Search form

Matiu 6

Nzalvztrkr Jiszs Mz Nzokatrngr Leplz

1Jiszs rpibzle kx, “Bzkq glqpx-lzbqq mz nzale-krm da kxmrlz me nzyrlwr-lxblrngr, kx muq naglqpxngr leplz nim. Murde nzrglqpxngr lc sa nangipepwz da kx natwzq, a' trtxpnzngr nztwz-mou-krm da kx nakabz Trtem kc Heven. 2Mz nzmu-krde lc, mzli kznike rka-ngrn da mz nzokatr-krm leplz, bzkq aleq mz mz leplz kxnzkqlung, da kc tzwai leplz kx narpi-rbz kxnzrlxngiting. Nzalelr da lc murde naglqlzngr leplz nidr. A' napi-angidrbo bam kx trpengr da kx natwz-moulr kx nakabz Trtem kc Heven, a' ngi txpwz nzglqlzkr leplz nidr. 3A' mz nzokatr-krm doa, bzkq rlr-ngrbzme mz leplz nzkrlztitr-krbzlr. 4Murde Trtem kc Heven tqrkrlz angidr da amrlx sa nakabzle bam da mz nzabrtzlvz-krde da kc tqale-kapqq.”

Nzalvztrkr Jiszs Mz Nzkrka'ngr

Luk 11:2-4

5Jiszs rpi-mopwzle kx, “Mz nqmq lcpwz, mzli kznike krka'-ngrn, bzkq apuq leplz kx narpi-rbz kxnzrlxngiting. Murde nzkrka'ng mz mz leplz kxnzkqlung x nzobq-kztilr nidr. A' napi-angidrbo bam kx trpengr da kx natwz-moulr, a' ngi txpwz nzglqlzkr leplz nidr. 6A' nim, mz nzkrka'-krbzme mz Gct kc trnzmcu, krka' me trnamc-ngru leplz nim. Murde Gct kc tqmcle da amrlx, sa narkabz bam da mz nzabrtzlvz-krde da kc tqale-kapqq.

7“X mz nzkrka'-krm, bzkq apuq kxtrnzrlxngitiung kcng tzrpiting natq kxkqlu kx trpnzngr drtwr ngrdeng. Murde mz drtwrdr krkcng tzangiolrng sa nakabzlr badr da navz-nqblqle nzboikr nzkrka'-krdr. 8Bzkq kxmule lc mz nzkrka'-krm da kc tzwailr, murde Gct Trtem krlzpe-kaile da kcng narlxtibzme trycpwzu bam. X suti drtwrde nzka-krbzle da lcng bam. 9Mz nzmu-krde lcde, mz nzkrka'-krm rpi kx,

‘Gct Trte, batrp bagr, nigr lr nrlc, nzamatq-krgr drtqm kxtr-esz'ngr, 10x nzmnclz-krbzkr bam mz nzngini-krm King rgr. Murde navz-nqblq-kzkr me pnz drtwrm, da kc tzwai lr Heven. 11Kam bagr dzu r da kx natakitrde mzbq ka. 12X ipqpxbz nzvz-rbr-krgr navz-nqblqle nzipq-krgr krkcng tzaletrpqng da kx vz-rbr bagr. 13X arlapx nigr mz zmatq ngr Setzn, mz nzokatr-krm nigr mz nztu-amqngi-krgr mz nzatalzngr. X awi mz nzayzlu-krme natqgr, mz nzngini-alo-krm king rgr, mz zmatq ngrm kc tqyc tqyc. Eu, angida.’”

14Jiszs rpi-mopwzle kx, “Murde nzmu naipqq krkcng tzaletrpzng da kx vz-rbr bam, e Trtem kc Heven sa naipq-kzle nim. + 15A' nzmu trnaripqwq leplz, e Trtem kc Heven tripq-kzleu nim.”

Nzalvztrkr Jiszs Mz Nzaxtxngr Da

16Jiszs rpibzle kx, “Mzli kznike axtx-ngrn da mz nzmnc-aepztr-krbzme mz Gct, ale txpwz mz Gct. X bzkq apuq leplz kx narpi-rbz nidr kxnzrlxngiting. Leplz lcng nzablqkiti-lzbqng mz nzaxtx-krdr da, murde leplz namclr kx nidr kxnztrng. A' napi-angidrbo bam kx trpengr nztwz-mou-krdr da, a' ngi txpwz nzglqlzkr leplz nidr. 17A' mz nzaxtx-krm da, yangi narm x abrngzti-lzbq. 18Murde ma tzkrlztrpz leplz kx axtxq da, a' namc txpwz Gct kc trnzmcu. Murde Gct kc tqrkrlzle da amrlx sa nakabzle bam da mz nzabrtzlvz-krde da kc tqale-kapqq.”

