Search form

YA ꞌBE̱FI 8

Ar Saulo xa mi e nꞌar mꞌu̱i ya ku

1Nunar Saulo xki ꞌñetꞌatho ár xu̱tha núꞌmu̱ bi tho ar ku Teba.

Nor paꞌö bi ndu̱i bi ntꞌu̱tsa ya ku núnu̱ Herusalen. Hagatho bi mfontꞌa nuya gamfi har ha̱i Nhudea ne Nsamaria. Ho̱nse̱ yá mpo̱te ar tsi Hmu himbi mfontꞌu̱.

2ꞌRaya hogajöꞌi bi gu̱ꞌspa ár ndoꞌyo ar Teba bi ꞌya̱gi, ne xa bi zontꞌu̱.

3Ar Saulo xa mi e nꞌar mꞌu̱i ya gamfi, ꞌramanꞌar ngu mi ku̱tꞌi mi ju̱ka ya ñꞌo̱ho̱ ne ya ꞌbe̱hñö nda zixa nda gotꞌar fa̱di.

Bi mhönga ar hoga mhö núnu̱ Nsamaria

4Ha nu maꞌra ya gamfi xki njui ne xki mfontꞌi, habu̱ gatho mi thogi, mi mönga ar hoga mhö.

5Ha nöꞌö már thuhu ar Lipe, bi ma har hnini Nsamaria, ma ba xipa ya jöꞌi togo ar tsi Hmu Hesukristo.

6Ne nuya jöꞌi nꞌatꞌwu̱ mi huxa ma su nöꞌö mi mönga ar Lipe, ne mi hantꞌu̱ nuꞌu̱ ya ntꞌudi mi o̱tꞌö.

7Ngetho nze̱ye̱ ya jöꞌi nuꞌu̱ xki nthe̱xkwi ya tsꞌondöhi mi e̱mbabi, ha nuya tsꞌondöhi xa mi he̱xa ya mhafi nda bo̱ni. Ne nze̱ye̱ ya da̱thi xki nza yá ndoꞌyo, ne ya dowa mi thitsꞌi.

8Ne njapꞌu̱ xa mi pe̱ꞌsa nꞌar döta johya nuya mengu nor hniniꞌö.

9Ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ már thuhu ar Simu, mar ñꞌete har hniniꞌö. Xki hya̱tꞌa nze̱ye̱ ya me Nsamaria, ne xa mi o̱tꞌa ndöta.

10Ne gatho ya mengunu̱, ya döta ne ya txꞌu̱lo, xa mi jamasu mi o̱xa nöꞌö te mi mönga nöꞌö ar ñꞌeteꞌö, ne mi eñꞌu̱:

—Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ hömpa ár döta tsꞌe̱di Jö.

11Gatho ya jöꞌi xa mi japamasu, ngetho ya mahamꞌu̱ xki hya̱tꞌu̱ mi uta ya ntꞌete.

12Ha nu mi zo̱nga ar ku Lipe har hniniꞌö, bi mönga ar hoga mhö no̱mba ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne ár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo. Ne nze̱ye̱ ya ñꞌo̱ho̱ ne ya ꞌbe̱hñö mi ñꞌemu̱i ne mi nxixtheꞌu̱.

13Gese̱ ar Simu bi jamfi ne bi nxixthe. Ne hyaxꞌmu̱ mi ñꞌowi ar Lipe, mi handa tengu ya döta ntꞌudi mi o̱tꞌe, ne xa mi ꞌyo̱tho.

14Nu mi bö ya mpo̱te mi ꞌbu̱ Herusalen, nuya me Nsamaria xki hñömba ár mhö Jö nꞌehe, jange dama bi me̱hna ar Pedro ne ar Xuwa bi ma injanu̱.

15Nu mi zo̱ñꞌu̱, bi ꞌya̱pa Jö nda hñöñꞌu̱ ár Hñö Jö.

16Ngetho hinto xki mꞌe̱mpatho ár Hñö Jö, ho̱nse̱ xki nxixthe hár thuhu ar tsi Hmu Hesukristo.

17Jange ar Pedro ne ar Xuwa bi hñuꞌspa yá ꞌye̱ ya gamfi, ne bi hñömbabiꞌu̱ ár Hñö Jö.

18Nu mi hyanda njapꞌu̱ ar Simu nöꞌö mar ñꞌetehmö, mi hömba ár Hñö Jö nuꞌu̱ togo mi hñuꞌspa yá ꞌye̱ ya mpo̱te, jange bi xipabi nda umba ar bojö,

19ne bi ꞌñembabi:

—ꞌRaju̱ nꞌa tu̱i ar tsꞌe̱di gi höhu̱. Njapꞌu̱ to gatho ga huxa ma ꞌye̱ da hñömba ár Hñö Jö nꞌehe.

20Nuꞌmú̱ ar Pedro bi döti ne bi ꞌñembabi:

—Mꞌe̱hwi ri bojö. Yoꞌö xka beni da tsa̱ da tha̱nga ár tsꞌe̱di Jö.

21Hingi pe̱ꞌsa ar se̱ki, ne hindi ꞌñepꞌaꞌi gi pe̱ nunar ꞌbe̱finu̱, ngetho Jö hingi numañho nöꞌö xka beni.

