Search form

Matiu 18

Bzkq Rpwa'-ngrn Doa Kx Nalxngitile Gct

Mak 9:33-37, 42-50; Luk 9:46-48; 17:1-2; 15:3-7

1Kzdq zbq vzmgr mz Jiszs, sc tqveapebzkr bade kx, “?Neke myalz-zlwzbz mz leplz amrlx kx nzrlr-lzbq-ngrbzng mz Gct?” 2Zbz vzmim Jiszs kzdq doa kxtopwz x atumle mz mzlirgr. 3X sc tqrpipemle bagr kx, “Nakrlzamu kx trpnzngr nzmnclz-krbzmu mz Gct mz nzngini-krde King rmu nzmu kx trtekqtrwamuu nqmq krmu mz nzapu-krmu doa lc. + 4Mz nzmu-krde lcde, mrlx kx avzo-lzbq mz nzapu-krde doa lc, nide kx myalz-zlwzbz mz leplz amrlx kx nzrlr-lzbq-ngrbzng mz Gct. 5Mrlx kx vz-nqblqle ninge mz nzabrtzlvz-krde doa kxtopwz kxmule lc mz drtqnge, abrtzlvz-kzle ninge.”

6-7“A' aclvetio-lzbq murde ma tqatrkatiq nzrlxngitikr doa nengeng. Murde Gct sa na-ayrplapx-zlwzle ncblo kx ataole mz alwx doa kxpobe mz nzrlxngitingr. Mwx mrlz nzbz-kai-krde mz nrlc ka, mzli ka tratrkatika-ngrde nzrlxngitikr doa kxmule lcng. Murde nzayrplapxngr nide na-apule mrlx kx nzpetrpz rplz kxetu mz drtwrde x nzrtcongr me boongr prla. Da kcng tzataolr leplz mz alwx sa nakaputrp. Kxmule-esz', a' agrmplz mrlx kx ataole kzdq kz doa mz alwx! Murde kalr Gct sa na-ayrplapx-alole nide mz alwx lc mz Hxl. 8-9Mz nzmu-krde lcde, aclvetio-lzbq kz. Bzkq rlr-ngrbzme mz alwx nzaclve-krde nim. Mz mzli r nzatalzngr arlapx-lzbq. X katxpx-lzbqm mz nzatalzngr kx batrpzle nztao-zvz-krm. Murde nzwz-kato-krm mz nzmncngr kxtubq mzli ka, x nzmnc-zvz-krm Heven kalr, myaszpx-zlwzle nzaxtx-krbzme nzrlxngiti-krm mzli ka, x nzmnc-zvz-krm mz Hxl kalr.” +

10Rpi-mop Jiszs bagr kx, “Bzkq obqszoamu kzdq doa kxtopwz kxmule lc, murde nzmyapxbzng mz nzobqkr Gct Trtenge. X enjrl kcng tzaclvelr nidr nzkrlzlr nzrlwa-ngrbz bade mrkc tzmnctr-ngrbzlr bade Heven. 11Ninge Mrlx Leplz vz-ngrmc mz nrlc mz nzrtangrti-krnge x nzarlapx-krnge doa kxnzmrbrng.” +

12Zbz yapwxtibz Jiszs nzycmne-ebzpxngr lc, mz nzaelwapx-krbzle kx Gct yc mz drtwrde doa kcng tzmnc-mrbrng. Rpibzle kx, “?Nzmu kzdq nimu kx nede sip trtqki-esz' x mrbr kc esz', nike na-alele? Nzmu amnctxde krkcng nzpnu-rpwxmz-nrade-rpwxmz mz nra, me namnc-zpwx-ngrdr. X sc tqvzpe mz nzrtangrti-krde krkc tqvztxne. 13X mz nzmc-krdele, nzabrtzlvz-krdele myaszpxle nzabrtzlvz-krde krkcng nzpnu-rpwxmz-nrade-rpwxmz tzmnc-zpwxng. 14X mz nqmq lcpwz, Trtemu kc Heven trsutiu drtwrde kzdq doa kxtopwz kxmule lc nzmrbr-krde x nzprtr-krde mz Hxl.”

Nztaokr Kxnzrlxngiting Mz Alwx

15Rpi-mop Jiszs bagr kx, “Nzmu kzdq kztem kxrlxngiti nataole mz alwx, vz-kaipz x pibz bade nzvz-rbr-krde. A' bzkq nzkrlztibz nzycmneti-krbzme alwx ngrde. Murde nzmu kx tqlxngitibzle nzycmne-krbzme x tekqtrle nqmq nr drtwrde, sa namnclz-mopwz mz Gct. 16A' nzmu kx trtekqtrleu nqmq nr drtwrde, vzbzmu du badr leplz naesz' o nali mz nzycmne-kr-mopwzmu bade. Mz nzmu-krde lc, vz-nqblqamu nzalvztrkr Nzryrngrkxtr kc tqrpile kx, ‘Bzkq rpiq kx doa vz-rbrpe, a' mz nzycmne-krbzme natubz du mz nibrm leplz naesz' o nali kx nzmc-kzlr nzvz-rbr-krde.’ + 17A' nzmu kx tqvz-zvzle trnzlalztq-krpwzleu bamu, pibzmu da amrlx mz lrmakxtr. X rlr-ngrbzmu mz mq kxnzetu ngr lrmakxtr mz nzycmne-krbzlr bade. Nzmu kx tqvz-zvzle trnztekqtr-krdeu nqmq nr drtwrde, nimu lrmakxtr na-aprtxpxpeamu nide murde apule kxmnc-mrbr.”

