Search form

YA ꞌBE̱FI 4

Ar Pedro ne ar Xuwa bi mꞌa̱ꞌma hár mhuntsꞌa ndö ya xodyo

1Ar Pedro ne ar Xuwa mi ꞌbu̱hnu̱ har dönganijö mi zo ya jöꞌi. Nꞌa mbi zo̱hnu̱ ꞌra ya möjö mi ñꞌowi ár ndö ya sunijö, ne ya de̱ngamöjö nuꞌu̱ himi ñꞌemu̱i nda mengi nda nte nuꞌu̱ xi du.

2Xa bi mbo̱ yá kwe̱ mi böꞌu̱ ar Pedro ne ar Xuwa mi uta ya jöꞌi nda mengi da nte nuꞌu̱ xi du, ngu bi mengi bi nte ar Hesu.

3Nuꞌmú̱ bi nju̱ ar Pedro ne ar Xuwa, ne bi tsꞌitsꞌi ba njotꞌa har fa̱di. Ne ka bi gohnu̱ nor nxuinu̱, ngetho xki nde nor paꞌö.

4Ha nuꞌu̱ togo xki ꞌyo̱de nöꞌö mi mönga ar Pedro, nze̱ye̱ bi ñꞌemu̱i, mi tsu̱ ngu ngu̱dminthebe ya ñꞌo̱ho̱.

5Nu ár hyaxꞌö bi mhuntsnu̱ Herusalen yá dönziandö ya xodyo, ya bötꞌofo, ne gatho nu maꞌra yá ndö ya xodyo.

6Gathoyu̱ bi mhuskwi mahye̱gi ar Anas, gehnu̱ mar döngamöjö. Ka mi ꞌbu̱hnu̱ ar Kaifas, ar Xuwa ne ar Handro, ne gatho nuyá mëni ya döngamöjö.

7Nepꞌu̱ bi tsꞌixnu̱ ar Pedro ne ar Xuwa, bi mꞌa̱ꞌma madetho ne bi tꞌa̱mbabi njawa:

—Togo yá mꞌe̱hniꞌihu̱, ne togo ár tsꞌe̱di gi hömfu̱ gi pe̱hu̱ njapꞌu̱.

8Nuꞌmú̱ ar Pedro xki nzinga ár Hñö Jö bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ gár ndöhu̱ ha ma hninihu̱ Israel.

9Ngetho gi ñꞌa̱nihu̱ nöꞌö ar ñho bi tꞌo̱tꞌwa nunar tsi ñꞌo̱ho̱nu̱ mi dowa, ne gi ne gi pöhu̱ hanja bi ditsꞌi,

10ma ga xiꞌahe hanja bi za̱ bi dixhnu̱, ne njapꞌu̱ gi pöhu̱ ne gatho nuꞌu̱ maꞌra ya me Israel. Nunar ñꞌo̱ho̱ gi hanthu̱ ꞌba̱hnu̱, nunu̱ bi ditsꞌi bi mhömba ár thuhu ar Hesukristo mar me Nasare, nöꞌö ga tsu̱thu̱ ha nꞌar pontꞌi, ne Jö bi japi bi mengi bi nte manꞌagi.

11Gehnu̱ ar Hesu ga u̱tsahu̱, gi ñhe̱hwihu̱ nꞌar guxjödo bi ꞌye̱mpꞌu̱tho ar mu̱di do nöꞌö ma nda hyoka ár nijö Jö. Ha nupya gehnu̱ ar mu̱di do xi njuꞌspa ár nijö Jö.

12Hinjoꞌo manꞌa togo da ꞌraju̱ ar tsꞌe̱di ga mpo̱hu̱, ho̱nse̱ ma tsi Hmuhu̱ Hesu. Ngetho hinjoꞌo manꞌa xi tꞌumba nunar tsꞌe̱dinu̱ ne da thokwa ya meximha̱i.

13Nuꞌmú̱ nuya ndö mi ꞌbu̱hnu̱ xa mi ꞌyo̱tho, ngetho bi hyanda ar Pedro ne ar Xuwa himi ntsu. Ne mi pöꞌu̱ himya ñꞌo̱ho̱ mi pe̱ꞌsa ar döta mfödi, gehyu̱ ma ya hyoya jöꞌi. Njapꞌu̱ bi böꞌu̱ xki ñꞌowi ar Hesu.

14Ne himbi za̱ te bi dötwabiꞌu̱, ngetho bi hyandi mi ꞌba̱hwiꞌu̱ nöꞌö ar tsi dowa xki ditsꞌi.

15Nuꞌmú̱ nuya ndöꞌu̱ bi ꞌbe̱pabi nda bo̱nga har mhuntsꞌi, ne bi gohnu̱thoꞌu̱ mi ñöꞌu̱.

16Ne mi eñꞌu̱:

—Xipya, te ga jafu̱ nuya ñꞌo̱ho̱yu̱. Ngetho xi ꞌyo̱tꞌa nꞌar döta ntꞌudi, pö gatho ya jöꞌiwa ha ma hninihu̱ Herusalen, ne hinda tsa̱ ga ko̱ñhu̱.

17Hindi nehu̱ da nu̱ngar ꞌbede. Ma ga zoñhu̱ ne ga pihu̱, ne njapꞌu̱ hinto ma da zofo hár thuhu ar Hesu.

18Nepꞌu̱ bi tsꞌohna manꞌagi ar Pedro ne ar Xuwa, bi pidi, ne bi nsipabi hinte nda möñꞌu̱, ne hinto nda zofo hár thuhu ar Hesu.

