Search form

YA ꞌBE̱FI 18

Ar Pablo mi ꞌbu̱ Nkorinto

1Mꞌe̱fa ar Pablo bi bo̱nga Atena, bi ma har hnini Nkorinto.

2Ka bi nthe̱winu̱ nꞌar xodyo már thuhu Akila, mar me Ponto. Ja xki ꞌñe har ha̱i Italia, mi ñꞌowi ár ꞌbe̱hñö, ár thuhu Prisila. Xki bo̱ñꞌu̱ har hnini Nroma, ngetho ar ndö Klaudio bi mö nda tꞌe̱nga gatho ya xodyo mi ꞌbu̱hnu̱. Ar Pablo bi ma ba tsu̱ꞌu̱.

3Bi ma ba ꞌbu̱hwiꞌu̱, ngetho nꞌadar ꞌbe̱fi mi pe̱ꞌu̱, ma ya hoka ngudutu nꞌa ngu nꞌaꞌu̱.

4Gatho ya pa ntsa̱ya̱, ar Pablo mi pa ha yá nijö ya xodyo mi ñöwi. Ne mi umbár mu̱i mi nehmö nda ñꞌemu̱i ya xodyo ne nuꞌu̱ hingya xodyo.

5Mi zo̱ ar Sila ne ar Timoteo, xki ꞌñe Nmasedonia. Nu mi nthe̱wi ar Pablo, xa mi umbár mu̱i mi xipabi ar hoga mhö ya xodyo, mi embabiꞌu̱ nunar Hesu gehnu̱ ar Kristo.

6Ha nuya xodyo bi do̱xtho ne mi tsani. Nuꞌmú̱ ar Pablo bi hwötꞌa ár he, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ go xka ntsꞌokse̱hu̱. Nuga hinte ma tha̱i di tuga. Nupya di mapꞌu̱ ma ga zo nuꞌu̱ hingya xodyo.

7Ar Pablo bi bo̱ni bi ma hár ngu nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Husto, xa mi honga Jö. Nor nguꞌö mi ꞌbu̱ getꞌu̱ ár nijö ya xodyo.

8Nepꞌu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Krispo, már ndö ha yá nijö ya xodyo, bi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesu, nunu̱ ne gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱ hár ngu. Ne nze̱ye̱ ya me Nkorinto bi ꞌyo̱twa ár mhö Jö, bi ñꞌemu̱iꞌu̱, ne bi nxixthe.

9Nꞌar nxui ar tsi Hmu bi zo ar Pablo ngu nꞌar tꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—Yo gi ntsu, mönga ar mhö, yo ma gi ñhe.

10Ngetho nuga di ꞌbu̱hwi, hinjoꞌo togo da gu̱xa ár ꞌye̱ da ꞌyo̱tꞌar tsꞌomꞌu̱i. Ha nunar hnininu̱ ꞌbu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi xta hwahni da ñꞌemu̱igi.

11Jange ar Pablo bi gohnu̱ nꞌa nje̱ye̱ made har hnini Nkorinto, mi utwa ya jöꞌi ár mhö Jö.

12Bi zo̱ta nꞌar pa ya xodyo bi me̱ꞌsa nꞌadar nkohi bi gu̱ ar Pablo, ne bi ziꞌspa ar tsꞌu̱tꞌwi. Nuya paꞌu̱ ar Galio mar ndö núnu̱ har ha̱i Akaya.

13Ne bi ꞌñenga ya xodyo:

—Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ u̱tꞌa ya jöꞌi hinda ndönga Jö ngu mönga ár tꞌofo ar Moise.

14Ar Pablo mi fu̱di nda ñömhö, ha nunar ndö Galio bi ꞌñemba ya xodyo:

—Nuꞌmu̱ tema xi jaꞌahu̱, wa nuꞌmu̱ xi ꞌyo̱tꞌa nꞌar döta tsꞌoki, nuꞌmú̱ hö, da tsa̱ ga o̱tꞌahu̱, nuꞌahu̱ gar xodyohu̱.

15Ha nuꞌmu̱ ho̱nse̱ gi no̱ñhu̱ ya mhö, ya thuhu, ne yá ꞌbe̱fi ri tꞌofohu̱, nuhu̱ tema gi pe̱hu̱. Hindi ne gi ju̱gagihu̱ ngu ar tsꞌu̱tꞌwi.

