Search form

Sam 112:10

10X angya drtwr kxdrka'-ngrng mzli kc namc-ngrdr nide.

Ycpwz pipz kxdrka'-ngrng lcng sa namrbr, x mane nzmadqti-krdr nqngidr mz zngya.

Zbz da amrlx kcng tqmrlzbz badr sa nangitx brmrda x sa na-apulr zsikapu kx ngilia.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index