Search form

Sam 92:12-13

12-13Leplz kxnztubqng kcng tztung ma nyz Yawe,

X nzyrlwr-lxblrng mz makoa nyzde nzapulr nounc kxetung.

X nzmnc-zpwxng x nzxplrng

Murde dzbrdr nzvzong mz drtc' kc tqngi natqde.

14X kxmule-esz' nznginipedr lrtzlvz,

A' sa navz zvz nzvz-nqblq-krdr me pnz drtwrde,

X nradr nayc-zvzbz,

Mz nzapu-krdr nounc kc tqpa zvz.

Nzryrngrkxtr Kc Ate Rut x Sam

© 2008 Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index