22Jange mahyoni gi ꞌyo̱tꞌwa ár ntso̱ꞌmi ri tsꞌoki xka beni, ne ꞌya̱pa Jö, xömhö da pumpꞌa nöꞌö ga tsa̱ ha ri mu̱i.

23Ngetho nuga di handi xa tso̱tꞌa ri mu̱i, ne xi gopꞌatho ar tsꞌoki.

24Nuꞌmú̱ ar Simu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—ꞌYa̱pkagihu̱tsꞌu̱ Jö, hinda zu̱kagi nöꞌö xka möñhu̱.

25Ne nuꞌu̱ ya mpo̱te bi da̱majöni togo ma tsi Hmuhu̱ Hesu, bi mömba ár mhö Jö. Mꞌe̱fa bi menga Herusalen, ne hagatho ya hnini Nsamaria mi thogi, mi mönga ar hoga mhö.

Ar ku Lipe bi xixthe nꞌar me Etiopia

26Mꞌe̱fa nꞌár e̱nxe̱ Jö bi zo ar ku Lipe, ne bi ꞌñembabi:

—Lipe, xta e ga pe̱ñꞌaꞌi gi ma makꞌangi, ju̱ ar ꞌñu kö Herusalen, di ma har hnini ár thuhu Gasa, thota ha ya otꞌatꞌo̱ho̱.

27Nuꞌmú̱ ar Lipe dama bi gu̱ ar ꞌñu bi ma. Ne núꞌmu̱ mi ꞌyo ar ꞌñu, bi nthe̱wi nꞌar ñꞌo̱ho̱ már me Etiopia, ár ma̱xte ar ndöꞌbe̱hñö ár thuhu Kandase mar ndönu̱ Etiopia. Nor ñꞌo̱ho̱ꞌö már me̱sbojö ar ndöꞌbe̱hñö, xki mengi ma ba ndönga núnu̱ Herusalen.

28Mi huxa har tönza ndi menga ár ha̱i, ne mi ne ar tꞌofo xki ꞌyotꞌa ar mꞌe̱hni Isaia.

29Nuꞌmú̱ ár Hñö Jö bi ꞌñemba ar Lipe:

—Di ma ba tsu̱ nunar tönza xi manu̱, ne me̱wi.

30Ar Lipe xa bi ntihi bi ma ba tsu̱ ar tönza. Ne bi ꞌyo̱xa nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ꞌö mi ne ár tꞌofo ar mꞌe̱hni Isaia, ne bi ꞌñembabi:

—Hage gi pödi tema di bo̱nga nöꞌö gi nehe.

31Ha nor ñꞌo̱ho̱ꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hanja da za̱ ga pödi te di bo̱ni nuꞌmu̱ hinto da utkagi.

Ne bi ꞌya̱pa ar Lipe nda bo̱tsꞌe ne nda hñuhwi.

32Nöꞌö ar xe̱ni ár Tꞌofo Jö habu̱ mi nehe, enö njawa:

Nöꞌö bi ñhetho ngu nꞌar tsi de̱ti tsꞌitsꞌi da tho.

Ngu nꞌa tsi ndöni da ngone núꞌmu̱ da tꞌöxi,

njapꞌu̱ himbi mafi.

33Mi ñꞌenda ya jöꞌi, ne hinto bi ꞌyo̱tꞌwa ar tsꞌu̱tꞌwi.

Ne nuyá mëni, hinto tsa̱ da metwabi,

ngetho bi thökwa ár tewa har ximha̱i.

34Nepꞌu̱ nor me Etiopia bi ꞌñembabi ar Lipe:

—Jakar möte gi xikagi togo no̱nga ár mꞌe̱hni Jö. Hage mi no̱nga ár mꞌu̱ise̱, wa mi no̱nga manꞌa.

35Nuꞌmú̱ ar Lipe bi gu̱ nunár xe̱ni ar Tꞌofo mi ne ar me Etiopia, ne bi ndu̱i bi xipabi ar hoga mhö no̱nga ar tsi Hmu Hesu.

36Núꞌmu̱ mi ꞌyo ar ꞌñuꞌu̱, bi zo̱nga habu̱ mi jar dehe, ne bi ꞌñenga nöꞌö ar me Etiopia:

—Jawa ar dehe. Hage hinda tsa̱ ga nxixthega ꞌmu̱.

37Ha nor Lipe bi ꞌñembabi:

—Nuꞌmu̱ xa gi ñꞌemu̱i ne xi zo ri mu̱i, hö da tsa̱.

Nor me Etiopia bi ꞌñenö:

—Hö, di ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo gehnu̱ ár Tꞌu̱ Jö.

38Nunu̱ bi mö nda mꞌa̱ꞌma ar tönza, ne bi göi bi yu̱tꞌu̱ har dehe gatho yoho. Ne ar Lipe bi xixthe ar me Etiopia.

39Ha nu mi bo̱xꞌu̱ har dehe, ar Lipe bi mꞌe̱tho, ngetho ár Hñö Jö bi zitsꞌi. Ne ar me Etiopia himbi mengi bi hyandi, ne xa bi njohyaꞌö bi gu̱ ar ꞌñu bi ma.

40Ha nunar Lipe bi zo̱nu̱ Asoto. Ha núꞌmu̱ mi thohnu̱, bi ndu̱i bi mönga ar hoga mhö ha ya hnini mi ja har ꞌñu ndi ma Nsesarea.