Search form

Mak 10

Jiszs Alvztr-ngrde Nzyrlzngr X Nzaxtxngr Krnalz

Matiu 19:1-12; Luk 16:18

1Zbz Jiszs badr ncblo nedeng nzrlaszlr mztea Kzpznizm mrkc Gzlili Provins x nzvztrng Judiz Provins mz nrlar LueJodzn kc tqprkilzm nepi. X kzdq zbo ngr leplz nzvz-mopqng bade mrlcde, x Jiszs sc tqalvztrpele nidr, da kc tqwai-zvzle. 2Kzdung Farzsi nzvzmqng mz Jiszs mz nzatalz-krdr nide mz nzale-krde kzdung da kxvz-rbr. Nzveatibzlr bade kx, “?Nzpnzkr drtwrm le, Lou sc Gct rlrpx-ngrde ncblo nzaxtx-krde olvz rde?” 3Jiszs rvea-mopwz badr kx, “?Myx kxmule nike pi Mosis mz nzaxtxngr?” 4Nzrpibzlr kx, “Mosis rlrpx-ngrde. Murde rpile kx nzmu ncblo nayrbzle dq letz mz olvz rde, napibzle kx nzaxtx-lzbqpeng ncdr x sc tqatwzlr-ate-ngrde nide.+ 5Rpibz Jiszs kx, “Mosis yr-ngrde natq lc murde leplz nzdrka'-ngrng x nardr mqngi. 6A' Gct aelwapx-ngrde me pnz drtwrde mzli kc tqwz-ngrde nrlc. Murde Nzryrngrkxtr rpimle bagu kx mzli lc ayrnrngr, ‘Gct wz-ngrde ncblo esz' x olvz esz' mz nzmnctr-lxblr-krdr.’ + 7‘Delc mzli kc tzetupe-ngrdr, nayrlzng. X nzamatq-lzbq-krdr namyaszpxle nzamatq-krdr kxnginidrng. X ncblo namnctr-amqngipebz mz olvz rde. 8Murde doa lcng li nznginipedr nrkrdrtq x leplz kxesz'.’ + X napibo bamu kx trnzlipeung, a' nznginipedr leplz kxesz'. 9Mz nzmu-krde lcde, trpnzngr leplz kx takitrde nzakipx-krde krkcng tqaxvctrpeng Gct mz nzyrlzngr.”

10Mz nibrde, mzli kc tzmncnepe-ngrdr esz'-krdr brma badr ncblo nedeng, nzveati-mopwzlr bade nike drtwr ngrde. 11Rpibzle badr kx, “Mzli kc ncblo nzaki-lzbq-ngrdr mz olvz rde x yrlzti-moule kc olvz kzble, olvz krali lc trngiu olvz rde angidr, murde mz nzobqkr Gct sa tqyrlztibele olvz rde kc ayrnrngr. Mz nzmwimi-krde olvz krali lc, ayzprtxde nzesalz-krbzle kc mz olvz rde kc ayrnrngr mz nzyrlzngr mz mz Gct. 12X kxmu-kzle lc mz olvz kx axtxde ncblo ngrde x yrlzti-moule kc ncblo kzble.”

Doa Kx Nzlxngitilr Gct Mz Nzngini-krde King Rdr

Matiu 19:13-30; Luk 18:15-30

13Kzdq zbq kzdung leplz nzvzmimlr doa kxnztopwzng mz Jiszs mz nzmaletr-krbzle nrkrdrtqdr x nzamrlz-krde nidr. A' ncblo nedeng nzlclvzlr leplz lcng. 14A' mzli kc tqmc-ngrbz Jiszs, drtwrde ngyatx. Sc tqrpipebzle badr kx, “Bzkq rpwa'-ngrbzmu mz doa lang tztopwzng nzvz-krmlr bange. Murde leplz kxnzmulr lcng nzlxngitilr Gct mz nzngini-krde King rdr. +

15X trpnzngr nzmnclz-krbzmu mz Gct mz nzngini-krde King rmu nzmu kx trapuwamuu doa lcng.” 16Zbz sc tqbrlctipele doa kxnztopwz kcng mz mqde, yrlqo-ngrbzle mqde badr, x sc tqamrlztipele nidr.

