Search form

YA ꞌBE̱FI 16

Ar Timoteo bi me̱wi ar Pablo ne ar Sila

1Mi zo̱nga ar Pablo ne ar Sila har hnini Derbe, ne bi thoꞌu̱ bi ma har hnini Listra, habu̱ ba nthe̱wi nꞌar gamfi ár thuhu Timoteo. Ár nönö mar xodyo ne mar gamfi, ha nu ár dada mar me Gresia.

2Nuya ku mi ꞌbu̱ Listra ne Ikonio, xa mi ñömañhobi ar ku Timoteo.

3Ar Pablo bi beni mar ñho nda zitsꞌi. Ho̱nse̱ mꞌe̱tꞌo bi hñuꞌspa ar nse̱gi hár ndoꞌyo, ne hinge nda bo̱ yá kwe̱ nuꞌu̱ ya xodyo mi ꞌbu̱hnu̱, ngetho gatho mi pödi már me Gresia ár dada.

4Ne bi gu̱ ar ꞌñu bi maꞌu̱, ne ha gatho ya hnini mi thogi, mi xipabi ya gamfi nöꞌö xki nko ya mpo̱te ne yá ndö ar nijö Herusalen, tema nda ꞌyo̱tꞌe.

5Njapꞌu̱ xa mi huxa yá jamfi ya ku, ne hyaxꞌmu̱ mi xuꞌu̱ ár nze̱ye̱.

Ar Pablo bi hyanda nꞌar ñꞌo̱ho̱ me Nmasedonia ngu nꞌar tꞌi

6Ne bi mengi bi gu̱ yá ꞌñuꞌu̱, bi ga̱xta Frigia ne Galasia, ngetho ár Hñö Jö himbi hye̱gi nda thoꞌu̱ har ha̱i Asia nda mömba ár mhö Jö.

7Nu mi zo̱nga har ha̱i Misia, mi nehmö nda thoꞌu̱ Bitinia, nunár Hñö Jö himbi hye̱gi.

8Jange bi thota Misia, bi maꞌu̱ har hnini Ntroa.

9Mi nxui ar Pablo bi hyanda ntꞌi nꞌar ñꞌo̱ho̱ me Nmasedonia, mi ꞌba̱hnu̱, mi a̱pa ar möte, ne mi embabi: Di a̱ꞌi gi ekwa Nmasedonia gi fa̱xkagihe.

10Nu mi wa ar Pablo bi hyanda nöꞌö ngu ar tꞌi, dama da hoñhe hanja nga möhe har ha̱i Nmasedonia, ngetho ndi pöhe xiñho gese̱ Jö mi pe̱nkagihe ma nga mömfenu̱ ar hoga mhö.

Ar Pablo ne ar Sila bi tꞌetꞌar fa̱di núnu̱ Nfilipo

11Mꞌe̱fa da po̱ñhenu̱ Ntroa, da ꞌraxe njöntho har ñho̱nthe, da tso̱ñhe har ha̱i Samotrasia. Ár hyaxꞌöpꞌu̱ da tso̱ñhe har hnini Neapolis.

12Da thohenu̱ da möhe Nfilipo nꞌár hnini ya me Nroma, ne gehnu̱ nꞌar döta hnini har ha̱i Nmasedonia. Ka da ꞌbu̱henu̱ ꞌra ya pa.

13Nꞌar pa ntsa̱ya̱, da po̱ñhe har hnini da möhe har döthe, habu̱ xki nzöngya jöꞌi mi a̱pa Jö. Ka da huhenu̱ habu̱ xki mhuntsꞌa ꞌra ya ꞌbe̱hñö, ne da du̱ꞌmhe da xife ár mhö Jö.

14Mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ꞌbe̱hñö mar thuhu Lidia, me Tiatira. Mi pa̱ ya hoga dutu xki njötꞌa the̱ni, ne xa mi honga Jö. Mi ꞌyo̱ nöꞌö mi mönga ar Pablo, Jö bi xokwa ár mfeni nda jamasu ñöꞌö mi möñꞌö.

15Nu mi wadi bi nxixtheꞌö ne gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ hár ngu, bi ꞌñengagihe:

—Nuꞌmu̱ gi hanthu̱ xa majöni xta ñꞌemu̱i ar tsi Hmu, di ne gi möhu̱ ma gi haxu̱ ha ma ngu.

Njapꞌu̱ bi jaje da kohenu̱.

16Nꞌar pa ngar möhe habu̱ xki nzöi mi tꞌa̱pa Jö, har ꞌñu da nthe̱he nꞌar nxutsi mi nthe̱xkwi nꞌar tsꞌondöhi mi japi nda bödi. Nuyá hmu xa mi tö nze̱ ar bojö har ꞌbe̱fi mi pe̱ ngu ar bödi.

17Nunar nxutsinu̱ mi te̱ngagihe, ne xa mi mafi mi enö:

—Nuya ñꞌo̱ho̱yu̱ yá ꞌbe̱go Jö bi ꞌbu̱ mhetsꞌi, ne utꞌahu̱ ar ꞌñu hanja gi mpo̱hu̱.

18Hyaxꞌmu̱ mi njapꞌu̱ nze̱ye̱ ya pa mi te̱ngagihe. Ar Pablo bi the ár tsꞌe̱ti mi o̱tsꞌe hyaxꞌmu̱. Nuꞌmú̱, bi mengi ne bi xipa nöꞌö ar tsꞌondöhi mi pe̱ꞌsa ar nxutsi:

—Hár thuhu ar Hesukristo di ꞌbe̱pꞌaꞌi gi po̱nga har nxutsinu̱.

