Search form

Matiu 5

Nqmq Kr Doa Neng Gct

Luk 6:20-23

1Mzli kc tqmcngr Jiszs zbo ngr leplz kcng tzvzmqng bade, sc tqvzdzpe mz kzdq nra mz nzalvztr-krde nidr. X ncblo nedeng nzwxbu-ngalelvzlr nide mrkc tqwxbu-ngrde. +

2X sc tqrpipebzle mz nzalvztr-krde nidr kx,

3“Ngi da kxmrlz nzkrlz-krmu kx mnc-xgleamu nzokatrkr Gct, murde Gct sa nakabzle bamu da kx vzpxm mz nzngini-krde King rmu.

4“Ngi da kxmrlz nzvzkr drtwrmu, murde Gct sa na-amqtrpzle nabzmu. +

5“Ngi da kxmrlz nzavzo-lzbq-krmu, murde Gct sa nakabzle bamu zmatq mz nzaclve-krmu mz nrlc. +

6“Ngi da kxmrlz nzpqkr nabzmu mz nzrtangrti-krmu Gct, murde Gct sa naokatrle nimu mz nzvz-nqblq-krmu me pnz drtwrde. +

7“Ngi da kxmrlz nzyckr drtwrmu leplz mz nzokatr-krmu nidr, murde Gct sa nayc kz mz drtwrde nimu.

8“Ngi da kxmrlz nztubqkr nabzmu, murde sa nakrlz-angidramu Gct x nqmq kxtubq. +

9“Ngi da kxmrlz nzaodutr-lxblr-krmu leplz mz nzmnc-krdr mz nrwx, murde Gct sa narpile kx nimu doa nedeng.

10“Ngi da kxmrlz nzatrkatingr nimu mz nzale-krmu da kxtubq, murde mnclzbzmu mz Gct mz nzngini-krde King rmu. +

11“Ngi da kxmrlz nzatrkatingr x nzrpibqtingr x nzobqszongr nimu mz nzvz-nqblq-krmu ninge mz nrlc ka. + 12Mzli ka na-abrtzlvzamu nzapu-krmu profet ne Gct kcng tzatrkati pnz melrmqmung. Murde mz nrlc kc navzm, sa natwz-kzamu da kc tqmyapx-esz'ngr.” +

Doa Neng Gct Nzapulr Dcpiz X Zyzlr

Mak 9:50; Luk 14:34-35

13Jiszs rpi-mopwzle mz nzycmne-ebzpxngr kx, “Na-apuamu dcpiz kxmrlz mz nrlc ka. Murde na-amnc-angidr-kzamu leplz da kc tqwai dcpiz nzayc-angidr-krde dakxnzng. A' nzmu nilwz dcpiz kx tqmrbrle la, trpengr nzamrlz-moungr. Trpnzngr da kx takitrde, a' takitxtrpwzle nzrtctxngr mrkc tzvz-ngrdr leplz. Mz nzmu-krde lcpwz, bzkq esaki nzvectr-krmamu leplz bange mz nzarlapx-krnge nidr. 14X nzmu na-apu-kzamu zyzlr kc namailzbzle leplz mz Gct. + Murde nztubqkr nqmq krmu naopx-angidrbz badr, da kc tqwai zyzlr ngr taon kx ycom mz newz tryc-kapqu. 15X navz zvz nzale-krmu da kxmrlz, murde trpnzngr doa kx rtekatr lam sc tqyrlq-kapqpele. X tralalvzo-kzleu topla. A' lam nzadolzpwz wq, murde leplz namclr zyzlr mz nzdwatr-krmlr brma. 16Mz nqmq lcpwz, na-aelwapx-ngrbzmu mz leplz nztubqkr nqmq krmu, kc navz-nqblqbzlr mz Trtemu kc Heven, mz nzglqlz-krdr nide.”

Natq Gct

17Rpi-mopwz Jiszs kx, “Bzkq rpiamu kx vzmc mz nzayrkrpx-krnge Natq Gct kxnzyro mz Lou sc Mosis x nzalvztrkr profet. Murde trvz-ngrpwc'u mz nzayrkrpx-krngele, a' mz nzatukztr-krngele. +

18Dekc tqvz-ngrmc mz nrlc. X trpnzngr natq kxpipz mz Lou sc Gct kx nakatxpx mzli ka bongavz x nrlc tqycbe-ngrdr. A' natqdeng amrlx na-atutr-kaing. + 19Mz nzmu-krde lcde, doa kx rnzlvzole kzdq natq Gct, x alvztr-rbrle da, sa nanginide ncblo kxmane mz leplz amrlx kcng tzmnclzbzng mz Gct, kxmule-esz' ncblo lc rpile kx natq lc mane. A' kx vz-nqblq-zvzle natq Gct x alvztr-angidr-ngrde leplz, sa nanginide ncblo kxetu mz drtwr Gct. 20Napibo bamu, rblx nzmnclz-krbzmu mz Gct mz nzngini-krde King rmu, a' ngi txpwz nzmu nzvz-nqblq-krmu natq Gct namyaszpxle Farzsi x kxnzalvztrng mz Lou sc Mosis kcng tzvz-nqblqlr drtwrdr esz'-krdr.”

