Search form

YA ꞌBE̱FI 2

Ár Hñö Jö bi zo̱kwa

1Nu mi zo̱ ar da̱ngo ár thuhu Pentekoste, gatho ya ku xki mhuntsꞌa ha nꞌadar ngu, ne nꞌadar mfeni mi pe̱sꞌu̱.

2Nꞌa mbi nhekitho nꞌar döta ñu̱ni ndi ꞌñe mhetsꞌi ngu nꞌar ꞌyomndöhi, ne xa bi fatꞌa mbo ar ngu.

3Ne bi nheki ꞌra ngu ya jöhne faspi xki ñhege mi ꞌba̱ ha yá ñö nꞌa ngu nꞌa nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱.

4Ne gathoꞌu̱ bi hñömba ár nzini ár Hñö Jö, ne bi ndu̱i bi ñö maꞌra ya hñö nꞌa ngu nꞌa, ngu mi japabi ár Hñö Jö nda ñöꞌu̱.

5Nuya paꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ Herusalen ꞌra ya xodyo, habu̱ gatho ár nxidi ar ximha̱i xki ꞌñehe, gehyu̱ mi ndönga Jö.

6Ne núꞌmu̱ mi ntꞌo̱de ar döta ñu̱ni, nze̱ye̱ ya jöꞌi xa dama bi mhuntsꞌi habu̱ mi ꞌbu̱ ya ku, ne bi ꞌyo̱tho ngetho mi o̱xa yá hñö nꞌa ngu nꞌayu̱.

7Ne himi pödi te nda beni, mi eñꞌu̱:

—Hage hingya me Ngalilea nuyu̱ di o̱hu̱ ñö.

8Nuꞌmú̱, hanja di o̱hu̱ nꞌa ngu nꞌa ma hñöhu̱ di ñöhu̱ har ha̱i xta mꞌu̱hu̱.

9Ngetho ꞌra dar menguhu̱ Partia ne Media, Elam, Mesopotamia, Nhudea, Kapadosia, Mponto, ne Asia.

10Maꞌra ya me Frigia, Panfilia, Ehipto, ne ꞌra ya hnini Afrika tho ár yapꞌu̱ ar ha̱i Sirene. Ne maꞌra ya me Nroma, ꞌra majöni ya xodyo, ha nu maꞌra xi nxodyo ngetho te̱mga ma ntꞌumbihu̱.

11Ya me Kreta ne Arabia nꞌehe, gatho di o̱hu̱ ma hñöhu̱ ñöyu̱ ngu di ñöhu̱ nꞌa ngu nꞌa, ne xikagihu̱ yá döta ꞌbe̱fi Jö.

12Nuya jöꞌi himi pödi te nda beni, ne xa mi ꞌyo̱tho mi enga nꞌa ngu nꞌa:

—Xipya, te di bo̱mpyanu̱.

13Ha maꞌra mi thentho mi eñꞌu̱:

—Xi ntiyu̱ zëi.

Ar Pedro bi ndu̱i bi zo ya jöꞌi

14Nuꞌmú̱ ar Pedro bi mꞌa̱hwi nuꞌu̱ ma ꞌre̱tꞌamanꞌa yá mi ma̱xtewi. Bi ñö ntsꞌe̱di ne bi ꞌñenö:

—Nuꞌahu̱ me Nhudea, ne gatho nuꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱wa Herusalen, ꞌyo̱xu̱ xiñho nöꞌö ma ga mö.

15Nuya togo gi o̱hu̱ ñö, hinxi nti ngu xka beñhu̱, ngetho jar gu̱to xudi.

16Nöꞌö gi hanthu̱ xi thopya, gehnu̱ xki mönga ar mꞌe̱hni Hoel ma nda njapꞌu̱. Xki ꞌyotꞌa njawa:

17Jö bi ꞌñenö: Nuya pa xi ꞌñepꞌu̱,

ma ga pe̱mpa ma Hñö gatho ya meximha̱i.

Nuya ri tꞌu̱hu̱ ne ri tꞌinxuhu̱ ma da ñö di hömpa ár tsꞌe̱diꞌö.

Nuya bötsi ma da hyanda ya nthandi,

nuya dönzia ma da ꞌwi ya tꞌi.

18Xa majöni nuya paꞌu̱, nuya ñꞌo̱ho̱ ne ya ꞌbe̱hñö di pe̱pkagi, xa ma ga umba ma Hñö.

