Search form

LUKA 11

Thapelo. Ba re o leleka meoya ka Beletsebulu. Jesu o a ruta; o kgala bafarisei

1Ya re ge Jesu a le mo gongwe mo a bego a rapela, a re go fetša, e mongwe wa barutiwa ba gagwe a mo kgopela a re: Morena, re rute go rapela, bjalo ka Johane le yena a rutile barutiwa ba gagwe.

2Jesu a re: Ge le rapela le re: Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe; mmušo wa gago a o tle; thato ya gago a e dirwe mono lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong; 3O re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla. 4Re lebalele melato ya rena, gobane le rena re lebalela ba ba nago le melato go rena. O se re iše molekong; gomme o re phološe bobeng.

5A bolela le bona a re: E ka re ge e mongwe wa lena a na le mogwera, mme a ya go yena e le mašegogare, a mo kgopela a re: Mogweraka! Nkadime dinkwa tše tharo; 6Ke etetšwe ke mogwera waka wa moeti; mme ke hloka sa go mo apeela ka sona. 7Wa ka ngwakong, a le re a ka fetola a re: Lesa go ntshwenya; lemati le šetše le tswaletšwe; mme bana baka ba robetše dilaong le nna; ga ke kgone go tsoga ka go fa -- A a ka realo? 8Nna ke re: Ge a sa tsoge a mo fa ka ge e le mogweragwe, o tlo tsoga, mme tšohle tše a di nyakago o tlo mo fa ka ge a mmoboela.

9Le nna ke re: Kgopelang, ke mo le tlo go fiwa; nyakang, ke mo le tlo go bona; opaopang, ke mo le tlo go bulelwa. 10Gobane e a kgopelago o tlo tšea; e a nyakago o tlo bona; e a opaopago o tlo bulelwa. 11Ke mang mo go lena, yo e lego tata go ngwana, e rego ge ngwana wa gagwe a mo kgopela bogobe, a mo fe lebje? Ge a kgopela sešeba, a mo fe noga bakeng sa hlapi? 12Goba ge a kgopetše lee, a ka mo fa phepheng? 13Bjale, ge ešita lena le lego ba babe, le tseba go nea bana ba lena dineo tše botse, a Tataweno wa magodimong ga a le fetiše kgole? Ba ba mo kgopelago o ba nea Moya wo Mokgethwa.

14O kile a leleka moya o mobe wa semuma; ya re ge moya o mobe woo o etšwa, semuma sa bolela; gomme batho ba tlabega. 15Ba bangwe ba bona ba re: O leleka meoya e mebe ka Beletsebulu mmuši wa meoya e mebe.

16Ba bangwe ba tla ba mo leka, ba mo kgopela mohlolo o tšwago legodimong. 17Mme yena Morena ge a bona dikgopolo tša bona, a bolela a re: Mmušo ofe le ofe ge o kgaogana, o tlo šwalalana, nywako ya welana. 18Le Sathane ge a ka ikgaoganya, mmušo wa gagwe o tlo tia bjang? 19Gomme ge le re nna ke leleka meoya e mebe ka Beletsebulu, ge e le barwa ba lena ba e leleka ka mang? Ke gona, baahlodi ba lena e tlo ba bona. 20Bjale ge ke leleka meoya e mebe ka mono wa Modimo, ke gona ge mmušo wa Modimo o tlile go lena.

21Ge mogale a letile motse wa gagwe a swere marumo, tša gagwe di tlo dula mme gwa iketlwa. 22Fela, ge e a mo fetago ka bogale a mo šwahlela a mo fenya, o tlo mo amoga marumo ao a bego a botile ona, a abaganya dithebola.

23E a sa emego le nna, o lwa le Nna; le e a sa kgobelego le nna, o a gašanya.

24Mohla moya wa ditšhila o tšwago go motho, o putlaputla dinaga tša lesehla, o nyaka bokhutšo. Ge a bo hlokile, o tlo re: Ke tlo boela ngwakong waka, wo ke tšwilego go wona. 25Ge a fihla gona, o hwetša o fsietšwe o hlophilwe. 26Bjale o ye o tliše meoya e mengwe e šupilego, e o fetišago ka bokgopo, gomme ge e tsene e dula gona, mme tša motho eo bjale e yo ba tše di fetišago tša mola pele ka bobe.

27Ge a sa bolela tšeo, mosadi e mongwe a hlatloša lentšu a le gare ga lešaba, a re: A lehlogonolo la mmele wo o go rwelego, le matswele a o amulego ona!

