Search form

YA ꞌBE̱FI 15

Ar mhuntsꞌandö bi tꞌo̱tnu̱ Herusalen

1Nuya paꞌu̱ ꞌra ya ku xki ꞌñe har ha̱i Nhudea, bi du̱ꞌmi bi uta ya ku, nuꞌmu̱ hinge nda thuꞌspa ar nse̱gi ha yá ndoꞌyo, ngu ar ntꞌumbi bi unga ar Moise, hinge nda mpo̱ꞌu̱.

2Jange ar Pablo ne ar Berhnabe xa bi ntsa̱hñökiwiꞌu̱. Bi nkoꞌu̱ nda ꞌbe̱hna ar Pablo ne ar Berhnabe ne maꞌra ya ku, ma nda kꞌönga ya mpo̱te ne yá ndö ar nijö Herusalen, ne nda mhuntsꞌi nda no̱nga nöꞌö mi thohnu̱.

3Nuya gamfi bi ñꞌehwi ne bi ꞌñetꞌar ꞌñu ya ku xki mꞌe̱hni. Ha nuyu̱ bi thotꞌu̱ har ha̱i Fenisia ne Nsamaria, mi petwa ya ku habu̱ mi thoꞌu̱, nuyu̱ himya xodyo mi ñꞌemu̱i ár mhö Jö nꞌehe. Njapꞌu̱ nuya ku xa mi johya mi o̱xa nöꞌö mi nsipabi.

4Nu mi zo̱ñꞌu̱ Herusalen, bi döta ya mpo̱te, yá ndö ar nijö, ne maꞌra ya ku mi ꞌbu̱hnu̱. Ha nu ar Pablo ne nuꞌu̱ mi ñꞌowi, bi metwabiꞌu̱ gatho nöꞌö xki ꞌyo̱tꞌa Jö ha yá ꞌye̱ꞌu̱.

5ꞌRa ya de̱ngaꞌbe̱pate xki jamfi mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌehe, bi mꞌa̱i ne bi ꞌñenö:

—Mahyoni da thuꞌspa ar nse̱gi hár ndoꞌyo ya gamfi nuꞌu̱ hingya xodyo, ne da ꞌbe̱pabi da ꞌyo̱tꞌa gatho ngu bi tꞌotꞌa hár tꞌofo ar Moise.

6Nepꞌu̱ nuya mpo̱te ne yá ndö ar nijö bi mhuntsꞌi nda ñöꞌu̱ hanja nda japꞌu̱ nöꞌö mi thohnu̱.

7Núꞌmu̱ ya xa xki ñöꞌu̱, ar Pedro bi mꞌa̱i ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ma tsi kuhu̱, ngu gi pöse̱hu̱, ya mahamꞌu̱ Jö bi hwankagi ga xipabi nuꞌu̱ hingya xodyo ar hoga mhö ne nda ñꞌemu̱iꞌu̱ nꞌehe.

8Ha Jö togo pötwa yá mfeni ya jöꞌi, bi da̱majöni xki ñꞌemu̱iꞌu̱ mi umba ár Hñö Jö, jangu xi ꞌrakagihu̱ nꞌehe.

9Ne bi nu mahye̱gigihu̱, ngetho mi ñꞌemu̱iꞌu̱, gese̱ Jö bi xu̱kwabi yá mu̱i.

10Nuꞌmú̱, yoꞌö gi ne gi tso̱thwu̱ ár mu̱i Jö. Yoꞌö gi jafu̱ ya ku da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö hinxi tsa̱ dá o̱thu̱, ne himbi tsa̱ bi ꞌyo̱tꞌa ma palehu̱.

11Nuju̱ di ñꞌemu̱ihu̱ ar tsi Hmu Hesukristo bi hwëgathohu̱ ar mpo̱ho̱, ne njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ maꞌra nꞌehe.