Nzalvztrkr Jiszs Mz Nzrngiscngr Da

Luk 12:33-34

19Jiszs rpibzle kx, “Bzkq atamutilzq nzrngisc-krm da mz nrlc ka, murde ma tqyrti ninr x ma tqpnz mepyr rde, x tzpnati ncblo. + 20A' na-atamutilzq nzrngisc-krm da Heven, mrkc trpnzngr da kx atrkati da, x trpnzngr kx pna da elr. 21Murde mrkc tqyrlq-ngrn dztum, dekc tqyc-kzngr nabzm.

22“Mz nzmu-krde lcde, da kcng tqpqtr mz nabzm nzaelwapx-ngrdr nzngini-krm doa kxmrlz o kxtrka. X doa kxmrlz aelwapx-ngrde kx nabzde yrbulzm mz da angidr x nivz lr Gct mz nzrka-nrbalq-krbzle da mz leplz. +

23A' doa kxtrka aelwapx-ngrde kx nabzde kamrbrngr. Murde trkibrlvzle nzrngisc-krde mz nrlc ka. X rblxbz bade nzobqplxtr-krde natq Gct. Delc tqale-zvz-ngrde alwx.

24“Rblx doa nzwztr-krbzle mz kxetu kxli mz mzli kxesz'. Murde sa napqtitrpe drtwrde kzdq, x sa namatitrpe drtwrde kzdq kz, mz nzrvz-nqblq-ngrng. Mz nzmu-krde lcpwz, rblx nzwztr-krbzmu mz Gct x mz nzrngiscngr da. +

25“Mz nzmu-krde lcde, rpibo bamu kx bzkq da kx nakxne drtqmu mz nzmnc-krmu, mz da kx nangqamu x namnqamu, x lrpz kx napxi-ngrnamu. Murde nzmnc-zpwxngr tryctxtrpwzu mz dakxnzng x lrpz. 26A' na-aoti drtwrmu utc. Trpnzngr da kx nzpetilr x trnzekqlzung dakxnzng, x trpnzngr nyzdr ma ngr dakxnzng, murde Trtemu Gct aclvele nidr. A' nakrlzamu kx nzmyalz-krmu myaszpxle utc! X mz nqmq lc, Trtemu sa narkatibz bamu da. 27Mane nzyc-zvzkr drtwrmu da, murde trokatrleu nimu x rblxbz bamu nzaboinepx-krmu nzlu-krmu.

28“X mane nzyc-zvzkr drtwrmu mz trnzrngisc-ngru lrpz. Na-aoti drtwrmu nzpqpxkr mqmya. Trnzwzung x trnzrkxsilvzung scdr lrpz. 29Kxmule-esz' King Solomon kc tqngi nceapu, a' nzlulikr lrpzdeng trmyaszpxleu nrpq mqmya lcng. 30Murde Gct la tqapqtipx mqmya nangi lrpzdr nc mqmya. Noude lang trnztu-aboiu, murde sa namrbrng mz nzngc-krdr mz nyr, nzngikr nanr leng. Mrla tqyc-ngrde, nakrlzamu kx Gct sa na-apxi-kzle nimu, mz nzmnc-krmu mz nrlc. Murde myaszlz-zlwzamu nounc. A' nzrlxngiti-krmu bzkq topwz!

31“Mz nzmu-krde lc, bzkq yc zlwz mz drtwrmu da kx nangqamu, lue kx namnqamu, x lrpz kx napxi-ngrnamu. 32X bzkq apuamu kxtrnzrlxngitiung kx nzaoti txpwz drtwrdr da lcng. Murde trnzkrlzlru kx Gct rkale doa nedeng da kx tryctrpwzu badr. A' nadcpx mz drtwrmu kx Trtemu kc Heven krlzle da kx trycpwzu bamu. 33X narlr-lzbqbzmu mz nzmnclz-ngrbz bade x mz nzvz-nqblqngr natqde, x mz nibrde da lcng sc tqkape-kzpzle bamu. 34Mz nzmu-krde lcde, bzkq yc zlwz mz drtwrmu da kx naprtz kalrla. Murde kalrla sa na-aoti drtwrmu da kx takitrde kalrla. X dalr zbqka takitxtrpwzle mzbq ka. Bzkq atamutilzamu dalr kalrla mz nzwzkr mzbq ka.” + +

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index