Search form

NUMERI 14

Kotlo ye e wetšego setšhaba

1Bjalo ba phuthego ka moka ba hlatloša dikolomelo ba lala ba lla bošego bjoo. 2Baisiraele ka moka ba omanya Moshe le Arone, phuthego ka moka ya re: Joo, re ka be re hwetše Egipita, le ge e le lešokeng le. 3Ke eng Morena a re iša nageng yeo gore re yo bolawa ka marumo, mme basadi ba rena le bana ba rena e be mathopša! Go kaone ge re boela Egipita. 4Ba botšana ba re: A re ipeeleng kgoši re boele Egipita.

5Moshe le Arone ba fo lotšha ba inametše fase ge ba lebana le lešaba la phuthego ya Baisiraele. 6Jošua morwa wa Nuni, le Kalebe morwa wa Jefune, ba ba bego ba ile go hlola naga le bala, bona ba gagola diaparo tša bona. 7Ba laodišetša phuthego ka moka ya Baisiraele, ba re: Naga yela ye re e raletšego ra e hlola, ke naga e botse ka kudu. 8Ge Morena a ka re atla, o tlo re fihliša nageng yeo, a e neela rena. Ke naga ye e elago maswi le nose. 9Fela, le se ke la rumola Morena; le gona le se ke la tšhoga batho ba naga yeo; re tlo ba ja bjalo ka bogobe; ga ba ne kotsi; Morena o na le rena, le se ba boife. 10Bjale phuthego ka moka ya re: A ba thungwe ka mabje! Ke mo letago la Morena le bonetšego Ngwakong wa Kgwerano, mme Baisiraele ka moka ba le bona.

11Morena a bolela le Moshe a re: Setšhaba se se tlo lesa neng go nnyatša; se tlo thoma neng go mpota ka baka la matete ohle ao, a ke a dirilego mo go bona? 12Ke tlo ba otla ka lehu le lebe, ka ba fediša. Gomme wena ke tlo go dira setšhaba se maatla se se fetago se.

13Moshe a fetola a re: Tše bjalo Baegipita ba tlo di kwa, ka gobane setšhaba se o se ntšhitše mo go bona ka maatla a gago. 14Di tlo bolelwa le go batho ba naga yeno, ka gobane ba di kwele gore wena Morena o mo go setšhaba se, le gore wena Morena o bonana naso ka mahlo, le gore leru la gago le eme godimo ga sona, le gore o ba eta pele lerung la thololo mosegare, le mollong wa thololo bošego. 15Ge o ka bolaya setšhaba se wa go bolaya monna o tee, baditšhaba ba ba kwelego tumo ya gago ba tlo re: 16Morena o paletšwe ke go fihliša setšhaba seo nageng ye a bego a ba enetše a re o tlo ba nea yona; ke ka baka leo a ba bolaetšego gare ga naga. 17Bjale maatla a Morena a a bonale e le a magolo, ka mo o kilego wa bolela wa re: 18Morena ke wa go se fele pelo, wa botho bjo bogolo, wa go lebalela batho dibe le dikarogo; e a sa lesego go otla mosenyi; le go bana o bela molato wa botatabo go iša go moloko wa boraro le wa bone. 19Hle a ko lebalele setšhaba se dibe tša sona, ka baka la bogolo bja botho bja gago, bjalo ka ge o be o se lebalela go tloga kua Egipita go fihla fano.

20Morena a re: Ke lebaletše bjalo ka ge o bolela. 21Gomme ruri, ka bophelo bja ka, lefase ka moka le tlo tlala letago la Morena; 22Ruri, banna ba, ba ba bonego letago la ka le matete a ka a ke a dirilego Egipita le mono lešokeng, bona ba ba go nteka galesome, mme ba gana go kwa lentšu la ka, 23bona ba ka se ke ba ba ba bona naga ye ke e enetšego botatabo. Ba go nnyatša bohle, ba ka se ke ba e bona. 24Yo ke tlogo mo fihliša ke Kalebe mohlanka wa ka, e a nago le moya o šele, wa go ntatela ka mokgwa o tletšego. Yena ke tlo mo fihliša nageng yeo ye a e sepetšego. Le ditlogolo tša gagwe di tlo dula mo go yona. 25Bjale, ka ge Baamaleke le Bakanana ba thibile difata, tsogang bosasa le širogele lešokeng, le tšwe ka tsela ya Lehlakawatle.

