Search form

MATEO 6

Tša borapedi; go tsoma Mmušo wa Modimo

1Itoteng gore toko ya lena e se be ya go dirwa pele ga batho gore le bonwe ke bona. Ge le dira ka mokgwa woo, moputso wa Tataweno wa magodimong le ka se o bone.

2Ke gona ge o dira tša kgaugelo, o se iteletše phalafala boka baikaketši ge ba dira diphuthegong le mekgotheng, e le gore ba retwe ke batho. Ruri ke a le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona. 3Wena, ge o dira tša kgaugelo, seatla sa gago se setshadi se se ke sa tseba tše di dirwago ke se setona. 4Gore ya gago kgaugelo e dule e utame; ke mo Tatago yena mošetšaphihlo a tlo go go bušetša ka tše di bonalago.

5Le mohla le rapelago, le se etše baikaketši; gobane ba rata go rapela ba eme phuthegong le magahlanong a mekgotha, e le gore ba bonwe ke batho. Ruri, ke a le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona. 6Wena, ge o rapela, tsena phapošing ya ngwako wa gago, o tswalele mojako, o rapele Tatago o utame; ke mo Tatago yena mošetšaphihlo, a tlo go go bušetša ka tše di bonalago.

7Ge le rapela, le se ke la touta bjalo ka ba ditšhaba; gobane bona ba re ba tlo kowa ge ba bolabola tše ntši. 8Le se ke la etša bona; gobane Tataweno, tše le di hlokago o a di tseba le sešo la mo kgopela. 9Lena, ge le rapela, le re: Tatawešo wa magodimong! Leina la gago a le kgethwe; 10mmušo wa gago a o tle; thato ya gago a e dirwe mono lefaseng bjalo ka ge e dirwa legodimong; 11re fe lehono bogobe bja rena bja ka mehla; 12re lebalele melato ya rena bjalo ka ge re lebalela ba ba nago le melato go rena; 13o se re iše molekong; gomme o re phološe bobeng; gobane mmušo ke wa gago, le maatla, le tumišo, ka go sa felego. Amene.

14Gobane ge le lebalela batho dikarogo tša bona, gona Tataweno wa magodimong, le lena o tlo le lebalela. 15Fela, ge le sa lebalele batho dikarogo tša bona, Tataweno le lena a ka se le lebalele dikarogo tša lena.

16Mohla le ikonago dijo, le se ke la etša baikaketši ba go šošobanya difahlogo; gobane ba befiša defahlogo tša bona gore ba bonwe ke batho ge ba ikona. Ruri ke a le botša, ke gona ge ba tšere moputso wa bona. 17Wena ge o ikona, tlola hlogo o hlape mahlo. 18E le gore o se ke wa bonwa ke batho ge o ikona, o bonwe ke Tatago moiphihli; ke mo yena Tatago mošetšaphihlo a tlo go go bušetsa ka tše di bonalago.

19Le se ke la ikgobelela mahumo lefaseng, mo go senyago tshwele le diji, mo go phulago mahodu a utswa. 20Mahumo ikgobeleng legodimong, mo go sa senyego tshwele le diji, mo go sa phulego mahodu a utswa. 21Gobane mo go lego lehumo la gago, ke mo go lego pelo ya gago.

22Leihlo ke lona lebone la mmele. Bjale, ge leihlo la gago le lokile, mmele wa gago ka moka o tlo etša.

23Fela, ge leihlo la gago e le le lebe, mmele wa gago ka moka o tlo ba wa lefsifsi. Bjale, ge seetša se lego go wena e le lefsifsi, lona lefsifsi e tlo ba le lekaakang?

24Ga go e a kgonago go hlankela marena a mabedi; a ka tlo hloya e mongwe, a rate e mongwe; goba a gomarele e mongwe, a nyatše e mongwe. Le ka se kgone go direla Modimo, mme la direla le Mamona.

25Ke ka baka leo ke rego: Le se ke la belaelela bophelo bja lena la re: Re tlo jang? Re tlo nwang? Le mmele le se ke la o belaelela la re: Re tlo aparang? Afa bophelo ga bo fete dijo ka bogolo? Le mmele, afa ga o fetiše seaparo? 26Lebelelang dinonyana tša sebakeng: ga di bjale, ga di bune, ga di kgobelele dišegong; mme Tataweno o a di otla. Afa lena ga le di fetiše gagolo? 27Le gona, e ka ba mang wa lena e a kago kgona go eketša leemo la gagwe ka go le belaelela, a kgona le moelonyana o tee?

28Le diaparo le di belaelelang? Šetšang matšobana a naga, ka mo a melago a sa dire, a sa ohle. 29Mme ke a le botša, le Salomo letagong la gagwe ka moka, ga a ka a apara bjalo ka le lengwe la ona. 30Bjale, ešita le bjang bja mohla o tee wa lehono, ge bjona Modimo a bo apeša ka mokgwa woo, a ka lesa bjang go direla lena tše di fetišago? Lena bahlayatumelo!

31Ke gona lesang go belaela la re: Re tlo jang? Re tlo nwang? Re tlo aparang? 32Tšeo ka moka ke tše baditšhaba ba di tsomago ka kudu. Ge e le Tataweno wa magodimong o tseba gobane le lena tšeo ka moka le phela ka tšona. 33Sa pele le tsome mmušo wa Modimo le toko ya wona; ke mo le tlo go ekeletšwa ka tšeo ka moka. 34Ke gona, le se ke la belaelela tša ka moswana, gobane la ka moswana le tlo ipelaelela tša lona. Tšatši le lengwe le le lengwe le lekanwa ke bošula bja lona.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index