Search form

NUMERI 11

Mollo mešašeng. Bagolo ba 70. Mabitlateta

1Gomme setšhaba se be se fela se tsota Morena ka baka la mabothata; Morena a di kwa mme a ba tukela bogale, mollo wa Morena wa gotela mo go bona wa fiša ba dinakaneng tša mešaša. 2Batho ba hlabela Moshe mokgoši; Moshe a rapela Morena; mollo wa tima. 3Felo fao ba go reela leina ba re ke Thabera ka ge mollo wa Morena o ile wa gotela mo gare ga bona.

4Ba mahlakanasela a batho ba ba bego ba le mo go bona, ba be ba na le teta, le Baisiraele ba aroga ba lla ba re: Ke mang e a kago re fa nama ra ja? 5Re sa gopola dihlapi tše re bego re di ja kua Egipita di sa rekwe, le thagaraka le magapu, le mefopše, le thepu, le kolonkwane. 6Bjalo meoya ya rena e omeletše; ga re bone selo ge e se mana ye fela.

7Gomme yona mana e e be e swana le tlhakauma, e le bjalo ka boroku bjo bošwana. 8Batho ba be ba etšwa ba e kgobela, ba e šila malwaleng, ba e setla ka lehudu, ba e apea ka dipitša, goba ba beša dinkgwana tša yona; mohlodi wa yona wa ba wa dinkgwana tše di gadikwago ka makhura. 9E be e re ge phoka e wile mešašeng bošego, mana ya wela godimo ga yona.

10Gomme Moshe a kwa ge batho ba lla ka dilete tša bona, bohle ba eme mojako wa mekutwana ya bona; bogale bja Morena bo godile gagolo, Moshe a hwetša di befile. 11Moshe a rerelela Morena a re: O reng o hlokofatša mohlanka wa gago? Ke reng ke sa hwetše mahlo a gago a ntebeletše ka botho? O reng o nthweša morwalo wa setšhaba se ka moka? 12A ke nna ke lego mmago setšhaba se ka moka? A se belegwe ke nna? Ge o re ke ba fare difarong, ke le bjalo ka mofepi wa go pepula lesea, -- wa re ke ba iše nageng ye o e neetšego botatabo? 13Ke tlo tšea kae nama ya go nea setšhaba se ka moka ka gobane ba ntelela ba re: Re fe name re je! 14Setšhaba se nna ga ke sa kgona go se rwala ke nnoši, se a nthoba. 15Ge o ntira ka mokgwa wo, gona go kaone ge o mpolaya. Ge o ntebeletše ka botho, gona a nke ke se hlwe ke bona bošula bjo.

16Ke mo Morena a fetotšego a re: Mpiletše banna ba masome a šupago ba bagolo ba Isiraele, ba o ba tsebago ge e le bona bagolo ba setšhaba, balaki ba sona. O ba tliše mo Ngwakong wa Kgwerano; ba eme le wena gona moo. 17Ke tlo tla ka bolela le wena gona moo; gomme bona ke tlo ba abela moya o lego mo go wena, ka o bea mo go bona gore ba go rwadiše boima bja setšhaba se, o se bo rwale o nnoši. 18Setšhaba sona o se begele o re: Tšatši la bosasa le le hwetše le ikgethile, le tlo ja nama, ka gobane Morena o le kwele ge le lla la re: Ke mang e a kago re fa nama ra ja? -- la re: Kua Egipita re be re ipshina. Bjale Morena o tlo le fa nama la ja. 19Le ka se je letšatši le tee fela, goba a mabedi, goba a mahlano, goba a lesome, goba a masome a mabedi. 20Le tlo ja ka mehla la ba la fetša kgwedi, nama ya tlo ba ya le nkgela ya le seleka, molato e le ge le lahlile Morena e a nago le lena, la ba la re: Ke ka baka lang ge re ntšhitšwe Egipita.

21Moshe a fetola a re: Setšhaba se se nago le nna ke dikete tše makgolo a selelago a ba ba sepelago ka maoto; gomme o re: Ke tlo ba nea nama, ba ja kgwedi ya fela? 22A ba tlo hlabelwa mehlape ya dikgomo le ya dinku, mme tša ba lekana? Goba ba tlo kgobelelwa dihlapi tša lewatle ka moka, mme tša ba lekana?

23Morena a re: A letsogo la Morena le hunyetše? Bjalo ke mo o tlogo bona lentšu la ka ge e le la go phethega goba la go se phethege.

24Moshe a napa a tšwa a anegela setšhaba tše Morena a di boletšego; a hlaola banna ba masome a šupago ba bagolo ba setšhaba, a ba emiša ba dikanetša Ntlokgethwa. 25Morena a fologa a le lerung, a bolela le Moshe; a tšea moya o bego o le mo go yena, a o abela bagolo bao ba masome a šupago; ya re ge moya woo o ba tlela, ba napa ba porofeta; fela, ba se ke ba boeletša.

26Gomme ba babedi ba banna bao ba be ba šetše mešašeng; e mongwe e be e le Elidada, e mongwe e be e le Medada; le bona moya wa ba tlela, gobane ba be ba ngwadilwe; fela, ba sa ka ba ya kua Ngwakong; mme ba porofeta ba le mešašeng. 27Gwa tla lesogana le kganyela la botša Moshe la re: Elidada le Medada ba porofeta ba le kua mešašeng.

28Jošua morwa wa Nuni, e bego e le mohlanka wa Moshe go tloga bosoganeng bja gagwe, a bolela a re: Moshe mong wa ka, ba thibele!

29Moshe a re: A o hufega ka baka la ka? -- Aowii! A setšhaba ka moka sa Morena e ka be e le baporofeta ka ge Morena a beile moya wa gagwe mo go bona! 30Moshe a boela mešašeng a na le bagolo bao ba Isiraele.

31Gomme gwa tsoga phefo e romilwego ke Morena, ya tliša dikhwiri di etšwa thoko ya lewatle, ya di tšhollela godimo ga mešaša; tša tlala thoko tšohle sebaka sa leeto la letšatši ka moka, di phuruma mo go kago lekana meelo e mebedi. 32Gomme batho ba hlwa ba eme tšatši leo ka moka, le bošego ka moka, ba fela ba ikgobelela dikhwiri; yo a bego a topile di se nene, o be a tladitše dikgetsi tše lesome; ba di anega thoko tšohle ka ntle ga mešaša. 33Eitše ge nama e sa le menong a bona, ba sa hlahuna, ba be ba šetše ba tuketšwe ke kgalefo ya Morena; Morena a otla setšhaba ka kotlo e kgolo ka kudu. 34Felo fao gwa ba gwa rewa leina la Mabitlateta, ka gobane ke mo go fihlilwego batho ba ba bego ba ne teta.

35Gona moo Mabitlateta setšhaba sa tsoga sa khudugela Hatserothe, sa dula Hatserothe.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index