12Nuꞌmú̱ gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱, bi ñheꞌu̱ bi ꞌyo̱xa nöꞌö mi mönga ar Berhnabe ne ar Pablo. Bi metwabiꞌu̱ hanja mi hömpa ár tsꞌe̱di Jö mi o̱tꞌa ya döta ntꞌudi ha yá nthandi nuꞌu̱ himya xodyo

13Nu mi wadi bi ñöꞌu̱, ar Hakobo bi ꞌñenö:

—Tsi kuhu̱, ꞌyo̱hu̱ nöꞌö ma ga xiꞌahu̱ nꞌehe.

14Ar Simu Pedro xi metkagihu̱ hanja Jö bi ndu̱i bi jöpa nuꞌu̱ hingya xodyo, ne bi hwahna ꞌraꞌu̱ da ꞌyo̱tꞌa ár hniniꞌö.

15Njangu bi mönga yá mꞌe̱hni Jö habu̱ bi ꞌyotꞌa njanu̱:

16Mꞌe̱fa ma ga pengi,

ga koꞌspabi ár tsꞌu̱tꞌwi ar Dabi, ga ju̱xa ngu nꞌar ngu xki nhwati.

Ga pengi ga hoka manꞌagi ngu ar ndu̱i,

ga ju̱xa habu̱ xi yo̱tꞌe.

17Ne njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ maꞌra ya jöꞌi da hyongagi dar Hmu,

da njapꞌu̱ gatho nuꞌu̱ hingya xodyo matka ma thuhu.

18Mönga njapꞌu̱ ar tsi Hmu nöꞌö togo mahamꞌu̱ mi ñꞌudi nda thogi.

19Jange di enga, hinga kꞌasfu̱ nuꞌu̱ hingya xodyo da e da ñꞌemu̱i Jö.

20Ho̱nse̱ ma ga pe̱mfu̱ nꞌar he̱ꞌmi, ga xifu̱ hinda zipa yá ñhuni ya tsita empꞌö, hinda mꞌe̱ngwi nöꞌö hingo ár nthöti, hinda za nꞌar me̱ti hinxi mpo̱mba ár ji, hinda zi ar ji.

21Ngetho mahamꞌu̱ hagatho ya hnini, ja togo mömba ár tꞌofo ar Moise nöꞌö nhehe tatꞌa pa ntsa̱ya̱ ha yá nijö ya xodyo.

22Nuꞌmú̱ nuya mpo̱te, yá ndö ar nijö ne gatho ya gamfi, bi numañho. Jange ma nda nhwahna ꞌraꞌu̱ nda ꞌbe̱hna Antiokia, da me̱wi ar Pablo ne ar Berhnabe. Bi thahna yoho, nꞌa már thuhu ar Huda nöꞌö mi tꞌembabi ar Barsaba, ne ar Sila. Nuyu̱ mi pe̱ꞌsa yá nsu har nijö mi ꞌbu̱hnu̱.

23Ne bi ꞌyotꞌa nꞌar he̱ꞌmi bi hñöꞌspa ya ku, mi enga njawa:

Nuje dar mpo̱tehe, dar ndöhe har nijö, ne gatho ya ku di ꞌbu̱hewa, dí pe̱ñꞌahe nuna he̱ꞌminu̱, tsi kuhu̱ hingya xodyohu̱, gi ꞌbu̱hu̱ Antiokia har ha̱i Nsiria ne Nsilisia. Gathoꞌihu̱ di ze̱ngwaꞌihe.

24Xta pöhe ꞌra ya ku xi bo̱ngwa hinxta pe̱ñhe. Xi mapꞌu̱, ma xpa tupꞌa ri mu̱ihu̱, ne xi xiꞌahu̱ ꞌra ya mhö xi tsꞌompꞌa ri mfenihu̱. Xi ꞌbe̱pꞌahu̱ gi tuthu̱ ar nse̱gi ha ri ndoꞌyohu̱, ne gi ꞌyo̱thu̱ gatho nöꞌö bi mönga ar Moise har tꞌofo.

25Jange gathogihe xta beñhe xiñho ga hwañhe ꞌra ya ñꞌo̱ho̱ di ꞌbu̱hewa, ga pe̱ñhe da kꞌösꞌahu̱, ne da mengwi ma tsi kuhu̱ Berhnabe ne ar Pablo.

