Search form

YA ꞌBE̱FI 13

Ar ku Berhnabe ne ar ku Pablo bi du̱ꞌma yá ꞌbe̱fi nda hñöꞌspa ár mhö Jö

1Mi ꞌbu̱hnu̱ har nijö Antiokia ꞌra yá mꞌe̱hni Jö ne ꞌra ya utate: Ar Berhnabe, ar Simu nöꞌö mi tꞌembabi ar ꞌBojöꞌi, ar Lusio nöꞌö mar me Sirene, ar Saulo, ne ar Manaen nöꞌö bi tewi mahye̱gi ar ndö Erode.

2Nꞌar pa xki mhuntsꞌi mi ndönga Jö, ne xki bëꞌu̱. Ár Hñö Jö bi ꞌñembabiꞌu̱:

—ꞌWegagihu̱ ar Berhnabe ne ar Saulo da ꞌyo̱tꞌa ar ꞌbe̱fi xta huꞌspabi nda me̱hyu̱.

3Jange mi wadi bi bëꞌu̱ ne bi ꞌya̱pa Jö, bi hñuꞌspa yá ꞌye̱ꞌu̱, ne bi ñꞌehwi bi ma.

Yá mpo̱te ar tsi Hmu bi mömba ár mhö Jö núnu̱ har xe̱niha̱i Txipre

4Nuꞌmú̱ ár Hñö Jö bi me̱hna ar Berhnabe ne ar Saulo har hnini Seleusia. Ne mi zo̱nu̱ bi yu̱tꞌa ha nꞌar motsa, ne bi maꞌu̱ ha nꞌar ha̱i oda madeda ar dehe, ár thuhu ar Txipre.

5Ne nu mi zo̱ñꞌu̱ har hnini Salamina, bi du̱ꞌmi bi mömba ár mhö Jö mbo ha yá nijö yá mixodyowi. Mi ñꞌowiꞌu̱ ar Xuwa mi fa̱xte nꞌehe.

6Bi thoꞌu̱ xo̱ge ar ha̱i Txipre, ne bi zo̱nga ha nꞌar hnini már thuhu Pafos. Ka bi nthe̱winu̱ nꞌar xodyo már thuhu Barhesus, mar ñꞌete ne mi ha̱tya jöꞌi, mi embabi már mꞌe̱hnihmö Jö.

7Hyaxꞌmu̱ mi ñꞌowi ar ndö Sergio Paulo togo xaka mbödi te da me̱fi. Nunar ndönu̱ bi zohna ar Berhnabe ne ar Saulo, ngetho mi ne nda ꞌyo̱twa ár mhö Jö.

8Nunar ñꞌetenu̱ mi tꞌembabi ar Elima (di bo̱ni da ꞌñenö ꞌñete), mi ne nda hñökwahmö ar ndö hinge nda ñꞌemu̱ibi ár mhö Jö.

9Nuꞌmú̱ ar Saulo nöꞌö már thuhu ar Pablo nꞌehe, xki nzimba ár Hñö Jö, xa bi kꞌötꞌa nöꞌö ar ñꞌete.

10Ne bi ꞌñembabi:

—Nuꞌge xa gar nemhñö ne gar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki, ár bötsiꞌi ar tsꞌondöhi, gi u̱tsa gatho nöꞌö xiñho. Hamꞌu̱ gi hye̱pꞌu̱ gi tsꞌokwa yá mfeni ya jöꞌi hinda hyomba ár ꞌñu ar tsi Hmu mhetsꞌi.

11Ha gi o̱de, ma gi tsa̱pa ár ꞌye̱ Jö. Nupya ma gi ngoda̱ ne hinda tsa̱ gi hyanda ar hyadi ꞌra ya pa.

Dama bi zoxa nꞌar ꞌbe̱xui ár da̱. Himi tsa̱ nda hyandi, ne mi honga togo nda gu̱hni nda ñꞌo.

12Ar ndö mi hyanda nöꞌö xki thogi, bi ñꞌemu̱ibi ár mhö Jö, ngetho xa bi ꞌyo̱da nöꞌö xki ꞌyo̱tsꞌe.

