Search form

Matiu 19

Jiszs Alvztr-ngrde Nzyrlzngr X Nzaxtxngr Krnalz

Mak 10:1-12

1Jiszs kx yrkrpxbz kc nzalvztr-krde, sc tqrlaszpekr badr Gzlili Provins x tqvztrpekr Judiz Provins mz nrlar LueJodzn kc tqprkilzm nepi. 2Zbo ngr leplz kxetu nzvz-nqblqmlr nigr mrlcde, x amrlzbzle kztedr kxnzyagoxng.

3Kzdung Farzsi nzvzmqng mz Jiszs nzabzlr nzatalzngr nide mz kzdung da kxvz-rbr. Nzrpibzlr bade kx, “?Nzpnzkr drtwrm le, Lou sc Gct rlrpx-ngrde ncblo nzaxtx-krde olvz rde mz nzvz-nqblq-krde drtwrde esz'-krde?” 4Jiszs ayzlu-ngrbzle natqdr kx, “Gct aelwapx-ngrde me pnz drtwrde mzli kc tqwz-ngrde nrlc. Murde rlwxamu mz Nzryrngrkxtr kx mzli kc ayrnrngr ‘Gct wz-ngrde ncblo esz' x olvz esz' kx namnctr-lxblrng. 5Delc mzli kc tzetupe-ngrdr, nayrlzng. X nzamatq-lzbq-krdr namyaszpxle nzamatq-krdr kxnginidrng. X ncblo namnctr-amqngipebz mz olvz rde. Murde doa lcng li nznginipedr nrkrdrtq x leplz kxesz'.’ + 6X napibo bamu kx trnzlipeung, a' nznginipedr leplz kxesz'. Mz nzmu-krde lcde, trpnzngr leplz kx takitrde nzakipx-krde krkcng tqaxvctrpeng Gct mz nzyrlzngr.” 7Zbz Farzsi nzveabzng bade kx, “?A' memule tqrlrpxngr Mosis le mz nzrpi-krde kx nzmu ncblo nayrbzle dq letz mz olvz rde napibzle kx pxtxpe-ngrde nide x sc tqatwzlr-ate-ngrde nide?” + 8Rpibz Jiszs kx, “Mosis yr-ngrde natq lc murde nar leplz mqngi. A' trkxmuleu lc mzli kc ayrnrngr tqwzngr Gct leplz. 9Mzli kc ncblo tzaki-lzbq-ngrdr mz olvz rde kx tr-rmwimiu ncblo kzble, x yrlzti-moule kc olvz kzble, olvz krali lc trngiu olvz rde angidr. Murde mz nzobqkr Gct, sa tqyrlztibele olvz rde kc ayrnrngr. Mz nzmwimi-krde olvz krali lc, ayzprtxde nzesalz-krbzle kc mz olvz rde kc ayrnrngr mz nzyrlzngr mz mz Gct.”

10Zbz rpibzkr bade kx, “Kx tqmule lcde, rlrpxngr Gct leplz nzaki-lzbq-krdr mz da lc esz'txu, mwx takitrde bzkq nzyrlzng.” 11Jiszs ayzlu-ngrmle natqgr kx, “Leplz trnzkqluung kx mrlzbz badr trnzyrlz-krdru, a' ngi txpwz krkcng tqokatrng Gct mz nzmnc-nqblq-krdr nqmq lc. 12Mz ncblo kcng tqrblxbz badr nzrmwimi-krdr olvz, kzdung nidr nrkrdrtqdr trmrlzu mzli kc mztr tzmc-ngrdr. X kzdung nidr nrkrdrtqdr nzvzpx, murde narblxbz badr nzrmwimi-krdr olvz. X kzdung leplz nzmcpxlr trnzyrlz-krdru murde nawztxtrpwzng mz Gct. X leplz kcng tzkrlzlr nzmnc-nqblq-krdr nqmq lc, nzabrtzlvzlr nqmq lc murde vzpxm mz Gct.”