28Jesu a re: Go bjalo! Wa lehlogonolo ke eo a kwago lentšu la Modimo mme a le lotola.

29Mohla mašaba a bothegile, a thoma go bolela a re: Moloko wo ke o mobe, o nyaka mohlolo; mme o ka se bontšhwe mohlolo, ge e se mohlolo wa Jona moporofeta. 30Gobane bjalo ka ge Jona a bile mohlolo mahlong a ba Ninife, le Morwamotho o tlo ba mohlolo mahlong a moloko wo. 31Mohumagadi wa Borwa mohla wa kahlolo o tlo tsoga, a lebana le banna ba moloko wo, a ba tšwa; gobane yena o tlile a etšwa pheletšong ya lefase, a tla go kwa bohlale bja Salomo. Gomme tsebang, yo e lego e mogolo go Salomo o fa. 32Banna ba Ninife mohla wa kahlolo ba tlo tsoga ba lebana le moloko wo ba o tšwa; gobane bona ba sokologile ba kwile lefoko la Jona. Gomme tsebang, yo e lego e mogolo go Jona o fa.

33Ga go motho e a gotetšago lebone a le uta, goba a le ribegetša ka seroto; o tlo le hloma sehlomong sa lona, gore ba ba tsenago ba bone seetša. 34Leihlo ke lona lebone la mmele. Ge leihlo la gago le lokile, mmele wa gago ka moka o tlo etša; fela, ge e le le lebe, le mmele wa gago e tlo ba wa lefsifsi. 35Lebelela gore seetša sa gago se lego go wene, se se ke sa ba lefsifsi. 36Gomme ge mmele wohle wa gago e le wa seetša, o se ne mo o nago le lefsifsi, gona e tlo ba seetšaetša, bjalo ka ge lebone le le phadimago le go ediša.

37A sa bolela, gwa tla Mofarisei, a mo laletša a re e tle a je ga gagwe. Jesu a tsena a dula dijong. 38Mofarisei ge a bona a saka a thoma go hlapa diatla ge go lewa, a kgotsa. 39Morena a bolela nae' a re: Go bjalo, lena bafarisei senwelo le mogopo le di hlatswa ka ntle, mola ka teng ga lena go tletše megabaru le bokgopo. 40Le mašilo! A Mmopi wa tša ntle ga se yena e a bopilego le tša ka teng? 41Ge le ka be le ntšha go tše le nago natšo la hlallela badiidi, ke gona ge tšohle di ka be di le hlatswegela.

42Fela, le ba madimabe lena bafarisei, gobane le ntšha salesome go leroto le lehloko le merogo, le tle le fete toko le lerato la Modimo. Go swanetše ge go dirwa tšeno mme le tšela di se leswe.

43Le ba madimabe lena bafarisei, gobane le kganyoga ditulo tša kwa pele mo diphuthegong le ditumedišo dikgorong. 44Le ba madimabe lena bamangwalo le bafarisei, le baikaketši, gobane le swana le mabitla a pupeditšwego, ao batho ba a gatago ba sa tsebe.

45Ke mo e mongwe wa babatamelao a fetotšego a re: Moruti, ge o realo o omanya le rena.

46Jesu a re: Le lena ba melao le ba madimabe, gobane batho le ba rweša merwalo e robago; mme lena merwalo yeo ga le e kgwathe le ka monwana o tee wa lena. 47Le ba madimabe ge le agelela mabitla a baporofeta, mola ba bolailwe ke botataweno. 48Le bjale le sa ipolela go kwana le mediro ya botataweno; ge bona ba ba bolaile lena le a ba agelela. 49Ke tšona tše bohlale bja Modimo bo di boletšego bja re: Ke tlo ba romela baporofeta le batseta; gomme ba tlo bolaya ba bangwe ba bona, ba tlo ba tlaiša, 50gore go moloko wo go tle go latišwe madi a baporofeta bohle, a a tšholotšwego go tloga go theweng ga lefase, 51go thoma ka madi a Abele go iša mading a Sakaria e a bolailwego gare ga aletare le Ntlokgethwa. Go bjalo; ke a le botša, a tlo latišwa go moloko wo.

52Le ba madimabe lena babatamolao, gobane le tšere sekgonyu sa tsebo; lena beng ga la ka la bula la tsena; mme ba ba rego re tsene, le a ba thibela.

53Ge a boletše taba yeo, bamangwalo le bafarisei ba thoma go mo potlakela ka kudu, le go mo hlohla ka ditaba tše ntši, 54e le go mo thea go tsoma lentšu la molato, le le kago tšwa molomong wa gagwe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index