Search form

Sam 34:21

21Yawe sa na-ayrplapxle kxdrka'-ngrng kcng tztrkalr-ngrdr kxnztubqng.

X nqmq krdr lc tqtrka sa nanibq-moule nidr.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index