Search form

NUMERI 22

Balaka o bitša Bileama

1Baisiraele ba tlile ba hloma mešaša molaleng wa Moaba mošola wa Jorodane, mo ba lebanego le motse wa Jeriko.

2Balaka morwa wa Tsiporo a bona tšohle tše Baisiraele ba di dirilego Baamori. 3Bamoaba ba tšhoga gagolo ge ba bona setšhaba se, ka gobane e be e le se sentši, ba tlalelwa ka baka la Baisiraele. 4Ba Moaba ba bolela le bagolo ba Midiani ba re: Bjalo bontši bjo bo tlo fediša tšohle thoko tšohle, bjalo ka pholo ge e kgolakgolela bjang bja naga. Kgoši ya Bamoaba mehleng yeo e be e le Balaka morwa wa Tsiporo. 5Yena eo o romile batseta ba ya go Bileama morwa wa Beoro wa kua Phethore nokeng, nageng ya ba leloko la gabo; a mmitša a re: Tseba gore go na le setšhaba se se tšwilego Egipita; se seno! Se enetše lefase, gomme se agile mo ke lebanego naso. 6Bjale a ko tle o nthogele setšhaba se, gobane se mpheta ka maatla. Mohlomongwe ke mo ke tlogo se fenya, ka se raka nageng ye. Ka gobane ke tseba gore, yo wena o mo šegofatšago o šegofetše, yo o mo rogago o rogilwe.

7Gomme bagolo ba Moaba le bagolo ba Midiane ba sepela ba ya ba swere moputso wa senoge diatleng tša bona. Ba fihla ga Bileama ba mmotša se Balaka a se boletšego. 8Bileama a re: Lalang fa bošego bjo; ke tlo le fetola bosasa ka mo Morena a tlogo mpotša ka gona. Matona a Bamoaba a dula moo ga Bileama.

9Bošego Modimo a tla go Bileama a re: Banna bao ba ba lego fa ga gago ke bomang?

10Bileama a re: Ba romilwe ke Balaka morwa wa Tsiporo; o re: 11Tseba gore kua Egipita go tšwile setšhaba, se enela lefase le. A ko tle o nthogele setšhaba se; mohlomong ke mo ke tlogo kgona go se fenya ka se raka.

12Modimo a laela Bileama a re: O se ke wa ya le bona. O se ke wa roga setšhaba seo, gobane se šegofaditšwe.

13Bileama a tsoga a botša matona a Balaka a re: Boelang gae; Morena o gana go ntumelela go sepela le lena. 14Matona a Moaba a tloga, a boela go Balaka, a re: Bileama o ganne go tla le rena.

15Balaka a fela a sa roma matona a mantši a a fetago ala ka bogolo. 16Ba fihla go Bileama ba re: Balaka morwa wa Tsiporo o re: A o se ke wa ba le se se go thibelago go tla go nna. 17Ke tlo go leboga ka tše kgolo, ka dira tšohle tše o tlogo mpotša tšona. A ko tle o nthogele setšhaba se.

18Bileama a fetola a botša batseta ba Balaka a re: Le ge Balaka a ka mpha gauta le silifera e kago tlatša ngwako wa gagwe, taelo ya Morena nka se ke ka e feta ka thoko ke dira tše nyenyane le ge e le tše kgolo. 19Bjale le lena lalang fa bošego bjo, gore ke tle ke tsebe se Morena a tlogo buša a mpotša sona.

20Bošego bjoo Modimo a tla go Bileama a bolela le yena a re: Ge banna ba tlile go go bitša, gona tsoga o sepele le bona; fela, o dire se nna ke tlogo go botša sona. 21Ka la ka moswana Bileama a tsoga a beleša pokolo ya gagwe ya tshadi, a wela tsela le matona a Moaba.