19Nuꞌmú̱ ar Pedro ne ar Xuwa bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Beñhu̱, hage da ꞌñetꞌa mañho ár mu̱i Jö ga o̱tꞌahe mꞌe̱tꞌo ne mꞌe̱faꞌö.

20Ngetho hinda tsa̱ ga he̱he ga möñhe nöꞌö xta hanthe ne xta o̱he.

21Nuꞌmú̱ nuya ndö bi hñuꞌspar pidi, njapꞌu̱ hinte nda xipabi ya jöꞌi, ne bi hye̱gi bi maꞌu̱. Himbi tsa̱ te bi japabi, ngetho mi tsu ya jöꞌi nda mbo̱ yá kwe̱. Gatho xa mi umba njamödi Jö nöꞌö bi ꞌyo̱tꞌu̱.

22Ngetho nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ xki tꞌo̱tꞌwa ar ntꞌudi xki ditsꞌi, mi tho yonꞌa̱te nje̱ye̱ xki mꞌu̱i.

Ya gamfi a̱pa Jö da huꞌmba yá mu̱i ne da umbar tsꞌe̱di

23Nu mi nthe̱ ar Pedro ne ar Xuwa, bi ma ba kꞌöꞌsa nuꞌu̱ maꞌra ya gamfi, ne bi metwabi nöꞌö xki xipabi ya ndömöjö ne yá dönziandö ya xodyo.

24Ha nu mi ꞌyo̱ ya ku, nꞌadar mfeni bi umba njamödi Jö, ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Ma tsi Hmuꞌihe, go geꞌe ar Jö togo ga hoka mhetsꞌi ne ar ximha̱i, ar dehe ne gatho nöꞌö te janu̱.

25Nuꞌge ga xipa ri ꞌbe̱go ar Dabi nda mönga njawa:

Yoꞌö ya jöꞌi bi mhuntsꞌi bi ñꞌu̱tꞌu̱ hanja nda ꞌyo̱tꞌa ar tsꞌomꞌu̱i,

ne nuya hnini te gatho bentho da ꞌyo̱tꞌe.

26Bi mhuntsꞌa gatho yá ndö ya hnini

ne yá ma̱xte ꞌbu̱ har ximha̱i,

ne nꞌatꞌwu̱ bi ñꞌu̱tꞌu̱ nda u̱tsa Jö ne ár Kristo togo xi hñuxꞌö da ndö.

27Ngetho xa majöni har hnininu̱, bi mhuntsꞌa ar ndö Erode ne ar Ponsio Pilato, ya me Israel ne nuꞌu̱ himya me Israel, bi u̱tsa ri hoga Tꞌu̱ ar Hesu togo xka ꞌñetsꞌi da ndö.

28Ne bi ꞌyo̱tꞌu̱ ngu nöꞌö xka beni, ne xka mönga mamꞌe̱tꞌo nda thogi.

29Ha nupya ma tsi Hmuꞌihe, hyanda hanja huꞌsje ya jöꞌi. Ne fa̱xkagihe hinga ntsuhe ga möñhe ri mhö, ngetho go ri ꞌbe̱gogihe.

30Ne hñuxke ri ꞌye̱ ha ya da̱thi da dixꞌu̱. Ne gi ꞌyo̱tꞌa nze̱ye̱ ya döta ntꞌudi hár thuhu ri hoga Tꞌu̱ Hesu.

31Ngu mi waꞌu̱ bi ñöwi Jö, bi nhwönga ar ngu habu̱ xki mhuntsꞌi. Ne gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ bi nthe̱xkwi ár nzini ár Hñö Jö, ne himbi ntsuꞌu̱ bi mömba ár mhö Jö.

Nꞌatꞌwu̱ yá me̱ti gatho nöꞌö mi pe̱ꞌsa ya gamfi

32Ne gatho nuꞌu̱ xki ñꞌemu̱i ár mhö Jö, mi pe̱ꞌsa nꞌada ar mfeni, ne nꞌada yá mhöteꞌu̱. Gatho nöꞌö mi pe̱sꞌu̱, mahye̱gi mar me̱tiꞌu̱. Himi njoꞌo nꞌar ku mi enö te mi pe̱tsꞌi mar me̱tise̱.

33Ne xa mi pe̱sꞌu̱ ar tsꞌe̱di yá mpo̱te ar tsi Hmu Hesu, mi da̱majöni xki mengi xki nteꞌö, ne Jö xa mi hwëkwabiꞌu̱ ár mfa̱tsꞌi.

34Ha hinto mi thoꞌu̱ ar kꞌatꞌi, ngetho gatho nuꞌu̱ mi pe̱ꞌsa yá ha̱i ne yá ngu mi pa̱ꞌu̱, ne mi hö gatho nöꞌö mi njutꞌwabi,

35ne mi umba yá mpo̱te ar tsi Hmu. Ha nuyu̱ mi hekwabi nꞌa ngu nꞌa ya gamfi, ngu nöꞌö mi o̱tꞌwa ar ꞌbe̱di, njapꞌu̱ mi tꞌumbabi nꞌehe.

36Ne mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ku már thuhu ar Huse me Txipre, xki ꞌñe ha yá ꞌbe̱to ar Lebi. Ha nuyá mpo̱te ar tsi Hmu bi hñuꞌspabi ar Berhnabe, di bo̱ni da ꞌñenö, nöꞌö huꞌmba yá mu̱i maꞌra.

37Nöꞌö mi pe̱ꞌsa nꞌa xe̱ni ar ha̱i, bi gu̱ bi ma̱, ne gatho ar bojö bi njutꞌwi ba hö bi da̱twa yá mpo̱te ar tsi Hmu.