Search form

YA ꞌBE̱FI 5

Ar Anania ne ar Safira

1Mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Anania, ha nunár ꞌbe̱hñö már thuhu ar Safira. Nuyu̱ bi ma̱ nꞌa xe̱ni ar ha̱i mar me̱tiꞌu̱.

2Ne bi zöma nꞌa xe̱ni ar bojö xki njutꞌwabi ar ha̱i, ne ár ꞌbe̱hñö bi bödi nꞌehe. Nöꞌö manꞌar xe̱ni bi ma ba da̱twa yá mpo̱te ar tsi Hmu.

3Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Anania, hanja xka hye̱ ar tsꞌondöhi xi hya̱ꞌaꞌi. Yoꞌö xka ne ngi hya̱tꞌa ár Hñö Jö. Ngetho hinga unga gatho ar bojö bi njutꞌa ri ha̱i ga pa̱.

4Nuꞌmu̱ xka tsöma ri ha̱i go ma ri me̱ti, ne nöꞌö ar bojö bi njutꞌaꞌi go ma ri me̱ti nꞌehe. Yoꞌö ga beni ga japꞌu̱. Hinge go xka kakagihe, xka beni gi ka Jö.

5Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar Anania, bi hwangi xki du. Ne gatho nuꞌu̱ maꞌra bi bö nöꞌö xki thogi, xa bi zuꞌu̱.

6Nepꞌu̱ nuya bötsi mi ꞌbu̱hnu̱ bi gu̱ bi ma̱tsꞌi, ne bi gu̱ki ma ba a̱gi.

7Xki tho ngu hñu xe̱nimpa, bi yu̱tnu̱ ár ꞌbe̱hñö nꞌehe. Ha nunu̱ hinte mi pödi te xki thogi.

8Ne ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Ha gi o̱de. Xikagi, hage bi njutꞌahu̱ njanu̱ ar ha̱i ga pa̱hu̱.

Nuꞌmú̱ nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hö, njapꞌu̱.

9Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌñembabi:

—Yoꞌö ga nkohwi nꞌada ar nkohi ri döme, ne ngi hya̱thmöhu̱ ár Hñö ma tsi Hmuhu̱. Xi ꞌñehnu̱ har goxthi nuꞌu̱ togo xpa pengi ba a̱kꞌa ri döme, ha nupya xpa ehe da duxꞌaꞌi ma da ꞌya̱kꞌaꞌi nꞌehe.

10Nuꞌmú̱ ar Safira bi hwangi xki du ha yá wa ar Pedro. Ne mi yu̱tꞌa nuꞌu̱ ya bötsi, bi hyandi xki duꞌö nꞌehe, dama bi dutsꞌi bi ma ba a̱gi habu̱ mi o ár döme, ka bi tꞌa̱pꞌu̱tho nꞌehe.

11Nepꞌu̱ gatho nuya ku bi bödi tema bi jayu̱, xa bi ntsu, ngu gatho nuya bi zo yá gu.

Bi nheki nze̱ye̱ ya döta ntꞌudi

12Nuyá mpo̱te ar tsi Hmu mi o̱tꞌa nze̱ye̱ ya döta ntꞌudi mi handa ya jöꞌi. Ne gathoyu̱ mi pe̱sꞌu̱ nꞌada ar mfeni mi mhuntsꞌa ha ya mꞌetꞌe mi tꞌembabi ár thuhu Salomon.

13Gatho nuꞌu̱ himya ku mi ntsu nda mhunskwiꞌu̱, mödi mi numañho gatho nöꞌö mi o̱tꞌe.

14Ne mi ꞌyo mi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu nze̱ye̱ ya jöꞌi, ya ñꞌo̱ho̱ ne ya ꞌbe̱hñö.