Gehnu̱ da umba tema da möñꞌu̱.

19Ne ma ga utꞌwaꞌu̱ ꞌra ya döta ntꞌudi mañö mhetsꞌi

ne nuwa har ximha̱i,

ár ntꞌudi ar ji, ar tsibi, ne ar ꞌbifi.

20Ma da nheki da boka ar hyadi.

Ar zönö ma da the̱nga ngu ar ji.

Mꞌe̱fa da zo̱ ar pa da e ar tsi Hmu.

Geꞌö ar pa ma da nheki ár döta tsꞌe̱diꞌö.

21Ne gatho nuꞌu̱ da matwa ár thuhu ar tsi Hmu, da mpo̱ho̱.

22Nuꞌahu̱ gar menguhu̱ Israel, ꞌyo̱hu̱ nöꞌö tema ga xiꞌahu̱: Gi pöhu̱ ar Hesu me Nasare, gatho nuꞌu̱ ya döta ntꞌudi bi ꞌyo̱tꞌe ga hyanthu̱, bi ꞌyo̱tꞌe mi hömpa ár tsꞌe̱di Jö, ne njapꞌu̱ mi ñꞌu Jö go xki me̱ñꞌö.

23Ha nuꞌahu̱ ga ju̱hu̱, ne ga da̱thu̱ ha yá ꞌye̱ ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki, ne bi hyoꞌu̱ ha nꞌar pontꞌi. Gatho nöꞌö bi thogi, bi njapꞌu̱ ngetho Jö go xki bense̱ nda japꞌu̱ ngu mi neꞌö.

24Ne gese̱ Jö bi japi bi nte manꞌagi. Njapꞌu̱ bi gu̱ka har u̱gi mi ꞌbu̱i xki du, ngetho ar ndöte himi pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di nda zömꞌö.

25Ar ndö Dabi xki no̱ñꞌö núꞌmu̱ bi ꞌñenö:

Ndi handga Jö hyaxꞌmu̱ ndi ꞌbu̱ꞌbe,

ꞌba̱ ha ma ñꞌe̱i, hinga ntsu.

26Jange nuga xa di johya ne di petwa maꞌra nor johyaꞌö.

Ne di to̱ꞌmi núꞌmu̱ xka tu, ma ga pengi ga nte.

27Ngetho nuꞌge, ma tsi Dadaꞌi, hinge ma gi tsohnu̱ ma te habu̱ bi ku̱ gatho nuꞌu̱ xi du.

Ne hingi ma gi hye̱ ma ndoꞌyo da ꞌya har ha̱i, ngetho go ri hoga ꞌbe̱gogi.

28Xka utka ar ꞌñu tsixka har te,

ne ma gi ꞌraka nꞌar döta johya nu xka ꞌbu̱hwipu̱ mhetsꞌi.

29Nuꞌahu̱ ma tsi kuhu̱ xka mhunshu̱wa, ngu xka pöhu̱, ma palehu̱ ar Dabi bi du, bi tꞌa̱gi, ne nuya payu̱ di handwathobihu̱ ꞌbu̱kwa ár tꞌa̱gi.

30Ha nunar Dabi már mꞌe̱hni Jö mi mönga nöꞌö ma nda thogi. Ne mi pödi ma nda mꞌu̱ nꞌár tꞌu̱ togo nda po̱tꞌö, ngetho njapꞌu̱ xki ñötꞌwa Jö. Ne nór tꞌu̱ꞌö gehnu̱ ar Kristo xki ñhötꞌwabi nda mꞌe̱hni nda ndö.

31Jange ar Dabi xki tꞌutwa nöꞌö mꞌe̱fa bi thogi. Ne bi ꞌyotꞌi ma nda mengi nda nte ar Kristo, ne hinge nda gohnu̱ ár te habu̱ ku̱ nuꞌu̱ xi du, ne hinge nda ꞌyanu̱ ár ndoꞌyo har ha̱i.

32Nuje di da̱he majöni, Jö bi japi bi nte manꞌagi nunar Hesunu̱ di no̱ñhe.

33Jange nupya xi tꞌexa hár ñꞌe̱i Jö, bi nju̱xa mhetsꞌi ba huxkwi ár Dada. Ne bi umba ár Hñö Jö xki ñhötkagihu̱. Gehnu̱ ba pe̱nkagihu̱, ne xi tho nöꞌö xka hyanthu̱ ne xka ꞌyo̱hu̱pya.