26Nuya mꞌe̱hniyu̱ xi ꞌye̱ntꞌa yá te da mömba ár thuhu ma tsi Hmuhu̱ Hesukristo.

27Di pe̱ñꞌahe ar ku Huda ne ar ku Sila, go ma da zoꞌase̱ꞌihu̱ nuna xta ñöhe nꞌehe.

28Ár Hñö Jö ne nuje xta beñhe xiñho hinga ꞌbe̱pꞌahe gi ꞌyo̱thu̱ nze̱ye̱ ya ꞌbe̱pate. Ho̱nse̱ ga ꞌbe̱pꞌahe gi ꞌyo̱thu̱ nuyu̱ mahyoni:

29Nuꞌmú̱, yo ma gi tsifu̱ yá ñhuni ya tsita empꞌö, hingi ma gi tsihu̱ ya ji, yo ma gi tsahu̱ nꞌar me̱ti hinxi mpo̱mba ár ji, hingi ꞌbe̱ngwi nöꞌö hinga ri nthötihu̱. Nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱thu̱yu̱, gi pe̱hu̱ xiñho. Jö da ma̱xꞌahu̱.

30Jange nuꞌu̱ xki mꞌe̱hni, bi ma Antiokia. Bi mhuntsꞌa gatho ya gamfi ne bi umba ar he̱ꞌmi.

31Nu mi wadi bi neꞌu̱, xa bi njohyaꞌu̱ ngetho xa mi huꞌmbabi yá mu̱i.

32Ar Huda ne ar Sila ma yá mꞌe̱hni Jö nꞌehe, jange xa mi pe̱sꞌu̱ te nda möñꞌu̱, mi zo ya ku, ne mi huꞌmba yá mu̱i nda hñuxa yá ñꞌemu̱i.

33Ka bi gohwinu̱ ya ku nze̱ye̱ ya pa. Mꞌe̱fa bi tꞌumba nꞌar hoga ntꞌedi nda menga Herusalen habu̱ xki mꞌe̱hni.

34Ha nunar Sila bi beni mar ñho nda gohnu̱ Antiokia.

35Ar Pablo ne ar Berhnabe ka bi gohnu̱ nꞌehe, mi mfa̱xkwi maꞌra ya ku, mi utꞌu̱ ár mhö Jö, ne mi mömba ár hoga mhö ar tsi Hmu, mi xipa nze̱ye̱ maꞌra.

Ar Pablo bi ñhe̱hwi ar Berhnabe, ne bi mengi bi ñꞌo bi mömba ár mhö Jö

36Núꞌmu̱ xki tho ꞌra ya pa, ar Pablo bi ꞌñemba ar Berhnabe:

—Möhö manꞌagi, ma ga kꞌöꞌsu̱ ya ku ha gatho ya hnini da thohu̱ da mömfu̱ ár mhö Jö, ma ga nuhu̱ tengu yá mꞌu̱i.

37Ar Berhnabe mi ne nda zixa ar Xuwa nöꞌö mi tꞌembabi ar Mörko nꞌehe.

38Ha nunar Pablo himbi numañho nda zixꞌu̱, ngetho mamꞌe̱tꞌo mi ꞌñowi, ne núnu̱ Panfilia bi ꞌwege, ne himbi ne nda me̱witho nda mömba ár mhö Jö.

39Njapꞌu̱ xa bi ntsa̱hñökiwi ar Pablo ne ar Berhnabe, jange bi ma nꞌampꞌu̱ nꞌa ngu nꞌa. Ar Berhnabe bi zixa ar Mörko, bi gu̱ ar motsa bi ꞌraxa ñho̱nthe ndi ma Txipre.

40Nor Pablo bi hwahna ar Sila nda me̱wi. Ne nuya ku bi ꞌye̱ntꞌwa ár ꞌye̱ Jö ne nda hwëkwa ár mfa̱tsꞌi.

41Ne bi gu̱ yá ꞌñu bi ma har ha̱i Nsiria, bi ꞌranda Nsilisia mi huꞌmba yá mu̱i ya ku, njapꞌu̱ nda hñuxa yá ñꞌemu̱i.