15Ne ꞌyo mi födi nuya ntꞌudi mi o̱tꞌu̱. Jange mi nju̱ka ya da̱thi nthi ha ya ꞌñu, ne mi ꞌbe̱ ha ya fidi, ne núꞌmu̱ nda thohnu̱ ar Pedro, mödi nda zu̱hmö ho̱nse̱ ár xudi, nda dixa ya da̱thi.

16Nze̱ye̱ ya jöꞌi mi ꞌbu̱ ha ya hnini getꞌu̱ Herusalen, mi pa mi tsixa ya da̱thi ne nuꞌu̱ mi nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi, gathoyu̱ mi thitsꞌi.

Ar Pedro ne ar Xuwa bi ntꞌu̱tsa

17Nepꞌu̱ bi nju̱xa ar döngamöjö ne ya de̱ngamöjö mi mfa̱xꞌu̱, ngetho xki zo̱tꞌa yá mu̱i, hinto mi ne nda hñömba yá nsu.

18Ne bi nju̱mpa yá mpo̱te ar tsi Hmu, bi njotꞌa har fa̱di.

19Ha nunar nxuiꞌö, nꞌár e̱nxe̱ Jö bi xokwa ár goxthi ar fa̱di, bi gu̱ka nuyá mpo̱te ar tsi Hmu, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

20—Di ma ba ꞌba̱hu̱ har dönganijö, ba zohu̱ ya jöꞌi, ne xipabihu̱ ar hoga mhö no̱nga ar ꞌraꞌyo te.

21Jange ár hyaxꞌö ra nꞌitho, bi maꞌu̱ har dönganijö, ngu xki xipabi ár e̱nxe̱ Jö. Ne nu mi zo̱ñꞌu̱, bi yu̱tꞌa mbo bi zofo ya jöꞌi. Núꞌmu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ mi zohyu̱, ar döngamöjö ne yá ma̱xte bi zohnu̱ yá mindöwi me Israel nda me̱ꞌsa nꞌar mhuntsꞌi. Ne bi me̱hna togo nda tsi nuꞌu̱ ya mpo̱te mi jotꞌa har fa̱di.

22Ha nu mi zo̱nga ya gu̱jöꞌi har fa̱di, himi njoꞌonu̱ ya ꞌyofa̱di. Nuꞌmú̱, dama ba penkꞌu̱ bi mö,

23ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Da tiñhe ar fa̱di mi jotꞌi xiñho, ne nuya sufa̱di ka mi ꞌba̱hnu̱ har goxthi. Ha núꞌmu̱ nda ku̱the, hinto da tiñhenu̱ mbo.

24Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar döngamöjö, ne ár ndö ya sunijö, ne maꞌra ya ndömöjö, himi pödi te nda beni, ne mi eñꞌu̱:

—Xipya, te di bo̱mpyanu̱.

25Nꞌa mbi zo̱ta nꞌar jöꞌi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌu̱ ya ñꞌo̱ho̱ ga kothu̱hmö har fa̱di, bi ꞌbu̱ har dönganijö bi zo ya jöꞌi manꞌagi.

26Nuꞌmú̱ ár ndö ya sunijö bi me̱wi ya gu̱jöꞌi, ne bi mengi bi gu̱ ya mpo̱te. Ba ju̱ꞌu̱ ne hinte bi japabi, ngetho mi tsu nda mbo̱ yá kwe̱ ya jöꞌi, ne nda umba ya nkꞌahni.

27Nepꞌu̱ bi zixa hár mhuntsꞌi ya ndöxodyo, ne bi ꞌba̱ꞌma madetho. Ne ar döngamöjö bi ꞌya̱mbabi:

28—Hage hinda xiꞌahe hinge ngi zohu̱ ya jöꞌi, ne hingi no̱mfu̱ ár thuhu ar Hesu. Nuꞌmú̱, hanja hinxka ꞌyo̱hu̱. Gatho ya me Herusalen xka xifu̱ ri jamfihu̱. Ne gi ne gi hyo̱xkagihe da hoje nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ꞌö.

