Search form

LEFITIKO 25

Sabatha. Sabatha ya naga. Ngwaga wa megobo

1Morena o boletše le Moshe a le mo thabeng ya Sinai a re: 2Bolela le Baisiraele o ba laele o re: Ge le fihla nageng ye ke tlogo le fa yona, gona le naga e lale, e be le Sabatha ya Morena. 3O fetše nywaga e selelago o lema tšhemo ya gago, o thena morara o kgobela dienywa tša wona. 4Fela, ngwaga wa go šupa e tlo ba Sabatha ya go khutša ga naga, Sabatha ya Morena. O se ke wa lema tšhemo ya gago; o se ke wa thena morara wa gago. 5O se ke wa buna maidi, o se ke wa kgobela dienywa tša morara o sa thenwago; naga e be le ngwaga wa Sabatha. 6Dienywa tša Sabatha ya naga a e be dijo tša lena, tša gago, le tša molata wa gago wa monna le ge e le wa mosadi, le tša mothwalwa wa gago, le tša modiiledi e a dutšego go wena. 7Ka moka tše di medišwago ke naga e be dijo tša dikgomo tša gago, le tša diphoofolo tše di lego mo nageng ya geno.

8Bjale o bale nywaga e šupago ya Sabatha, e be nywaga e šupago e balwago gašupa, ya ba nywaga e masome a mane a metšo e senyane. 9Ke mo o tlogo letša phalafala ya megobo ka la lesome la kgwedi ya go šupa; ka tšatši la poelanyo o letše phalafala nageng ya geno ka moka. 10E be go kgetha ngwaga wa masome a mahlano. Naga le bohle ba ba dutšego go yona, le ba hlabele mokgoši wa khunologo. A e be ngwaga wa lena wa mogobo, wa gore ka moka le boele magaeng a lena, mang le mang a boele molokong wabo. 11Ngwaga wo wa masome a mahlano e be ngwaga wa lena wa mogobo; le se ke la lema; le se ke la kgobela maidi a wona; mme le se ke la ripa dienywa tša morara o sa thenwago. 12Ka gobane ke ngwaga wa mogobo; le o dire o mokgethwa; gomme le je tše o di tšweletšago.

13Ka ngwaga wo motho a boele legaeng la gagwe. 14Ke gore ge le rekišetšana le ge le rekelana, go se ke gwa ba le e a pateletšago ngwanabo. 15Ge le rekelana le lekanye theko ka nywaga, ka go bala ye e fetilego go tloga ngwageng wa megobo, le ka go bala nywaga ya dipuno tše di sa šetšego. 16Ge go sa šetše nywaga e mentši, o mo godišetše theko; ge go šetse e sego mekae, gona o mo fokoletše; ka gobane o rekiša ka go bala dipuno. 17Ke gore motho a se ke a pateletša wa gabo; a boife Modimo, ka gobane ke nna Morena Modimo, wa lena.

18Le dire se se bolelwago ke melao ya ka; le hlokomele ditaelo tša ka, le latele tšona; ke mo le tlogo dula nageng yeo le iketlile. 19Gomme naga e tlo mediša dikenywa tša yona, la di ja la kgora; la dula go yona le iketlile.

20Gomme ge mohlomongwe le ka re: ka ngwaga wa go šupa re tlo jang etšwe re sa bjale selo, re sa bune selo! 21Le tlo hwetša ke romile tšhegofatšo ya ka ka ngwaga wa go selela, o tšweleditše dikenywa tše di lekanego nywaga e meraro. 22E tlo re ge le lema ka ngwaga wa seswai la ba le eja dikenywa tša ngwagolola, go fihla ge go butšwa tša ngwaga woo.

23Naga e se ke ya rekišwa ya thwe e ile; ka gobane naga ke ya ka; mme lena le baeng ba ka; le diiletše go nna.

24Ke ka baka leo le swanetšego go bea leba ka la thekololo mo nageng ya geno. 25Ge ngwaneno a diila, a ba a rekiša mphapa wa naga ya gagwe, gona go tle morekolodi wa gagwe wa moloko wa gabo, a rekolle se se rekišitšwego ke ngwanabo. 26Ge motho a se na morekolodi, fela a ba a ruile ka mediro ya gagwe, a ba a hwetša sa go ithekollela, 27gona go balwe nywaga go tloga mola a rekiša, gomme a ntšhe tše di lebanego nywaga ye e sa šetšego, mme a boele legaeng la gagwe. 28Ge a hlokile tše di lekanego go rekolla, gona mphapa wo o rekišitšwego o swarwe ke moreki, go be go tle ngwaga wa megobo, mme wa hunologa; ya ba gona a boelago legaeng la gagwe.