Doa Kx Nzlxngitilr Gct Mz Nzngini-krde King Rdr

Mak 10:13-31; Luk 18:15-30

13Zbz kzdung leplz nzvzmimlr doa kxnztopwzng mz Jiszs mz nzmaletr-krbzle nrkrdrtqdr x nzkrka'-krbzle badr. A' lclvzbzkr. 14Zbz Jiszs rpimle bagr kx, “Bzkq rpwa'-ngrbzmu mz doa lang tztopwzng nzvz-krmlr bange. Murde leplz kxnzmulr lcng nzlxngitilr Gct mz nzngini-krde King rdr.” 15Mz nibr nzyrlqo-krbzle mqde badr mz nzamrlz-krde nidr, sc tqrlaszpele mrkc.

16Mzli lc kzdq ncblo vzm mz Jiszs, rpibzle kx, “?Kxakrlz, da kxmrlz kznike na-alex natwz-ngrne nzlungr kxboi?” 17Jiszs ayzlu-ngrbzle natqde kx, “?Nike tqveati-ngrme bange da kxmrlz? Murde trpnzngr kxmrlz, a' ngi txpwz Gct esz'-krde. Mz nzprtr-krm mz nzlungr kxboi, navz-nqblqq natq kcng tqkapx Gct.” 18Ncblo lc vea-mopwz kx, “?Natq kznikeng?” Rpibz Jiszs kx, “Krlcde seleng: ‘Bzkq kx narnibq. Bzkq kx narmwimi doa kxtrngiu krnalzde. Bzkq kx napna da. Bzkq kx narpokiati leplz. 19Amrlue zvz trtem x lxem. X kzdung mou. X mrlzti kztemqng da kc tqwaiq nzmrlzti-lzbq-krm.’+ 20Ncblo lc rpibzle bade kx, “Vz-nqblq-angidrx natq lcng amrlx. A' mwx trtakitrdeu. ?Nike mou na-alex narlapx-ngrne?” 21Rpibz Jiszs bade kx, “Kx tqrpiq natubq-esz'ngrn mz nzobqkr Gct, amwa mclrm amrlx x kabz trau rde mz leplz kx trpnzngr scdr. Nzmu na-aleq da lc, nzrngiba-krm sa namyalz mou mrkc Heven. Zbz vzm x vz-nqblqm ninge.” 22A' ncblo lc drtqde tqbrpe, kx xlrbzle kc natq Jiszs. Sc tqvzpe, drtwrde vztx zlwz. Murde nzrngiba-krde etu x trsutiu drtwrde nzalvetx-krdele mz nzvz-nqblq-krde Jiszs.

23Zbz Jiszs rpimle bagr kx, “Da angidrtx lc napibo bamu. Rblxtx-atwrnr-ngrbz mz kxnzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct! 24Napi-mopwc' bamu kx kamel trkrlzleu nzdwatr-krde mrkc tqmrplxngr nidil. X nzrblxkr kxnzrngiscng nzmnclz-krbzlr mz Gct myaszpxle da lc.” 25Kx xlrbzkr natq lc kctitxpxkr. Zbz sc tqrpipebzkr kx, “E kx tqmule lcde, trpengr kx narlapx!” +

26Jiszs mzte aprtxmle bagr x rpimle kx, “Rblxbz mz ncblo, a' tr-rblxpwzu mz Gct. Murde trpnzngr da kx rblxbz bade.” 27Zbz rpibz Pita bade kx, “Rlaszpekr dztugr amrlx mz nzvz-nqblq-krgr nim. ?A' nike natwzkr kalr?” 28Jiszs rpimle bagr kx, “Nakrlzamu kx mz mzli kxmrna kc navzm, sa nangininge King mz nzwxbuo-krmc mz tron nyznge kxmatq. X nimu lcng tqvz-nqblq-angidramu ninge, sa na-apu-kzamu king mz nzwxbuo-krmamu mz tron mz nzaclve-krmu nqvi lr ncblo kcng Israel nzpnu-esz'-nrade-li (12). 29Murde mrlx kx rlaszpxle ma nyzde, o mzledeng, o inwedeng, o lxede, o trtede, o doa kxnztopwz nedeng, o drtc' nyzdeng mz nzvz-nqblq-krde ninge, Gct sa naxpe-moule nide nzwrde nangi trtqki lxblr (100) mz nikeng rlaszpxle. X sa natwz-kzle nzlungr kxboi. 30Mzli lc, kzdung leplz kxnzetung mz nrlc ka, sa nangi leplz txneng mz nrlc kc navzm. X kzdung leplz txneng mz nrlc ka, sa nanginidr kxnzetung mz nrlc kc navzm.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index