29Nuꞌmú̱ ar Pedro ne gatho nu maꞌra ya mpo̱te, bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nuje mahyoni mꞌe̱tꞌo ga o̱the Jö, ne mꞌe̱fa ya meximha̱i.

30Jö togo mi ndönga ma palehu̱, go bi japi bi nte manꞌagi ar Hesu, gehnu̱ ga tsu̱thu̱ ha nꞌar za, ne ga hyohu̱.

31Ne nupya Jö xi ꞌñe hár ñꞌe̱i da ndöwi ne da mpo̱ho̱te, njapꞌu̱ da ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi ya me Israel, ne da mpumba yá tsꞌoki.

32Nuje di da̱he majöni togonu̱, ne ár Hñö Jö da̱majöni nꞌehe, ha Jö xi umba ár Hñö gatho nuꞌu̱ togo o̱te.

33Ha nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ya ndö, xa bi mbo̱ yá kwe̱, xa mi nehmö nda hyo ya mpo̱te.

34Bi nankꞌmu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi ꞌbu̱hnu̱ har mhuntsꞌi mar de̱ngaꞌbe̱pate, már thuhu ar Gamalie, nꞌar bötꞌofo, ne gatho ya jöꞌi xa mi numañhoꞌö. Bi mꞌa̱i ne bi mö nda tꞌe̱nga nꞌa tsi tu̱i ya mpo̱te.

35Nepꞌu̱ bi ꞌñembabi gatho ya jöꞌi xki mhunsnu̱:

—Ha gi o̱hu̱ ndadahu̱. Hyanthu̱ xiñho nöꞌö te gi jafu̱ nuya ñꞌo̱ho̱yu̱.

36Beñhu̱ hingar yapa bi nanga nꞌar ñꞌo̱ho̱ mar thuhu Teuda, mi humamu̱i mi pe̱ꞌsa nꞌar nsu, ne bi de̱nga ngu gohonthebe ya ñꞌo̱ho̱. Bi thoꞌö, ne gatho nuꞌu̱ mi ñꞌowi bi mfontꞌi, ne hinte ponkꞌu̱.

37Mꞌe̱fa ba e manꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Huda, mar me Ngalilea, núꞌmu̱ mi nja ar nthuxthuhu. Nöꞌö bi gu̱tꞌa nze̱ye̱ ya jöꞌi bi de̱ni. Bi thoꞌö nꞌehe, ne bi mfontꞌa gatho ya jöꞌi mi ñꞌowi.

38Jange nuga di xiꞌahu̱, hye̱hu̱pꞌu̱ nuya ñꞌo̱ho̱yu̱. Nuꞌmu̱ nöꞌö te pe̱hyu̱ go xi bense̱ꞌu̱, ma da göxtho.

39Ha nuꞌmu̱ ár me̱ti Jö nöꞌö te pe̱hyu̱, hinda za̱ gi hñökwabihu̱. Ngetho nuꞌmu̱ gi jahu̱pꞌu̱, po̱ntho gi ntunkwihu̱ Jö.

40Ne nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱ har mhuntsꞌi, bi ꞌyo̱xa nöꞌö te bi möñꞌö. Jange bi mengi bi ku̱tꞌa ya mpo̱te, bi ꞌwe̱xtꞌu̱. Ne bi xipabiꞌu̱ nda hye̱gi nda mömba ár thuhu ar Hesu, ne bi hye̱gi bi maꞌu̱.

41Ne mi bo̱ñꞌu̱ har mhuntsꞌi, xa mi johyaꞌu̱, ngetho Jö xki ꞌñetꞌamañho ár mu̱i nda tho nꞌar mꞌe̱tsa̱ ngetho mi no̱mba ár thuhu ar tsi Hmu Hesu.

42Ne hyaxꞌmu̱ himi tsa̱ya̱ mi zofo ne mi uta ya jöꞌi har dönganijö, ne mi ꞌyo ha ya ngu mi mömba ár hoga mhö ar tsi Hmu Hesukristo.