Bzkq Drtwrm Ngya

21Jiszs rpi-mopwzle kx, “Krlzamu kx mzli kc bqnc Gct kabzle natq lc mz melrmqgung, mz nzrpi-krde kx, ‘Bzkq rnibqq leplz. Murde sa na-ayrplapxx doa kx rnibq leplz.’ + 22A' rpibo bamu kx Gct sa na-ayrplapx-kzle mrlx kc tqngyati drtwrde kztede, kxmule-esz' tratrkatileu nide. X nide kc tqrpibzle mz kztede kx, ‘Nim dcvi r leplz,’ o ‘Nim brmrda ngr leplz,’ sa navzmi nide mz Kansrl. X nekc mz drtwrde rpile kztede takitrde Hxl, mz nzrpi-krbzle bade kx, ‘Nim bo-ngqngu,’ takitrde Gct nzrtctr-krde nide mz nyr ngr Hxl.

23-24“Mz nzmu-krde lcde, tubqti-lzbq-kaiamu mz kztem kc tqngyati drtwrde nim. Na-aleq da lc nzmu navzq mz Mangr-nzangiongr Yawe mz nzrka-krm blz mz olta, a' dcpx mz drtwrm kx kzdq doa ngyati drtwrde nim. Bzkq kaq blz kc, a' yrlq txpwz ena, x tubqti-lzbq-kaiamu mz kztem. Zbz takitrde nzyzlu-kr-mopwe' Mangr-nzangiongr mz nzrka-krm blz kc. +

25“Mz nqmq kcpwz, mz nzvz-krmu mz lrpzki, tubqti-lzbq-kaiamu mz ncblo kc natwzle nim mz kot. Murde ma tqaprcbzle nim mz majzstret kc na-aprc-alzupwzle nim mz pulis, x pulis sc tzadwatrpelr nim mz presin, 26mrkc namnc-ngrn x nakrlz-zpwxbzle nzxpepx-krm trau amrlx kcng nakapxq.”

Bzkq Kcmnzngr Mzpq Doa Kx Trngiu Krnalzm

27Jiszs rpi-mopwzle kx, “Krlzamu kx mzli kc bqnc Gct kabzle natq lc mz melrmqgung, mz nzrpi-krde kx, ‘Bzkq rmwimiq doa kx trngiu krnalzm.’ + 28A' rpibo bamu kx mrlx kx mzte rkcmnzngr doa, x rpile namwimile, mz nabzde rnzlvzopele natq Gct kc tqrpile kx bzkq rmwimiq doa kx trngiu krnalzm.

29-30“Mz nzmu-krde lcde, aclveti-lzbq kz. Bzkq rlr-ngrbzme mz alwx nzaclve-krde nim. A' mz mzli r nzatalzngr arlapx-lzbq. X katxpx-lzbqm mz nzatalzngr kx batrpzle nztao-zvz-krm. Murde nzwz-kato-krm mz nzmncngr kxtubq mzli ka, x nzmnc-zvz-krm Heven kalr, myaszpx-zlwzle nzaxtx-krbzme nzrlxngiti-krm mzli ka, x nzmnc-zvz-krm mz Hxl kalr.” +

Bzkq Axtxbzme Krnalzm

Matiu 19:9; Mak 10:11-12; Luk 16:18

31Jiszs rpi-mopwzle kx, “Krlzamu kx mzli kc bqnc Gct kabzle natq lc mz melrmqgung, mz nzrpi-krde kx, ‘Ncblo kx na-axtxde krnalzde, naka-kaipzle bade pepz ngr nzaki-lzbq-krdr.’ + 32A' rpibo bamu kx ncblo kx axtxde olvz rde kx tr-rmwimiu ncblo kzble batrpzle bade nztao-krde mz alwx ngr nzrmwingr ncblo kzble nzmu nayrlz-moule. X ncblo kc tqyrlztile olvz lcde tao kz mz alwx lcdepwz.” +

