparo, e ka ba tša boya, goba tša leokodi, e ka ba tše di logilwego goba tše di hunnwego, le ge e ka ba tša letlalo, gore di kgone go thwe: di sekile, goba go thwe; ke tše ditšhila.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index