Ar Pablo ne ar Berhnabe mi ꞌbu̱ har hnini Antiokia har ha̱i Pisidia

13Ar Pablo ne nuꞌu̱ maꞌra yá ñꞌohu̱, bi gu̱nu̱ Pafos nꞌar motsa, bi maꞌu̱ har hnini Perge har ha̱i Panfilia. Ha nunar Xuwa bi ꞌwege bi menga Herusalen.

14Nu mi zo̱ñꞌu̱ Perge, bi gu̱ ar ꞌñu bi thoꞌu̱ har hnini Antiokia har ha̱i Pisidia. Ne nꞌar pa ntsa̱ya̱ bi yu̱tꞌu̱ ha yá nijö yá mixodyowi, ne bi thogi bi hñuhnu̱.

15Nu mi wadi bi nhehe ár tꞌofo Jö bi ꞌyotꞌa ar Moise ne nu maꞌra yá mꞌe̱hni Jö, nuꞌmú̱ nuyá ndö ar nijö bi zohna ar Pablo ne ar Berhnabe, ne bi ꞌñembabi:

—Tsi kuhu̱, nuꞌmu̱ gi pe̱ꞌsu̱ teme gi möñhu̱ gi hñuꞌmfu̱ yá mu̱i ya jöꞌi, möñhu̱pya.

16Nuꞌmú̱ ar Pablo bi mꞌa̱i, ne bi jár ꞌye̱ bi xipabi nda ñhe gatho, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ ma ñꞌowihu̱ gar me Israelhu̱, ne gathoꞌihu̱ gi tsufu̱ Jö, ꞌyo̱hu̱ nöꞌö ma ga xiꞌahu̱:

17Jö togo ndönga ya me Israel bi hwahna ma palehu̱, ne bi japi bi xu núꞌmu̱ ma ya nzo̱ho̱tho har ha̱i Ehipto, ne bi ñꞌu ár döta tsꞌe̱di mi gu̱knu̱.

18Ne bi me̱ꞌspa ar tsꞌe̱ti yonꞌa̱te nje̱ye̱ mi ꞌyo ha ya otꞌatꞌo̱ho̱.

19Nepꞌu̱ Jö bi hwata yoto ya hnini har ha̱i Kanan, ne bi hemba ma palehu̱ nuya ha̱iyu̱, ne ja bi mꞌu̱hnu̱ꞌu̱.

20Mꞌe̱fa Jö bi hñuxa ya nza̱ya̱ nda ñöni. Bi mꞌu̱ njapꞌu̱ ngu gohonthebe ne ngu̱dmi nje̱ye̱, ne ka bi mꞌu̱ ár mꞌe̱hni Jö ár thuhu ar Samuel.

21Nepꞌu̱ ma palehu̱ bi ꞌya̱ꞌu̱ nꞌar ndö nda ꞌyo̱tꞌwa ar tsꞌu̱tꞌwi. Jö bi umba ar Saul már tꞌu̱ ar Sis, nꞌa yá ma̱ngaꞌbe̱to ar Benjamin, bi ndö yonꞌa̱te nje̱ye̱.

22Mꞌe̱fa bi thöka ar Saul ngu ar ndö, ne bi thuxa ar Dabi. Ne Jö bi ꞌñenö mi no̱ñꞌö: Nunar Dabinu̱ ár tꞌu̱ ar Isai, pe̱ꞌsa nꞌar hogamꞌu̱i jakagi ga njohya, ne nunu̱ da ꞌyo̱tkagi gatho nöꞌö di nega.

23Ha nꞌár ma̱ngaꞌbe̱to ar Dabi, ka ba ehnu̱ ar Hesu, ba e bi po̱ ya me Israel ngu xki ñötꞌwabiꞌu̱.

24Himi du̱ꞌmda ár ꞌbe̱fi ar Hesu núꞌmu̱ ar Xuwa mi xipa gatho ya me Israel nda ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi, ne nda nxixtheꞌu̱.

