Search form

Matiu 20

Nzycmne-ebzpxngr Ncblo Kcng Tzwzng Mz Nrlanc

1Rpi-mop Jiszs bagr kx, “Nzprtrkr leplz mz nzlungr kxboi apule nzycmne-ebzpxngr lcde sele. Kzdq kc ncblo nyzde kc nrlanc. Kzdq zbq, mzli kc mz nourla kxtopwz, vz mz nzrtangr-krde ncblo kx nawzng mz nrlanc nyzde. 2Rmctile kcng ncblo mz nzwztr-krbzlr bade mz zbq lc. X rpibzle badr trau kc nakabzle badr trnablepxu, a' narsakrlrtx-ngrpwz, krlc trau kxesz'. Murde krlc narncbr mz nzxpengr leplz mzli lc. 3Zbz mz nabz nepi kc tqrpwxmz, sc tqvzpe me nzamwangr da, sc tqrmctipele kzdung ncblo kx nzmnc-txneng. 4Sc tqrpipebzle badr kx, ‘Vzamu x wz-kzamu mz nrlanc nyznge. X sa nakabo bamu narncbr kx takitrde.’ 5Zbz sc tzvzpeng. X sc tqvzpe mou mz nzale-krde da kcpwz mzli kc bea x mz nabz nepi kc tqtq. 6Zbz mz nabz nepi kc tqnzlvqn, sc tqvzpe, x sc tqrmctipele kzdu-kzng ncblo kx nzmnc-txneng. Rpibzle badr kx, ‘?Memule tqmnctxne-ngrnamu mzbq ka boi?’ 7Nzrpibzlr kx, ‘Trpnzngr ncblo kx rpim bagr nzwzngr.’ Rpibzle badr kx, ‘Vz-kzamu mz nzwzngr mz nrlanc nyznge.’

8“Zbz mzli kc nataopengr nepi, ncblo kc tqrnginyz nrlanc kc, rpibzle mz kxetu r kxnzawzng kx, ‘Kqle ncblo kcng tzawzng. X xpe nidr, yzutr mz leplz kcng tzwz-belqng x nayrkrpx mz krkcng tzabzo-kailr nzwzngr.’ + 9Ncblo kcng nzyzutrlr nzwzngr mz nabz nepi kc nzlvqn nzrtwz-lxblrng trau kxesz'. 10Mz nzmu-krde lcde, mzli kc naxpepengr krkcng tzwz-kaing, mz drtwrdr nartwzng trau kxkqlu murde nzwztilr nabz nepi nzpnu-esz'-nrade-li (12). A' nztwz-kzlr trau kcpwz esz'. 11Nztwzlr trau scdr x drtwrdr kc tqlctrpebz mz kxetu r nrlanc kc. 12Nzrpibzlr kx, ‘Ncblo lcng nzwzti-txpwzlr nabz nepi esz'. A' nigr wztikr mzbq ka atwrnrngr mz nepi. A' se tqarsakrlrkr badr mz nzrka-krme bagr trau kcpwz tqkabzme badr!’ 13Kx rnginyz nrlanc kc rpibzle mz kzdq nidr kx, ‘Mzlenge, trangqngutitrwxu nim. Murde krlzpeq kx natwzq trau kxesz' mz nzwz-krm mz zbq kxesz'. 14Twz trau lc, x vzpe. Murde trpnzngr scm drtwr kx yctr elr. A' suti drtwrnge nzka-krbo mz leplz kcng tzwz-belqng trau kcpwz tqkabo bam. 15?Myx kxmule, mz drtwrm trmrlzu nzvz-nqblq-krnge me pnz drtwrnge mz nzayrbzkq-krnge trau scnge? ?Nide kc tqdobu-ngrn murde nivz lrnge nzmrlz-krbzle badr?’”

16Zbz rpi-mop Jiszs bagr kx, “X nzprtrkr leplz mz nzlungr kxboi kxnamu-kzle lc. Murde kzdung leplz txneng mzli ka sa na-avzdzng, x kzdung leplz kxnzetung mzli ka sa na-avzong.” + +

Nzwrde Kratq Kx Ycmnetrngr Jiszs Nzbz-krde

Mak 10:32-34; Luk 18:31-34

17Mzli kc tqvz-ngrgr mz lrpzki mz nzvzkilz-krgr Jerusalem, Jiszs katxpxmle nigr ncblo nedeng, vzkitxpxkr rlru kxpipz x rpimle bagr kx, 18“Ninge Mrlx Leplz. X mzli kc nakrlztr-ngrbzku Jerusalem, sa nakaobz ninge mz mqdr kxnzetu rdr pris x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis. Zbz navzmibzlr ninge mz Kansrl x drtwrdr sa naesz'ti kx nabzx. 19Zbz nakao-mopwzlr ninge mz mqdr lr Rom kxtrngiulrJiu mz nzrnibqngr ninge. X lr Rom lcng sa naxtrnga-ngrdr ninge, naviplalr ninge x natqlvztrlr ninge mz kros. A' mz zbq kratq mz nibr nzbz-krnge, ninge kc tzatulzpe-mop mz nzlungr.”