16Ne bi tꞌe̱nga hár tsꞌu̱tꞌwi.

17Nuꞌmú̱ nuꞌu̱ himya xodyo bi gu̱ ar Sostene, ár ndö ár nijö ya xodyo mi ꞌbu̱ har hniniꞌö, xa bi fe̱nza hár nthandi ar ndö Galio, ha nunu̱ himbi dupa ár mu̱i.

18Ar Pablo bi gohnu̱ ma nze̱ye̱ ya pa. Mꞌe̱fa bi ꞌñe ya ku, bi me̱wi ar Akila ne ar Prisila, bi ꞌraxa ar ñho̱nthe bi ma har ha̱i Nsiria. Nu mi ꞌyo ar ꞌñu, ar Pablo bi ꞌñöxa ár xtö núnu̱ Nsenkrea, ngetho xki ñötꞌwa Jö.

19Nu mi zo̱nga Efeso, ka bi hye̱hnu̱ ar Akila ne ar Prisila, ne nöꞌö bi yu̱tꞌa ha yá nijö yá mixodyowi mi ñöwi.

20Nuya mengunu̱ mi a̱par möte nda gohnu̱ ꞌra ya pa, ha nunar Pablo himbi ne.

21Jange bi ñꞌehwi, ne bi ꞌñembabi:

—Mahyoni ga ꞌbu̱ Herusalen, ma ga thohnu̱ ar da̱ngo ba epꞌu̱. Mꞌe̱fa ga pengi ga kꞌösꞌahu̱, nuꞌmu̱ njapꞌu̱ ne Jö.

Ne bi gu̱ ar motsa ba po̱nu̱ Efeso.

Ar Pablo bi menga Antiokia, ne bi du̱ꞌma ár hñu mꞌa̱tꞌi mi mömba ár mhö Jö

22Nu mi zo̱nga Nsesarea, bi thogi ndi ma Herusalen, ma ba ze̱ngwa ya ku. Nepꞌu̱ bi gu̱ ar ꞌñu bi ma Antiokia.

23Ka bi gohnu̱ ꞌra ya pa. Ne bi mengi bi bo̱ni, ma ba kꞌöꞌsa nꞌa ngu nꞌa ya hnini har ha̱i Galasia, ne har ha̱i Frigia. Mi xipa ya ku hyaxꞌmu̱ nda ze̱ta yá ñꞌemu̱i, nda umbyá mu̱i nda mpe̱fi.

Ar Apolo bi mömba ár mhö Jö núnu̱ Efeso

24Nuya paꞌu̱ nꞌar xodyo már thuhu Apolo bi zo̱nga Efeso. Mar me Alejandria, xaka mbödi te nda mö, ne mi pötwa xiñho ár Tꞌofo Jö.

25Nunu̱ xki tꞌutꞌwabi ár ꞌñu ar tsi Hmu, xa mi umba ár mu̱i mi mömba ár mhö ar tsi Hmu, ne njapꞌu̱ mi uta maꞌra, mödi ho̱nse̱ mi pötwa ár xixthe ar Xuwa.

26Bi ndu̱i bi zo ya xodyo ha yá nijöꞌu̱, hinto mi tsu. Ha nu mi ꞌyo̱xa ar Prisila ne ar Akila, bi zixyu̱ nꞌampꞌu̱, bi utwabi xiñho ár ꞌñu Jö.

27Nunu̱ mi ne nda ma Akaya, ne nuya ku me Efeso bi hñuꞌmba ár mu̱i. Ne bi me̱mpa nꞌar he̱ꞌmi nuya ku mi ꞌbu̱hnu̱ Akaya nda numañho núꞌmu̱ nda zo̱ho̱. Nu mi zo̱ñꞌö, xa bi ma̱xa gatho nuꞌu̱ xki hwëkwa Jö nda ñꞌemu̱i.

28Ngetho xa mi umba ár mu̱i mi kotwa yá ne ya xodyo madeda ya jöꞌi, ne mi otꞌwa ar ꞌñu hár Tꞌofo Jö, nda böꞌu̱ ar Hesu gehnu̱ ar Kristo.