Search form

Luk 14

Jiszs Amrlzle Kzdq Ncblo Mz Sabat

1Kzdq Sabat, Jiszs nzaveatim mz nzmungr mz ma nyz kzdq kxetu rdr Farzsi. X mzli lc Farzsi lcng nzaukzti-angidrpepwzlr Jiszs, murde nzrpilr namctrpzlr du da kx alele kx napipxlr nzvz-rbr-krde. 2Mzli kc tqmnc-ngrpwzle brma, kzdq ncblo kx nanycdeng x mqdeng vaoti vzm mz Jiszs. 3Rpibz Jiszs mz kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis x Farzsi kcng kx, “?Rlrpxngr Lou sc Mosis nzamrlzngr kxnzyagoxng mz Sabat o trtingr?”

4A' nzmnc-lrpitxng. Zbz maletrpz Jiszs ncblo kc, amrlzle x sc tqatwzlrpe-ngrde. 5Sc tqrpipebzle kx, “Nzmu kzdq nimu nede kc doa ncblo o kzu kx tatxo mz kzdq lrpao mz Sabat, e navectxlz-pnzmle mzli lapwz kxmule-esz' mz drtwrmu xpqbrlr-ngrde lou ngr Sabat!” 6A' trnzayzlupwzlru natqde. Nzkrlzlr kx ycmne angidr, a' drtwrdr ngyatx, murde nzycmne-krde tqamatile nqmq krdr. +

Da Kxmrlz Sc Ncblo Kxmrlz

7Mz nzmungr lc, Jiszs krlztrpebzle kx kzdung ncblo nzmcpxlr mrkcng tqmrlzpxbzng tzwxbungr. Zbz sc tqyapwxtipebzle nzycmne-ebzpxngr lc. 8-9Sc tqrpipebzle kx, “Nzmu kzdq ncblo aveatile nim mz nzmungr mz nzyrlzngr, bzkq wxbuoq me nzwxbungr kx nzmrlzpxbzng. Murde kzdq mzli doa kx myaszpxle nim nzaveati kz. X ncblo kc tqaveatile nimu rlirmu narpibzle bam kx, ‘Kztem, nawxbubz mrla.’ Zbz drtqm kc tqmyape x sc tqwxbunetr-rlrupebzme me siga. 10A' mzli kx nzaveati-ngrm, vz x wxbu mrkc tqyctr-rlrupwz me siga, murde mrlx kc tqaveatile nim navzm bam x narpibzle kx, ‘Mzlenge, esolzm, me brngz kxpipz.’ X sc tqamatqpebzle nim mz mz leplz kcng tqaveati-kzleng. 11Murde doa kx amyalz-lzbq mzli ka, sa na-avzo Gct nide yu. A' kx avzo-lzbq mzli ka, sa na-amyalz Gct nide.”

12Zbz Jiszs kc tqrpipebzle mz ncblo kc tqrwzngr nzmungr kc kx, “Nzmu kx tqrwz-ngrn nzmungr, bzkq aveati-txpwzme leplz kx na-ayzlu-mopwzlr bam. Murde mz nzale-krm da lc, twzpeq mz nrlc ka da kxmrlz mz nzale-krm lc da kxmrlz. 13A' mzli kznike rwz-ngrn nzmungr, aveati kz leplz kx trpnzngr scdr zmatq, kx trpnzngr scdr da, kx mqde bz, kx nanycde bxplo, x kx mzte kc. 14Kxmule-esz' leplz lcng trnzkrlzlru nzayzlu-mou-krbzlr bam, a' Gct sa na-amrlzle nim mz nzayzlu-krmle da kxmrlz lc kalr, mzli kc leplz kxnztubqng natulz-ngr-moplr mz nzbzngr.”

Nzycmne-ebzpxngr Nzmungr Kxetu Heven

Matiu 22:1-10

15Zbz kzdq ncblo mz nzmungr lc sc tqrpipebzle mz Jiszs kx, “Sa namrlzbz mz leplz kx naprtrpzng mz nzmungr mzli kc Kxnzmcpx nayzlu-ngrmle mz nzngini-krde King.” 16Zbz Jiszs kc tqyapwxtipebzle be lc mz nzaelwapx-krbzle badr kx leplz kxtrngiulrJiu naprtr-kzng Heven. Sc tqrpipebzle badr kx, “Kzdq kxetu wz-ngrde kc nzmungr kxetu. Aveatile ncblo nzkqlung. 17X mzli kc namupengr, atwzlr-ngrbzle kxnzawz nede kx napibzle badr kx navzpemqng murde da amrlx mrlzpe. 18A' nidr amrlx ngrdr sc tzrpipebzng da kx aotrleng nidr trnzvz-krpwzlru. Ncblo kc kai rpibzle kx, ‘Xpex kc drtc' kx trmckalx, x navzpex x naoklatipex. Pibz kx trpengr nzvz-krbo.’ 19Kzdq kz rpibzle kx, ‘Xpex kzu nqvi nzlvqn kx trmckalx, naokatrlr ninge mz nzwzngr. A' navzpex na-abzpxpexng. Pibz kx trpengr nzvz-krbo.’ 20Kzdq kz mou rpibzle kx, ‘Sa tqyrlz-atex. X mrlc tqycngr da trpengr nzvz-krbo.’