29Ge motho a ka rekiša ngwako wa mo motseng wa sebo, a ka o rekolla go fihla go feleng ga ngwaga woo wa go rekelana; ke lona lebaka la thekollo. 30Ge a fetilwe ke ngwaga woo, a sešo a o rekolla, gona ngwako woo e tlo ba wa moreki go iša ditlogolong tša gagwe; o ka se ke wa tšwa le ka ngwaga wa megobo. 31Fela, ge e ka ba nywako ya mo metsaneng ye e se nago merako, yona a e dirwe ka mokgwa wa mašemo; e ka rekololwa, mme e hunologa ka ngwaga wa megobo. 32Ge e le metse ya Balefi, le nywako ya metseng ya bona, yona yeo e ka rekollwa neng le neng ka ge e le ya Balefi. 33Ge Molefi a sa rekolle ngwako, gona thekišo ya ngwako e tlo fela ka ngwaga wa megobo, ge e le ngwako wa mo motseng wa Balefi; ka gobane nywako ya metseng yeo ke magae a Balefi mo nageng ya Baisiraele. 34Ge e le naga ya mafulo ye e bapetšego le metse ya bona, yona ga e rekišwe, ka gobane ke ya bona neng le neng.

35Ge ngwaneno a ka diila a na le wena, gomme seatla sa gagwe sa fokola, o mo hlatlole bjalo ka moeng le modiidi. 36Se o mo adimago sona o se ke wa re: se tswale, goba wa re: se boe le kokeletšo. O boife Modimo wa gago, ngwaneno a phele a na le wena. 37O se ke wa mo adima tšhelete ka go nyaka katišo; le ga o mo nea dijo, o se ke wa mo ntšhiša go fetiša tekanyo. 38Ke nna Morena Modimo wa lena. Ke le ntšhitše nageng ya Egipita, gore ke le nee naga ya Kanana, gore ke be Modimo wa lena.

39Ge ngwaneno a ka diila, gomme a ithekiša mme wena wa mo reka, gona o se ke wa mo diriša mediro bjalo ka letlapša. 40A a dule go wena bjalo ka mohlanka e a thwetšwego ka letšatši, le bjalo ka modiiledi, a go direle go be go tle ngwaga wa megobo. 41E be mo a tlogo tšwa go wena a na le bana ba gagwe, a boela molokong wa gabo, gae ga gagwe. 42Ka gobane batho ba ke balata ba ka ba ke ba ntšhitšego nageng ya Egipita; ba se ke ba rekišwa wa letlapša. 43O se ke wa mmuša ka thata; o boife Modimo wa gago. 44Ge e le molata wa gago wa monna le ge e le wa mosadi, ba o ratago go ba nabo, e be ba ba tšwago dileteng tše di agilego kua ntle ga mellwane ya lena. Go bona o ka ithekela molata wa monna le wa mosadi. 45Le gona le ka ba reka go baeng ba ba diiletšego go lena, le rue bahlanka mo go bona, le melokong ya bona ye e tswetšwego mo nageng ya lena; leo ke leruo la lena. 46Ba tlo šala e le ba bana ba lena, e le bohwa; ba tlo fela ba ba direla ka mehla; fela, bana ba bolena ba Baisiraele, go se ke gwa ba le e a bušago ngwanabo ka thata.

47Ge moeng le ge e le modiiledi a ka huma ka mediro ya gagwe a le mo nageng ya geno, mme ngwaneno a diilela go yena, a ba a a ithekiša, a rekwa ke moeng e a dutšego mo nageng ya geno, goba a rekwa ke wa leloko la moeng, 48gona go be le thekollo ge a šetše a ithekišitše; a rekollwe ke e mongwe wa bana babo. 49Rangwanagwe, le ge e le ngwana wa rangwanagwe a mo rekolle; goba e mongwe wa moloko wa gagwe e lego wa gabo, a mo rekolle. Ge a ka kgona, a ithekolle ka noši. 50Morekollwa a balelane le morekolodi wa gagwe, ba thome ka ngwaga woo wa thekollo, ba fihliše ngwageng wa megobo, gomme tšhelete ya thekollo ya gagwe e lekanywe ka palo ya nywaga yeo. O tlo dula mo go yena ka mokgwa wa mothwalwa ge a balelwa matšatši. 51Ge nywaga e sa le e mentši, le tšhelete ya thekollo ya gagwe e tlo ba e ntši. 52Ge nywaga go fihla ngwageng wa megobo e se mekae, a mmalele ka go lekanya fao; a mmušetše tšhelete ya thekollo ya gagwe ka go lekanya ka nywaga yeo ya gagwe. 53A dule mo go yena bjalo ka e a thwetšwego ka ngwaga, gomme a se ke a bonwa a mmuša ka thata. 54Ge a sa rekollwe ka mokgwa woo, gona o tlo hunologa ka ngwaga wa megobo, yena le bana ba gagwe. 55Ka gobane Baisiraele ke balata ba ka, ke bona balata ba ka, ba ke ba ntšhitšego nageng ya Egipita, nna Morena Modimo wa lena.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index