18“Napibo bamu kx Gct kc Heven sa natubz mz nibrmu mz nzesz'ti-kzkr drtwrde mz da kcng tqrpwa'-ngrnamu x da kcng tqrlrpx-ngrnamu mz nzokatr-krmu leplz mz nrlc ka. + 19X napi-mopwc' bamu kx mzli kznike krka'ngr kzdu nimu kxli o kxtq mz nzesz'tikr drtwrmu kx da kx rlxtibzmu mz Trtenge vz-nqblq-zpwxle me pnz drtwrde, sa nakabzle bamu. 20Murde mzli lc tzmnctr-lxblr-ngrdr mz drtqnge, ninge la tqmnckr badr mz nzmailz-krnge nidr.”

Nzycmne-ebzpxngr Kxnzawz Kx Px-ngrde Nzipq-krde Kztede

21Zbz Pita vzm mz Jiszs, rpibzle kx, “?Kxetu, nzwrde natqlvr kx naipq-ngrne kztenge kx alem da kxtrka bange? ?Nzwrde kxrlimz mrlz?” + 22Ayzlu-ngrbz Jiszs natqde kx, “Trtingr. Murde nzipq-krm kztem trnaesakiu, kxmule-esz' krlzbzle nzwrde kx nzkqlu-zlwzng, a' sc tqvz ye. 23Murde nqmq kr Gct mz nzaclve-krde leplz nedeng apule nzycmne-ebzpxngr lc nayapwxtibo.

“Kzdq mzli kzdq kc king rpile narlwx-lxblrle kaon scdr kxnzawz nedeng. 24Mzli kc tqabzo-ngrdele, nzvzmim kzdq nidr kc tqkaontibzle bade dola kxnyrmz. 25A' kxnzawz lc tryatrpepwzu nzxpe-krde kaon lc Murde trpnzngr kx rtakitr nzrtekqtrngr. Zbz king kc sc tqpipebzle mz kxnzawz nedeng kx ncblo kc na-amwatx x navzmitr olvz rde x doa nedeng mz nzngini-kz-krdr kxnzawz-nrbalqng. X na-amwa kz dztudrng amrlx naxpengr kzdu kz kaon kcng. 26A' ncblo kc tqrweobz zpr mz king x sc tqyrnititrpebzle bade kx, ‘Krlzu ena, a' kam du bange mzli mz nzxpepx-krbo kaon kcng amrlx!’ 27Zbz sc tqycpengr drtwr king kc nide, tqipqpele nide x katxde kaon kc. X sc tqrlrpe-ngrbzle nzvz-krde.

28“A' ncblo kc kx vzle, rmctipele kzdq kz kxnzwzng badr kx kaontibzle bade trtqki r dola (100). Lolvzbqbzle drtwrde x sc tqamwxlrpele nide mz nzrpi-krbzle kx, ‘Ka-dwzlr-ngrm trau kc tqkaontime!’ 29A' ncblo kc rweobz zpr bade x sc tqyrnititrpebzle bade kx, ‘Krlzu ena, a' kam du bange mzli mz nzxpepx-krbo kaon kc atwrnrngr!’ 30A' trlalztqpwzu bade, x adwatrle ncblo kc mz presin, namncpxm mrlcde krlzbzle mzli kx nzxpepxngr kaon scde. +

31Kx nzmcpz kxnzwzng badr da lc, drtwrdr vztx zlwz. Nzvzbzng mz king, sc tzrlwape-ngrbzlr da amrlx bade. 32Zbz sc tqkqlepe king kc kxnzawz kc. X rpibzle bade kx, ‘Ni-zlwzm kxnzawz kxdrka'ngr. Katxpxbo kaon scm amrlx murde yrnititrpe' bange. 33X takitrde nzyc-kzkr drtwrm kztem x naipqq nide, da kc tqwaisr-ngrne nim. A' tryc-ngru drtwrm nide.’ 34King kc drtwrde ngyatx zlwz, sc tqpipebzle mz kxnzaclveng mz presin kx navzmilr ncblo kc x na-aetq-zvzbzlr drtqde murde tryatrpepwzu nzxpe-krde kaon scde.”

35X rpi-mop Jiszs bagr kx, “Mz nqmq lcpwz, Trtenge kc Heven sa na-ayrplapx-alole mrlx kx tripq-angidrleu kztede mz nabzde mz da kxtrka kcng tqalebzle bade.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index