17Zbz mzli kc Jiszs badr ncblo nedeng narkalzpe-ngrmlr, kzdq ncblo ngrlrm mz Jiszs, atuobz zpr bade, x rveabz bade, rpibzle kx, “Kxakrlz, krlzx kx nim ncblo kxmrlz. ?Nike na-alex mz nztwz-krnge nzlungr kxboi?” 18Rpibz Jiszs bade kx, “?Memule tqrpi-ngrme bange mrlzx? Murde trpnzngr kxmrlz, a' ngi txpwz Gct esz'-krde. 19Krlzq natq kcng tqkapx Gct. Krlcde seleng: ‘Amrlue zvz trtem x lxem. X bzkq kx narnibq. Bzkq kx narmwimi doa kxtrngiu krnalzde. Bzkq kx napna da. Bzkq kx narpokiati leplz. Bzkq kx naryrlqpx da kx nakabz mz leplz.’ X kzdung kz da mou kxnzmulr lcng.” + 20A' rpibz ncblo kc kx, “Kxakrlz, abzo pnz mzli kc tqngini-ngrne obla vz-nqblq-angidrx natq lcng amrlx.” 21Jiszs obqtxbz mz ncblo kc mz nzmrlzti-krde nide. Zbz rpibzle bade kx, “Mrbrpxbep da esz' kx na-aleq. Amwa mclrm amrlx x kabz trau rde mz leplz kx trpnzngr scdr. Nzmu na-aleq da lc, nzrngiba-krm namyalz mou mrkc Heven. Vzm x vz-nqblqm ninge.” +

22Mzli kc ncblo kc tqxlr-ngrbzle natq Jiszs, drtqde blotx pnz x sc tqvztxpe, drtwrde vztx zlwz. Murde nzrngiba-krde etu x trsutiu drtwrde nzalvetx-krdeleng mz nzvz-nqblq-krde Jiszs.

23Jiszs obqlvztxde nrlc, zbz rpibzle mz ncblo nedeng kx, “Rblxtx-atwrnr-ngrbz mz leplz kx nzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct, murde trnzkrlzlru kx nzmnc-xglelr nide mz da amrlx!” 24Nzpwrkilvc-ngrdr natqdeng. A' Jiszs rpi-mopwzle kx, “Doa nengeng, rblxtx-atwrnr-ngrbz mz leplz nzmnclz-krbzlr mz Gct. 25Kamel trkrlzleu nzdwatr-krde mrkc tqmrplxngr nidil. X nzrblxkr kxnzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct myaszpxle da lc.” 26Ncblo nedeng nzpwrkilvc-zlwz-ngrdr natqde x nzrpibzlr bade kx, “E kx tqmule lcde, trpengr kx narlapx!” 27Jiszs mzte aprtxbzle badr x rpibzle kx, “Rblxbz mz ncblo, a' tr-rblxpwzu mz Gct. Murde trpnzngr da kx rblxbz bade.”

28Zbz rpibz Pita bade kx, “Rlaszpekr dztugrng amrlx mz nzvz-nqblq-krgr nim.” 29Rpibz Jiszs kx, “Napi-angidrbo bamu. Mrlx kx rlaszpxle ma nyzde, o mzledeng, o inwedeng, o lxede, o trtede, o doa kxnztopwz nedeng, o drtc' nyzdeng mz nzvz-nqblq-krde ninge x nzlepx-krde Nrpakxmrlz, 30Gct sa naxpe-moule nide nzwrde nangi trtqki lxblr (100) mz nikeng rlaszpxle. Mz nrlc ka sa natwz-moule du ma nyzde, mzledeng, inwedeng, lxedeng, doa kxnztopwz nedeng x drtc' nyzdeng, vzmi nzatrkati-zlwzkr leplz nide murde vz-nqblqle ninge. X mz nrlc kc navzm, sa natwz-kzle nzlungr kxboi. 31A' nadcpx mz drtwrmu kx kzdung leplz kxnzetung mz nrlc ka, sa nangi leplz txneng mz nrlc kc navzm. X kzdung leplz txneng mz nrlc ka, sa nanginidr kxnzetung mz nrlc kc navzm.”

Nzwrde Kratq Kx Ycmnetrngr Jiszs Nzbz-krde

Matiu 20:17-19; Luk 18:31-34

32Mzli kc tzvz-ngrdr mz lrpzki mz nzvzkilz-krdr Jerusalem, Jiszs rtwayzbz mz leplz amrlx kcng tzvz-nqblqlr nide. X ncblo nedeng nzmwxlr-zlwzng murde nzkrlzlr kx kxnzetu r lr Jiu nzrpilr nanibqlr nide. Zbz katxpxmle nidr, vzmitxpxleng rlru kxpipz x sc tqpipe-mopwzle badr nikeng naprtzbz bade. 33Rpibzle badr kx, “Ninge Mrlx Leplz. X mzli kc nakrlztr-ngrbzku Jerusalem, sa nakaobz ninge mz mq kxnzetu r pris x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis. Zbz navzmibzlr ninge mz Kansrl x drtwrdr sa naesz'ti kx nabzx. Zbz nakao-mopwzlr ninge mz doa lr gzpman ngr Rom kxtrngiulrJiu mz nzrnibqngr ninge. 34X lr Rom lcng naxtrnga-ngrdr ninge, nabyatilr ninge, naviplalr ninge x nanibqlr ninge. A' mz zbq kratq ninge kc tqlupe-moux.”