21“Kxnzawz lc sc tqyzlupe x pipebzle da lcng mz kxetu rde. Zbz kxetu kc drtwrde kc tqngyape x sc tqrpipebzle mz kxnzawz nede kx, ‘Ngrlrtxpx-anipwz mz lrpzki kcng tqetu x krkcng tqtopwz. Vzmim krkcng trpnzngr scdrng da, krkcng mqdr tqbz, krkcng tzbxplong, x krkcng mztr tqkcba.’ 22Vztx x yzlum, sc tqrpipebzle kx, ‘Natqm twzpex, kx kxetu. A' me namncngr la tqkqlube.’ 23Zbz kxetu kc sc tqrpipebzle bade kx, ‘Vzpx mz lrpzki kcng tqyctrp mz nibr nrlc x rvzmitim leplz x lr mrkzbleng nayrkrtrpqng, murde ma nyznge kc tqetu nayrbupxm. 24A' napibo bamu, kx ncblo kcng tzaveati kai tzpxtxpxng, trpnzngr nidr kx nabxtr naodr dakxnzng kcng tqoliqtix!’” +

Bzkq Axtxbzme Nzo-zli-krm Lrpzki R Jiszs

Matiu 10:37-38; 5:13; Mak 9:50

25Mz nibrde, sc tqvznepe-mopwz mz nzvz-krde kc Jerusalem. Mzli lc zbo ngr leplz kxetu sc tzyrkrng badr. O-lxlvrtxbz, sc tqrpipebzle kx, 26“Doa kx vzm bange namrlzti nivz lrde ninge namyaszpxle kxnginideng, kx apule trtede, lxede, olvz rde o ncblo ngrde, mzledeng, iledeng, x doa nedeng. X bzkq rlr-ngrbzle nzrpwa'-krbzlr bade nzvz-nqblq-angidr-krde ninge. X nzmrlzti-krde ninge namyaszpx-kzle nide esz'-krde. 27Murde doa kx trglqleu kros ngrde mz nzo-zli-krde lrpzki rnge, trvz-nqblq-angidrleu ninge.” +

28Zbz Jiszs pipx-moule nzycmne-ebzpxngr tq, mz nzaelwapx-krde kx doa na-aoti kai drtwrde nike na-alele mz nzvz-nqblq-krde nide. Zbz napnzpe drtwrde kx na-alele o trtingr. Zbz sc tqrpipebzle kx, “Nzmu kzdq nimu aoti drtwrde nzrwztingr ma, e na-aoti kai drtwrde nikeng navztr mz nzrwztingr ma kc, kx takitrpede o trgalr. 29Murde nzmu kx trtakitrdeu, e rblx nzyrkrpx-krde ma kc. X leplz sa naxtrnga-ngrdr nide. 30Narpilr kx, ‘Ncblo ka nzwz-krde ngi nctengr!’”

31Mz nzycmne-ebzpxngr krali, rpi-mopwz Jiszs kx, “Nzmu kzdq king prmipxle ncblo siu-nzpnu-esz' (10,000) mz nzota-krdr mz kzdq kz king kx vzmi-alzuple nede ncblo siu-nzpnu-li (20,000), na-aoti kai drtwrde nzmu nzxplr-krde takitrde nzaovxio-krde king kc o trtingr. 32X nzmu kx trtakitrdeu, e na-atwzlr-kai-ngrbzle kzdung kxnzetung mz nzrmcti-krdr king kc mzli kc tqmncbe-ngrmle rlru, kx narlxtimle du da kx na-alebzle murde nrwx nayc. 33Mz nqmq lcpwz, mrlx kx navz-nqblq-angidrpele ninge, narlaszle doa x da amrlx kx nzlolvzolr nide.”

34Zbz pibzle nzycmne-ebzpxngr kratq mz nzrpi-krbzle kx, “Dcpiz ngi da kxmrlz. A' nzmu nilwzde kx tqmrbrle, trpengr nzamrlz-moungr da. 35X trpnzngr da kx takitrde, kxmule-esz' nzayabemi drtc' o nzyrlqmi dcvi kxmibi kx na-amrlzle drtc'. A' takitxtrpwzle nzrtctxngr. Doa kx yrplapx, na-abzle nztwz-krde drtwr ngr natq lc.” +

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index