Nuꞌmú̱, dama bi bo̱nga ar tsꞌondöhi.

19Ha nu mi hyanda yá hmu hinge nda dö ar bojö, bi gu̱ ar Pablo ne ar Sila, bi ziꞌspa yá ndö mi ꞌbu̱hnu̱ har ta̱i.

20Mi mꞌa̱ꞌma ha ya nza̱ya̱, bi tꞌembabi:

—Nuya xodyoyu̱, xpa ekwa ho̱nse̱ da japa da mu̱nsa ya jöꞌi.

21Utkagihu̱ yá ntꞌumbi nuꞌu̱ hingi ho ga höñhu̱ ga o̱thu̱, ngetho dar me Nromahu̱.

22Gatho nuya jöꞌi xki mhuntsꞌi, bi watꞌi nda me̱i. Ha nuya nza̱ya̱ bi mo̱kwa yá dutu, ne bi ꞌbe̱pa nda thu̱xtꞌa ya tꞌo.

23Mi wadi xa bi nꞌwe̱xtꞌi, bi tꞌetꞌa har fa̱di, ne bi nsipa ar sufa̱di nda su xiñho.

24Mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar sufa̱di, bi gotꞌa ya mbo ar fa̱di, ne bi ze̱ꞌmba yá wa ha nꞌar za, ne njapꞌu̱ hinge nda za̱ nda xotꞌi.

25Ha nu made ar xui, ar Pablo ne ar Sila mi matꞌa Jö, mi tutwa ya thuhu, ne gatho nu maꞌra ya ꞌyofa̱di mi o̱xtho.

26Nꞌa mbi da̱ñꞌu̱ bi nja nꞌar döta nhwöni. Xa mi nhwönga ya jödo, ne bi xo gatho ya goxthi, ha nuya bo̱jö mi thötꞌa yá ꞌye̱ ya ꞌyofa̱di bi xotꞌu̱.

27Bi nu ar sufa̱di, ne mi hyandwa yá goxthi ar fa̱di mi xotho, bi gu̱ ár ndo̱jwai nda ñhose̱, ngetho mi humamu̱i xki bo̱nga gatho ya ꞌyofa̱di.

28Nunar Pablo bi matꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—Yo ma gi ñho. Di ꞌbu̱thewa gatho.

29Nuꞌmú̱ ar sufa̱di bi ꞌya̱ nꞌar ñotꞌi, bi nixtꞌi bi yu̱tꞌa mbor fa̱di, ne xa mi nhwötꞌar ntsu. Ngutꞌa bi nda̱ndihmö ha yá wa ar Pablo ne ar Sila.

30Nepꞌu̱ bi gu̱ka nthi, ne bi ꞌya̱mbabi njawa:

—Ñꞌo̱ho̱hu̱, tema mahyoni ga pe̱fi ne da za̱ ga mpo̱ho̱.

31Nuya ku bi ꞌñembabi:

—Ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo ne gi mpo̱ho̱, nuꞌge ne gatho nuꞌu̱ ꞌbu̱ ha ri ngu.

32Ne bi xipabi ár mhö Jö ar sufa̱di ne gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ hár ngu.

33Núꞌmu̱ mi nxuitho, ar sufa̱di bi xu̱kwabi habu̱ xki nthe̱wi ya mfe̱i. Ne hingar yaꞌö bi nxixthewi gatho yá mëni.

34Nepꞌu̱ bi zixa hár ngu, ba umba te nda ziꞌu̱. Ne xa bi njohyawi gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ hár ngu, ngetho xki ñꞌemu̱ibi Jö.

35Ár hyaxꞌö, ya nza̱ya̱ bi me̱hna yá mfa̱tsꞌi, ma nda ꞌñemba ar sufa̱di:

—Hye̱ nuya ñꞌo̱ho̱yu̱.

36Ar sufa̱di bi ꞌñemba ar Pablo:

—Xpa ꞌbe̱nka ár mhö ya ndö ga he̱kꞌahu̱. Da za̱ gi po̱ñhu̱, di möhu̱ ter entho.

37Nunar Pablo bi ꞌñembabi nuꞌu̱ togo ba hö ar mhö:

—Xi mfe̱bgagihe ha yá nthandi ya jöꞌi, hinxi thimgagihe yoꞌö, ha dar me Nromahe nꞌehe, ne xi jokagihe har fa̱di. Ha nupya hö, ne da the̱gagihe ñꞌöntho, hingi ne to da bödi. ꞌÑembabihu̱ ya ndö da ese̱ da gu̱gagihe.

38Nuyá mfa̱tsꞌi ya nza̱ya̱ bi mengi, ma ba xipabi nöꞌö bi möñꞌö. Núꞌmu̱ mi bödi ma ya me Nroma, xa bi ntsu.

39Jange nuya ndö bi ma ba a̱pa ar mpumbate ya ku, bi gu̱ka har fa̱di, ne bi ꞌya̱pabi nda bo̱nga har hnini.

40Nu mi bo̱nga ya ku har fa̱di, bi ma hár ngu ar Lidia, habu̱ ba huꞌmbabi yá mu̱i ya ku. Nepꞌu̱ bi bo̱ni bi maꞌu̱.