26Morena o boletše le Moshe a re: 27Phuthego e mpe ye e tlo kgaotša neng go ntsota? Dipolelo tše ba ntsotago ka tšona ke di kwele. 28Ba botše o re: Morena o re: Ka bophelo bja ka, ke tlo le dira tšona tšeo tše le di boletšego, mme ka di kwa. 29Ditoto tša lena di tlo rapalala lešokeng, ka moka ba le badilwego le na le nywaga e masome a mabedi le e fetago yeo, ka moka ba le ntsotilego. 30Lena le ka se ke la ba la fihla nageng yeo, ye ke emišitšego seatla sa ka ka ena ka re, ke tlo le agiša mo go yona. Ba ba tlogo fihla ke Kalebe morwa wa Jefune le Joshua morwa wa Nuni. 31Le ba banyenyane ba ba lena, ba le itšego ba tlo thopša, bona ke tlo ba fihliša. Naga yeo ye le e nyaditšego, bona ba tlo e tseba. 32Ge e le bolena, ditoto tša lena di tlo rapalala lešokeng le. 33Barwa ba lena, bona ba tlo fetša nywaga e masome a mane e le badiši mo lešokeng ba rwele kotlo ya tlhanogo ya lena, go fihla ge ditoto tša lena di feletše sa ruri mo lešokeng. 34Go tlo balwa matšatši a masome a mane ao a fedilego ge ba hlola naga; bakeng sa letšatši gwa ema ngwaga; ya ba nywaga e masome a mane ba rwele molato wa lena, gore le tle le lemoge gore go fularelwa ke Morena go dira bjang, 35nna Morena ke boletše; phuthego e mpe ye ke tlo e dira ka mokgwa woo, ka ge e kgobokane ya ngangana le nna mo lešokeng le; ba tlo hwela ntshe.

36Gomme banna bao ba Moshe a bego a ba romile go hlola naga, mme ba boa ba mo ferekanyetša setšhaba ka go senya naga yeo ba re ke e mpe, 37bona bao ba ba gobošitšego naga yeo, ba hwile ka kotlo pele ga Morena. 38Joshua morwa wa Nuni, le Kalebe morwa wa Jefune, ba ba bego ba ile le banna bao ba hlola naga, bona ba phedile.

39Moshe ge a anegela Baisiraele mantšu ao ka moka, setšhaba se kwele bohloko gagolo. 40Ka la ka moswana ba tsoga e sa le bošego, ba rotoga ba leba dithabeng, ba re: Ke rena ba; a re rotogeleng felo fao Morena a go boletšego; ka gobane re sentše.

41Moshe a re: Ke ka baka la eng bjalo le sela se Morena a se boletšego? Tšeo di ka se ke tša le kgonegela. 42Lesang go rotogela kua, ka gobane Morena ga a na le lena; lesang. Le sa tlo bolawa ke manaba a lena. 43Le yo gahlana le Baamaleke le Bakanana; ba tlo le fetša ka marumo; molato ke ge le hlanogetše Morena. Bjalo Morena ga a na le lena.

44Fela, bona ba dira tša mahlahlo, ba re re rotogela dithabeng. Ge e le polokelo ya kgwerano, yona ya šala mešašeng, le Moshe a se ke a tloga. 45Gomme Baamaleke le Bakanana ba ba bego ba agile dithabeng tšeo, ba ologa ba ba fenya, ba ba šwalalanya go fihla Horoma.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index