Doa Kx Namyalz Mz Nzobqkr Gct Nawz-nrbalqtrpz Mz Leplz Amrlx

Matiu 20:20-28

35Zbz Jemes x Jon, mrlx Sebedi kcng nzling, nzvzbzng mz Jiszs x nzycmneng badr. Nzrpibzlr kx, “Kxakrlz, nayc mz drtwrm nigr x kam bagr nike suti drtwrgr.” 36Jiszs rveabz badr kx, “?Nike suti drtwrmu na-alebo bamu?” 37Nzrpibzlr kx, “Mzli kc na-amrluengr nim mz nzngini-krm king, rlr-ngrm bagr nzwxbukr kzdq nigr mz nrlarm kxrtc, x kzdq nigr mz nrlarm kxmc, mz nzngini-krgr kxnzetung kxnzmyapxbzng.” 38A' rpibz Jiszs badr kx, “Trkrlz-angidrwamuu nike tqrlxtiamu! ?Krlzamu nzprtrngr mz nzetqkr drtq kc naprtilzle ninge? ?X narlrpx-lzbq-ngrnamu mz da kznike naprtzbz bamu, da kc nawaix mzli lc navztrp?” 39Nzayzlu-ngrbzlr natqde mz nzrpi-krbzlr kx, “Eu, krlzkr nzalengr da lc!” Zbz rpibz Jiszs badr kx, “Da zpwxtx, drtqmu la naetq kz, da kc nawai nzetqkr drtqnge. 40A' trpnzngr scnge zmatq mz nzka-krbo me matq lcng. Murde Trtenge kx rmcpxpwz krkcng nawxbuong mz tron lcng.” +

41Mzli kc tzxlr-ngrbz kztedrng da kc tzrlxtilr, drtwrdr kc tqlctrpebz mz Jemes x Jon. 42Zbz Jiszs sc tqkqlepele nidr amrlx ngrdr, x rpibzle badr kx, “Krlzamu kx king mz nrlc ka nzrtulrtr-ngrbzlr mz leplz nzalengr da mz nzmnclz-krbzlr badr. 43A' bzkq mz nimu. Murde doa kx rpile namyapxbz mz nimu mz nzaclve-krde leplz nengeng, nawztrpz bamu. 44X doa kx nangi kxetu kxmyalz, na-avzo-lzbq x nawz-nrbalqtrpz mz leplz amrlx. 45Ninge Mrlx Leplz. X kxmule-esz' ninge kxetu rmu, a' vz-ngrmc mz nrlc mz nzwztr-krbo mz leplz, a' trngiu leplz kx nawztrpqng bange. X vz-ngrmc nzrlrpx-krbo nzlu-krnge mz nzxpepx-krbo leplz kxnzkqlung mz zmatq ngr nzbzngr.”

Jiszs Amrlzle Kzdq Ncblo Kx Mzte Kcba

Matiu 20:29-34; Luk 18:35-43

46Mz nzvz-krdr kc Jerusalem, nzvztrng mz mztea Jeriko. X mzli kc tzrlaszpe-mou-ngrdr Jeriko, nzyrkr-nqblq zbo ngr leplz kxetu. X mz nrlar lrpzki lc tzo-zlilr, wxbu zvz elr kc ncblo kx mzte kcba, drtqde Batimezs, mrlx Timezs, mz nzrlx-krbzle trau mz leplz. 47Mzli kc tqxlrpe-ngrde kx Jiszs kc Naszret sc tqvz mz lrpzki, sc tqnepxpe mz nzrpi-krde kx, “Jiszs, Mrlx Devet, nayc mz drtwrm ninge!” 48Leplz kcng nzlclvzlr nide x nzrpibzlr namnc-lrpi. A' sc natqde tqaetunelz zlwz, mz nzrpi-krde kx, “Mrlx Devet, nayc mz drtwrm ninge!” 49Jiszs kc tqtupe, tqrpipebzle mz leplz kx, “Kqlebzmu, navzm mrka.” Sc tzkqlepelr ncblo kc mzte tqkcba x tzrpipebzlr bade kx, “Tulzm x drtwrm naelalzm, murde nide la tqkqlemle nim!” 50Zbz Batimezs aotxole lrpz ngr zbao, tutxlz-anim x sc tqvzpebz mz Jiszs. 51Jiszs rpibzle bade kx, “?Nike suti drtwrm na-alebo bam?” Rpibzle kx, “Kxetu, naobq-moux.” 52Zbz rpibz Jiszs bade kx, “Vzpe. Murde nzlxngiti-krm ninge dela tqamrlz-angidrpele nim.” X mzli kcpwz mzte obqtxpx pnz. X sc tqvz-nqblqpe-kzle Jiszs mz lrpzki.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index