Doa Kx Rpile Namyalz Mz Nzobqkr Gct Nawz-nrbalqtrpz Mz Leplz Amrlx

Mak 10:35-45

20Zbz olvz r Sebedi vzm mz Jiszs, nidr badr Jemes x Jon, mrlxde kcng li. Rweobz zpr bade x rlxtibzle da kx na-alebzle bade. 21Jiszs rveabz bade kx, “?Nike suti drtwrm na-alebo bam?” Ayzlu-ngrbzle natqde kx, “Rlr-ngrbz mz mrlxnge lcng li nzwxbu-krmu badr, kzdq mz nrlarm kxrtc, x kzdq kz mz nrlarm kxmc, murde nanginidr kxnzetung kxnzmyapxbzng.” 22A' rpibz Jiszs badr kx, “Trkrlz-angidrwamuu nike tqrlxtiamu! ?Nzmu rlrpx-lzbq-ngrnamu mz nzprtrngr mz nzetqkr drtq kc naprtilzle ninge?” Nzayzlu-ngrbzlr natqde kx, “Eu, krlzkr nzalengr da lc!” 23Zbz rpibz Jiszs badr kx, “Da zpwxtx, drtqmu la naetq kz, da kc nawai nzetqkr drtqnge. A' trpnzngr scnge zmatq mz nzka-krbo me matq lcng. Murde Trtenge kx rmcpxpwz krkcng nawxbuong mz tron lcng.”

24Mzli kc tqxlr-ngrbzkr da lc, drtwrgr kc tqlctrpebz badr rlilrdr. 25Zbz Jiszs sc tqkqlepemle nigr amrlx ngrgr x rpimle bagr kx, “Krlzamu kx king mz nrlc ka nzrtulrtr-ngrbzlr mz leplz nzalengr da mz nzmnclz-krbzlr badr. 26A' bzkq mz nimu. Murde mrlx kx rpile namyapxbz mz nimu mz nzaclve-krde leplz nengeng, nawztrpz bamu. 27X mrlx kx rpile nangi kxetu kxmyalz, na-avzo-lzbq x nawz-nrbalqtrpz bamu. + 28Ninge Mrlx Leplz. X kxmule-esz' ninge kxetu rmu, a' vz-ngrmc mz nrlc mz nzwztr-krbo mz leplz, a' trngiu leplz kx nawztrpqng bange. X vz-ngrmc nzrlrpx-krbo nzlu-krnge mz nzxpepx-krbo leplz kxnzkqlung mz zmatq ngr nzbzngr.”

Jiszs Amrlzle Ncblo Li Kx Mztr Mwi

Mak 10:46-52; Luk 18:35-43

29Mzli kc tqrlaszpe-mou-ngrgr badr Jeriko, nzyrkr-nqblqmlr nigr zbo ngr leplz kxetu. 30X mz nrlar lrpzki lc tqo-zlikr, nzwxbung elr ncblo li kx mztr mwi. Mzli kc tzxlrpe-ngrdr kx Jiszs sc tqvzpe mz lrpzki, sc tznepxpeng mz nzrpi-krdr kx, “Mrlx Devet, nayc mz drtwrm nigr!” 31A' leplz lcng nzlclvzlr nidr x nzrpibzlr namnc-lrping. A' sc tzaetunelz-zlwzlr natqdr, mz nzrpi-krdr kx, “Kxetu! Mrlx Devet, nayc mz drtwrm nigr!” 32Jiszs kc tqtupe, tqkqlepele ncblo kcng li, rpibzle kx, “?Nike suti drtwrmu na-alebo bamu?” 33Nzrpibzlr kx, “Kxetu, naobq-moukr.” 34Jiszs yc mz drtwrde nidr x maletrpzle mztr. X mzli kcpwz mztr obqtxpx pnz. X sc tzvz-nqblqpe-kzlr nide.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index