34Ar ndö Dabi himbi nju̱xa mhetsꞌi, ha go bi ꞌñeñꞌö:

Jö ar Dada bi ꞌñemba ma tsi Hmu:

Hñu ha ma ñꞌe̱i ga huxkwi,

35to̱ꞌmi ga tsiñꞌa nuya ri ñꞌu̱ni ga tse̱pꞌa ha ri wa.

36Nupya, mahyoni da bö gatho ya me Israel, hinto di yomi: Jö ar Dada xi hñuxa ar Hesu ngu ar Hmu ne ar Ndö, ngetho gehnu̱ ar Kristo xpa pe̱ñꞌö, togo ga tsu̱thu̱ har pontꞌi ga hyohu̱.

37Ha nu mi ꞌyo̱de nöꞌö bi mönga ar Pedro, nuya jöꞌi mi ꞌbu̱hnu̱ xa bi du yá mu̱i, ne bi ꞌya̱mba ar Pedro ne nuꞌu̱ maꞌra yá mpo̱te ar tsi Hmu mi ꞌbu̱hnu̱, ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Ma tsi kuhu̱, xiꞌmu̱ tema mahyoni ga pe̱hepya.

38Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñembabi:

—ꞌYo̱thu̱ ár ntso̱ꞌmi, ne gi nxixthehu̱ gatho hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo. Njapꞌu̱ da pumpꞌahu̱ ri tsꞌokihu̱, ne gi hñöñhu̱ ár Hñö Jö da mꞌu̱ ha ri mu̱ihu̱.

39Ngetho nuna ar ñhötꞌinu̱ go xi tꞌaju̱ ne ma bötsihu̱, ne gatho nuya maꞌra ya jöꞌi ꞌbu̱ hár nxidi ar ximha̱i, nuꞌu̱ da zohna Jö ma Hmuhu̱.

40Ar Pedro xa mi zo ya jöꞌi, ne mi xipa nze̱ye̱ ya mhö, ne mi embabiꞌu̱:

—Mpo̱hu̱, ne hinda zu̱ꞌahu̱ ár mfe̱i to̱ꞌma nuya tsꞌojöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱.

41Gatho nuꞌu̱ togo bi ꞌñetꞌa yá mu̱i nöꞌö te mi möñꞌö, bi nxixthe. Jange nu ar paꞌö bi hñuxa ngu nꞌa̱temaꞌre̱tꞌanthebe ya gamfi.

42Ne nuyu̱ mi te̱nda nöꞌö mi xipa yá ma̱xte ar tsi Hmu, ne nꞌadar mfeni mi pe̱sꞌu̱. Ne hyaxꞌmu̱ mi ntꞌoxi mahye̱gi ne mi tsipa ár tꞌoxi ar tsi Hmu, ne mi matꞌa Jö.

Njanu̱ mi ꞌbu̱ ya ꞌbe̱tꞌo ku

43Gatho ya mengunu̱ xa bi ntsu, ngetho xki hyandwa yá ma̱xte ar tsi Hmu mi o̱tꞌa nze̱ye̱ ya döta ntꞌudi, ne ya ꞌbe̱fi xa mi ꞌyo̱tꞌu̱.

44Ne gatho ya gamfi mi mpe̱ mahye̱gi, ne mi mfa̱xa nꞌa ngu nꞌa, njapꞌu̱ hinte nda kꞌatꞌi.

45Ne mi pa̱ꞌu̱ nöꞌö te mi pe̱sꞌu̱, ne mi thekwabi nöꞌö te mi kꞌatꞌa nꞌa ngu nꞌa.

46Ne hyaxtho mi mhuntsꞌa har dönganijö, mi pe̱sꞌu̱ nꞌadar mfeni. Ne mi tsiꞌu̱ ár tꞌoxi ar tsi Hmu ha yá nguꞌu̱, ne xa mi johya mi ñuñꞌu̱ mahye̱gi, ne mi pe̱sꞌu̱ nꞌar hogamu̱i.

47Ne mi nsunda Jö mahye̱gi. Ne maꞌra ya jöꞌi mi handa te mi pe̱ꞌu̱, mi numañhoꞌu̱. Ne hyaxꞌmu̱ ar tsi Hmu mi huꞌsa ya gamfi, hyaxtho mi ñꞌemu̱i maꞌra ne nda mpo̱ho̱.