Search form

Mak 7:1-4

Nqmq Ngr Gct Myaszpxle Nqmq Kr Melrmqgung

Matiu 15:1-9

1-4Nakrlzamu kx nigr lr Jiu rngiscgr kzdung nqmq kxyc pnz mzli kc bqnc. Kxnzalvztrng kxnzetung mz Lou sc Mosis nzyrlqlr nqmq lcng mz nzbatr-krbzlr mz leplz nzvz-nqblq-krdr Lou sc Mosis mz nzvz-nqblq-krdr nzalvztr-krdr. A' trpiu Lou sc Mosis kx leplz na-alelr da lcng. Murde nqmq lcng nzyrlqnetrpzlr leplz. A' Farzsi nzalvztr-ngrdr kx ncblo kx trvz-nqblqleu nqmq kr melrmqgrng, trvz-nqblq-kzleu Lou sc Gct. Kzdq nqmq kr melrmqgrng lcng rpile kx leplz naycpq-kailr mqdr mz lue, x sc tzmu-ateng. Mz nqmq lcpwz, mzli kc tzyzlu-ngrmlr me nzyrlwrpx-lxblrngr leplz kxkqlu, naycpq-kailr mqdr o nakipong, x sc tzmu-ateng. Nzalvztr-ngrdr kx navz-nqblqkr nqmq kr melrmqgrng lcng murde natubqbzkr mz nzobqkr Gct. X nzkqlung mz nigr nzvz-nqblqlr nqmq kqluti-moung mz nzrycpq-krdr da kx nzmutiong: kap, belue, baol, x tebol.

Kzdq zbq kzdung Farzsi x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis nzvzkimlr mrkc Jerusalem mz nzrmcti-lzbq-krdr badr Jiszs. Ncblo lcng nzkrlzlr kx ncblo neng Jiszs trnzvz-nqblqlru nqmq kr lr Jiu mz nzrycpq-kaingr mq x ncblo kc tqmu ate. 5Zbz nzveabzng bade kx, “?Memule ncblo nemqng tzrnzlvzo-ngrdr nqmq krgung?”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index