25Ne núꞌmu̱ ma nda wa ár ꞌbe̱fi ar Xuwa, bi ꞌñenö: Togo gi beñhu̱ go geke. Nuga hingo geke togo gi to̱ꞌmhu̱. Ja togo ꞌbe̱fa, hindi ꞌñepkagi ga xotꞌwatsꞌu̱ ár thiza hár waꞌö.

26ꞌYo̱hu̱ ma mixodyowihu̱, yá ma̱ngaꞌbe̱togihu̱ ar Abra, ne nuꞌahu̱ gi tsufu̱ Jö, go xpa ꞌbe̱nkagihu̱ nunar mhönu̱ no̱nga ar mpo̱ho̱.

27Nuya me Herusalen ne yá ndö, himi pödi togoꞌö ar Hesu. Hinxki zo yá mfeni teme ndi bo̱nga nöꞌö xki ꞌyotꞌa mahamꞌu̱ yá mꞌe̱hni Jö, mödi mi neꞌu̱ gatho ya pa ntsa̱ya̱. Ne núꞌmu̱ mi ꞌye̱ntꞌu̱ bi tho, bi thogi ngu xki tꞌotꞌa mahamꞌu̱.

28Himbi thimba nꞌar tsꞌoki xki ꞌyo̱tꞌö ndi ꞌñepi nda thomhö. Mödi bi böꞌu̱ njapꞌu̱, bi ꞌya̱pa ar Pilato nda hyo.

29Ne nu mi wadi bi ꞌyo̱tꞌwabiꞌu̱ gatho ngu xki tꞌotꞌwabi, bi gömꞌu̱ har pontꞌi ma ba a̱ꞌu̱.

30Ha Jö bi koꞌspa ár te.

31Nuꞌu̱ togo xki ñꞌowi núꞌmu̱ ba po̱nga har ha̱i Ngalilea ba e Herusalen, go gehyu̱ togo bi hyanda nze̱ye̱ ya pa núꞌmu̱ xki wadi xki mengi xki nte. Ne nupya gehyu̱ togo da̱twa majöni ya jöꞌi ha ma hninihu̱.

32Nuje nꞌehe di xiꞌahe ar hoga mhö, bi tho ngu xki ñhötꞌwabi ma palehu̱ mahamꞌu̱.

33Ne nupya Jö xi ꞌyo̱tkagihu̱ ngu xki mö, yá ꞌbe̱togihu̱ nuꞌu̱ togo xki ñhötwabi. Bi njapꞌu̱ núꞌmu̱ mi koꞌspa ár te ar tsi Hmu Hesu, ngu xi tꞌotꞌa hár ñoho ar Dönga Nsa̱di, habu̱ enö njawa: Go ma tꞌu̱ꞌi, ne nupya di ñꞌudi go ri Dadagi.

34Jö bi koꞌspa ár te, hiñhamꞌu̱ nda tsꞌonga ár ndoꞌyo har ha̱i. Gehnu̱ xki mö bi ꞌñenö: Ga ꞌraꞌahu̱ gatho ya ñhöꞌti da ñötꞌa ar Dabi nga umbabi.

35Ha manꞌar Dönga Nsa̱di bi ꞌñenga ar Dabi nꞌehe: Hinge ma gi hye̱ ri hoga ꞌbe̱gogi da tsꞌonga ár ndoꞌyo har ha̱i.

36Xa majöni ar Dabi bi me̱mpa yá mijöꞌiwi mi ꞌbu̱ nuya paꞌu̱ ngu mi ne Jö. Nepꞌu̱ bi du ne bi tꞌa̱gi, ha ár ndoꞌyo bi tsꞌonga har ha̱i, ngu gatho nu maꞌra ndu ma palehu̱.

37Ha nöꞌö togo bi koꞌspa ár te Jö, nöꞌö himbi tsꞌonga ár ndoꞌyo har ha̱i.

38Ndadahu̱, dá zo ri mfenihu̱ nöꞌö di xiꞌahu̱: Nuna bi ꞌyo̱tꞌa ar tsi Hmu, gehnu̱ bi pumgagihu̱ gatho ma tsꞌokihu̱.