Bzkq Yrlq Nzesalz-krm Mz Kzdq Da

33Jiszs rpi-mopwzle kx, “Krlzamu kx mzli kc bqnc Gct kabzle natq lc mz melrmqgung, mz nzrpi-krde kx, ‘Bzkq pokiaq mz nzesalz-krm, a' atutr zvz da kx esalz-ngrbzme mz Gct.’ + 34A' rpibo bamu kx bzkq yrlqq nzesalz-krm mz kzdq da, murde rblxbz bam nzatutr-krm natqm, a' da amrlx yc mz mq Gct. Bzkq yrlqq nzesalz-krm mz Heven murde ngi me mncngr Gct. 35X bzkq yrlqq nzesalz-krm mz nrlc ka, murde nyz-kzde. X bzkq yrlq-kzq nzesalz-krm mz Jerusalem, murde krlc mzteadau kx nzangiongr Gct, King kxmatq. 36X bzkq yrlqq nzesalz-krm mz narm, murde rblxbz bam nzaprkingr x nzabongr nqnginarm, murde da lc yc kz mz mq Gct. 37Setzn kc Tqdrka'ngr tqngi nou da kxtrka amrlx batrpzle mz leplz nzpokia-krdr x nzrpilr nayrlqlr nzesalz-krdr mz kzdq da. Mz nzmu-krde lcde, da kx napi-txpwzme mz nzycmne-krm, ‘Eu’ o ‘Trtingr.’ A' bzkq pokiaq x bzkq yrlqq nzesalz-krm mz kzdq da.” +

Bzkq Ayzluq Da

Luk 6:29-30

38Jiszs rpi-mopwzle kx, “Krlzamu kx mzli kc bqnc Gct kabzle natq lc mz melrmqgung, mz nzrpi-krde kx, ‘Nzayrplapxngr narsakrlr-ngrpwz mz nike nzvz-rbrngr. Doa kx tz-batrpzle mz kztede, natz-batr-kzpzle mzte. X doa kx tzlqpxbzle nqngi kztede, natzlqpx-kzpzle nqngide.’ + 39A' rpibo bamu kx bzkq ayzlubzme nike nzwaisr-ngrm, a' ayzlu-alzupwz mz nivz. Nzmu ncblo naobqszole nim mz nztztr-krbzle blzmznaom kxrtc, bzkq ayzluq, a' ao-lxlvr-kzpz nrlarde kxmc mz nztz-kz-krpzlele. 40X nzmu ncblo natwzle nim mz kot murde rpile nrz scmqng nangi scdeng, ka-kzpz bade bot scm. +

41X nzmu kzdq kxetu kx rtulrtrpzle bam nzglq-krbzme bxli scde mz kilomita kxesz', bzkq kabzme, a' glqtibzle kilomita nali. 42Doa kx rlxbz bam da murde rpile nangi scde, x mcq kx takitrde nzokatrngr, kabz. X kx rlxtibzle da scmqng mzli kxmrbcne, rlr-ngrbz.” +

Bzkq Mwati Drtwrm Enqmi Rmqng

Luk 6:27-28, 32-36

43Jiszs rpi-mopwzle kx, “Krlzamu kx mzli kc bqnc Gct kabzle natq lc mz melrmqgung, mz nzrpi-krde kx, ‘Mrlzti kztemqng, a' namwati drtwrm enqmi rmqng.’ + 44A' rpibo bamu kx namrlzti-kzamu enqmi rmung. X nakrka'-ngrnamu leplz kcng tzatrkatilr nimu. 45Murde mz nzale-krmu da lc, sa nanginimu mrlxng Gct Trtemu kc Heven x na-apuamu nide. Murde mrlztile leplz kxmule-esz' kxdrka'-ngrng o kxnzmrlzng, mz nzati-krbzle nepi x nzadc-krbzle tewa mz leplz amrlx. 46Nzmu namrlzti-txpwzmu kxnzmrlztilr nimu, Gct ma trkapwzleu da kxmrlz bamu. Murde tr-rblxu nzalengr, x kxnzatakqting takes nzale-kzlr da lc. 47Nzmu narpi-txpwzmu kx, ‘Nimu la,’ mz kztemung, trmyaszpxleu leplz kc-kzng. Murde tr-rblxu nzalengr, x kxnzmnc-mrbrng nzale-kzlr da lc. 48Mz nzmu-krde lcde, namrlztiamu leplz amrlx, da kc tqwai Trtemu kc Heven nzmrlzti-zlwz-krde leplz amrlx.”

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index