22Fela, bogale bja Modimo bja tuka ka gobane a sepela; gomme Morongwa wa Modimo a mo ema tseleng a le lenaba la gagwe, Bileama a tla a nametše pokolo ya gagwe, a na le bahlanka ba babedi ba gagwe. 23Pokolo ya bona Morongwa wa Morena a eme tseleng, a khwamotše tšhoša a e swere ka seatla; pokolo ya fapoga tseleng ya hlahlatha hlageng; Bileama a e tia, a e bušetša tseleng. 24Morongwa wa Modimo a ema mo go bego go le dirapa tša morara, mo go bego go na le maboto ka dithoko. 25Pokolo ge e bona Morongwa wa Morena, ya ikgohla ka leboto, ya pateletša leoto la Bileama ka leboto; yena a boela a e tia. 26Morongwa wa Morena a buša a fetela pele a ema felo mo go pitlaganego, mo go se nago sebaka sa go arogela thoko ya le letona le ge e le ya le letshadi. 27Pokolo ge e bona Morongwa wa Morena, ya botha ka tlase ga Bileama. Bileama a tuka bogale a e tia ka lehlotlo. 28Bjale Morena a mumolla molomo wa pokolo, ya bolela le Bileama ya re: Ke go dirile eng ge o bile o nkotlile gararo?

29Bileama a bolela le pokolo a fetola a re: Ke ka gobane o raloka ka nna. Ge nka be ke swere lerumo, nka be ke go bolaya e sa le bjale.

30Pokolo ya fetola ya re: A ga ke pokolo ya gago, ye o e nametšego go tloga mola o eba mong wa ka go fihla lehono? A nkile ka ba le mokgwa wo ka go dira tše bjalo?

Bileama a re: Aowa!

31Ya ba gona Morena a budulolago mahlo a Bileama, a bona Morongwa wa Morena a eme tseleng, a khwamotše tšhoša, a e swere ka seatla; Bileama a khunama a inamela fase. 32Morongwa a re: Ke ka baka la eng ge o otlile pokolo ya gago wa ba wa dira gararo? Tseba gore nna ke tšwile ke le lenaba la gago ka gobane leeto la gago le a mphapoga. 33Pokolo yona e mpone, ya ntšhikologa ya dira gararo. Ge e ka be e sa ka ya ntšhikologa, nka be ke go bolaile kgale, yona ka e lesa ya phela.

34Bileama a fetola a bolela le Morongwa wa Morena a re: Ke sentše, ka gobane ke be ke sa tsebe ge e le wena o ntšhegelago tseleng. Gomme bjalo, ge o bona e le tsela e mpe, lesa ke gome ge.

35Morongwa wa Morena a bolela le Bileama a re: Sepela le banna bao. Fela, o se ke wa bolela lentšu le lengwe, ge e se le nna ke tlogo go botša lona. Ka gona Bileama a sepela le matona a Balaka.

36Balaka ge a tsebišwa gore Bileama o a fihla, a tšwa a yo mo gahlanetša motseng wa Arimoaba, o lego nokeng ya Arinoni kwa pheletšong ya mellwane. 37Balaka a bolela le Bileama a re: O reng o sa ka wa tla mola ke roma batseta ba go bitša, ka ba ka boeletša? Afa o be o re ke hloka sa go go leboga?

38Bileama a fetola a re: Ke nna e! Ke tlile go wena. Bjale ga go selo se nka kgonago go se bolela. Se ke tlogo se bolela ke Lentšu le Morena a tlogo le bea molomong waka. 39Gomme Bileama a sepela le Balaka, ba tla motseng wa Kiryathe-Husothe. 40Balaka a hlaba dikgomo le dinku, a iša dibego go Bileama le go matona a a bego a na nae'.

41Ka la ka moswana Balaka a tloga le Bileama a mo nametša meboto ya Baali, a mmontšha mo go fihlago dinakana tša setšhaba sela.

BIBELE

© 1951, 1986 Bible Society of South Africa. Used by permission. All rights reserved.

More Info | Version Index