39Gatho nöꞌö himbi tsa̱ da o̱thu̱ ndi te̱ñhu̱ yá ꞌbe̱pate ar Moise, ne njapꞌu̱ nda nhugagihu̱ hinte ma tsꞌoki ndi tuhu̱, nupya hö da tsa̱, nuꞌmu̱ ga ñꞌemu̱ibihu̱ꞌö.

40Jange jamasuhu̱ hinda zu̱ꞌahu̱ nöꞌö xi mönga yá mꞌe̱hni Jö núꞌmu̱ bi ꞌñenö njawa:

41ꞌYo̱hu̱, nuꞌahu̱ gi tsañhu̱ nöꞌö majöni, xa ma gi ꞌyo̱hu̱ ne ma gi nhwathu̱.

Ngetho nuya pa gi ꞌbu̱hu̱, xa ma ga o̱tꞌa ya döta ntꞌudi.

Nu xta nsiꞌahu̱ nuya ntꞌudiyu̱, hingi ma gi ñꞌemu̱ihu̱.

42Ar Pablo ne yá ñꞌohu̱, núꞌmu̱ mi po̱nga ha yá nijö ya xodyo, bi tꞌa̱pa ar möte nda mengi nda xipabiꞌu̱ nor mhöꞌö ár hñöto manꞌagi.

43Ne mi wadi bi bo̱ñꞌu̱, nze̱ye̱ ya xodyo ne maꞌra ya jöꞌi xki de̱mba yá ntꞌumbi ya xodyo ne mi ndönga Jö, bi de̱nga ar Pablo ne ar Berhnabe. Ne nuyu̱ mi ñöwi ne mi huꞌmba yá mu̱i nda tsunga nöꞌö xki hwëkwa Jö.

44Ar hñötopꞌu̱ har pa ntsa̱ya̱, txꞌu̱tho mi ꞌbe̱di nda mhunsa xo̱ge ar hnini nda ꞌyo̱ꞌspa ár mhö Jö.

45Ha nuya xodyo mi hyanda ra nze̱ye̱ ya jöꞌi, xa bi zo̱tꞌa yá mu̱i ne mi kꞌaꞌspa nöꞌö mi mönga ar Pablo, ne xa mi ñömañꞌu̱.

46Nuꞌmú̱ ar Pablo ne ar Berhnabe himbi ntsu bi ꞌñeñꞌu̱:

—Da du̱ꞌmhe da xiꞌahe ár mhö Jö, nuꞌahu̱ gar xodyohu̱, ngetho mi mahyoni nga jahepꞌu̱. Ha hinga ne ga hñöñhu̱, ne njapꞌu̱ gi ñꞌuhu̱ hindi ꞌñepꞌahu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Jange nupya ma ga zohe nuꞌu̱ hingya xodyo.

47Ngetho njawa xi ꞌbe̱mkagihe ar tsi Dada:

Xta huxꞌahu̱ ngu nꞌar ñotꞌi gi yotꞌwahu̱ gatho nuꞌu̱ hingya xodyo,

ne gi xipabihu̱ ar mhö no̱nga ar mpo̱ho̱ xo̱ge ár nxidi ar ximha̱i.

48Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ nuꞌu̱ himya xodyo, xa bi njohya, ne xa mi ñömañhobi ár mhö Jö. Ne bi jamfi gatho nuꞌu̱ xki thahni nda me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

49Ne ár mhö ar tsi Hmu bi mhömba xo̱ge nor ha̱iꞌö.

50Nuꞌmú̱ nuya xodyo bi u̱tya hoga ꞌbe̱hñö mi nhumañho, ne ya ñꞌo̱ho̱ mi pe̱ꞌsa yá nsu har hnini, ne bi ntꞌu̱tsa ar Pablo ne ar Berhnabe, ne bi tꞌe̱nga ha yá hniniꞌu̱.

51Nuꞌmú̱ ar Pablo ne ar Berhnabe bi hwöka ar ha̱i mi tu ha yá wa, ne bi gu̱ yá ꞌñuꞌu̱ bi ma har hnini Ikonio.

52Ha nuꞌu̱ xki ñꞌemu̱i ba kohnu̱, xa mi johyaꞌu̱, ne xa xki nziñꞌu̱ ár Hñö Jö.