Search form

YA ꞌBE̱FI 9

Ar Saulo bi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesukristo

(Hch. 22:6‑16; 26:12‑18)

1Ha nuya paꞌu̱ ar Saulo mi huꞌsa nda hyo gatho nuꞌu̱ mi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu. Ne bi ma ba kꞌöꞌsa ar döngamöjö,

2ma ba a̱pa ya he̱ꞌmi nda hñöꞌspa yá nijö ya xodyo núnu̱ Ndamasko. Njapꞌu̱ núꞌmu̱ nda dinga ꞌra nuꞌu̱ mi te̱mba ár ꞌñu ar tsi Hmu Hesu, ya ñꞌo̱ho̱ wa ya ꞌbe̱hñö, gatho nda tsi Herusalen, ne nda gotꞌa har fa̱di.

3Ha núꞌmu̱ mi ꞌyo ar ꞌñu, ꞌbu̱tho nda zo̱nga Ndamasko, nꞌa mbi hyexta nꞌar hyatsꞌi ndi ꞌñe mhetsꞌi.

4Bi hwankꞌmu̱, ne bi ꞌyo̱ nꞌar mhö mi enö:

—Saulo, Saulo, yoꞌö gi u̱tsagi.

5Nuꞌmú̱ ar Saulo bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ndada, togoꞌi.

Nöꞌö bi dödi:

—Nuga dar Hesu, togo gi u̱tsa. Go xka ntsꞌokse̱, ngu nꞌar boi pu̱nga ar maza.

6Ne ar Saulo xa mi ntsu mi nhwötꞌi, ne bi ꞌñenö:

—Ma tsi Hmuꞌi, teme gi ne ga pe̱pya.

Nuꞌmú̱ ar tsi Hmu bi ꞌñembabi:

—Nangi, di ma ba ku̱tꞌa har hnini, ka ma da nsiꞌanu̱ tema gi pe̱fi.

7Ne nuꞌu̱ ya ñꞌo̱ho̱ mi ñꞌowi ar Saulo, bi mꞌa̱ꞌu̱ himi pödi te nda beñꞌu̱, ngetho bi ꞌyo̱ꞌu̱ ar mhö nꞌehe, ha hinto bi hyandi togo mi ñö.

8Nepꞌu̱ ar Saulo bi nangi bi mꞌa̱i, ne bi zo̱tyá da̱, mödi himbi za̱ te bi hyandi. Jange bi ngu̱hni bi tsꞌixa har hnini Ndamasko.

9Ne ka ba ꞌbu̱hnu̱ hñupa himi handi. Ne nuya hñupayu̱ hinte bi zi.

10Núnu̱ Ndamasko ka mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar gamfi már thuhu ar Anania. Nunu̱ bi zo ar tsi Hmu ngu nꞌar tꞌi, ne bi ꞌñembabi:

—Ha gi o̱de, Anania.

Nöꞌö bi dötwabi:

—Te gi jaki, tsi Hmu.

11Ha nu ar tsi Hmu bi ꞌñembabi:

—Nangi di ma har ꞌñu ár thuhu Njöntho, ne ba honga nꞌar ñꞌo̱ho̱ ár thuhu ar Saulo me Tarso, ꞌbu̱ hár ngu ar Huda. Nu xki tso̱nu̱ ma gi tini matꞌa Jö.

12Nöꞌö xta utwabi ngu nꞌar tꞌi, ma da zo̱nga nꞌar ñꞌo̱ho̱ ár thuhu ar Anania, ne da hñuꞌspa yá ꞌye̱, njapꞌu̱ da mengi da hyandi.

13Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar ku Anania, bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ma tsi Hmuꞌi, nze̱ye̱ togo xi xikagi nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ xa xi ꞌñe ar mꞌu̱i nuꞌu̱ te̱ñꞌaꞌi ꞌbu̱hnu̱ Herusalen.

14Ha xi umba nse̱ki ya ndömöjö da e da gu̱ gatho nuꞌu̱ matꞌa ri thuhuwa nꞌehe.

15Nuꞌmú̱ ar tsi Hmu bi ꞌñemba ar Anania:

—Di ma gi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö di xiꞌaꞌi. Ngetho go ger ñꞌo̱ho̱nu̱ xta hwahni da me̱pkagi, ne da utka ma thuhu nuꞌu̱ ya me Israel, nuꞌu̱ hingya me Israel ne yá ndö.

16Ne go ma ga utka hangu ma da thogi ngetho da̱tka ma thuhu.

17Nuꞌmú̱ ar Anania bi ma, ba ku̱tꞌa har ngu habu̱ mi ꞌbu̱ ar Saulo, bi hñuꞌspa yá ꞌye̱, ne bi ꞌñembabi:

—Ku Saulo, ar tsi Hmu Hesu nöꞌö ga hyanda har ꞌñu ngi ꞌñekwa, gehnu̱ xpa pe̱nkagi ga husꞌa ma ꞌye̱ ne da mengi gi hyandi, ne gi nzinga ár Hñö Jö.

18Nuꞌmú̱ bi hyo̱ ꞌra ngu yá koto ya hwö mi kotwa yá da̱ ar Saulo, ne dama bi mengi bi hyandi, ne bi mꞌa̱i bi ma ba nxixthe.

19Nu mi ñuni bi menga ár tsꞌe̱di, ne bi mꞌu̱hwinu̱ ya ku Ndamasko ꞌra ya pa.

Ar ku Saulo bi mömba ár mhö Jö har hnini Ndamasko

20Nepꞌu̱ ngutꞌa bi ma ba da̱majöni ar tsi Hmu Hesukristo ha yá nijö ya xodyo, mi xipabiꞌu̱ ar Hesu gehnu̱ ár Tꞌu̱ Jö.

21Ne gatho nuꞌu̱ togo mi o̱xa nöꞌö mi möñꞌö, xa mi ꞌyo̱tho ne mi eñꞌu̱:

—Ha hinga gehnu̱ togo mi ju̱ mi netꞌa nuꞌu̱ togo mi matꞌwa ár thuhu ar Hesu núnu̱ Herusalen. Wa hinga gehnu̱ xki ꞌñehe nda xo̱tya gamfi, ne nda ziꞌspa ya ndömöjö.

22Ha nunar ku Saulo hyaxꞌmu̱ mi huxa ár tsꞌe̱di nda xipa yá mixodyowi nunar Hesu gehnu̱ ar Kristo. Ne nuya xodyo mi ꞌbu̱hnu̱ Ndamasko himi pödi te nda beni.

Ar Saulo bi kꞌotꞌa ha yá ꞌye̱ ya xodyo

23Bi tho yapa, ne ya xodyo bi nko nda hyoꞌu̱ ar Saulo.

24Bi nsipabi ar Saulo nöꞌö mi beñꞌu̱ nda ꞌyo̱tꞌe. Parxui mi supa gatho yá goxthi ar hnini, mi ne nda hyohmö.

25Jange nuya ku bi ma̱xa ar Saulo nda bo̱nga har hnini, bi njöꞌmtho har jödo mi kotꞌa ar hnini, bi tꞌe̱ntꞌa ha nꞌar ꞌbo̱tsꞌe mi nxui.

Ar Saulo mi ꞌbu̱hnu̱ Herusalen

26Nu mi zo̱nu̱ Herusalen ar Saulo, mi nemhö nda ñꞌowi ya ku. Ha nuyu̱ xa mi ntsu, himi ñꞌemu̱iꞌu̱ xki gamfi nꞌehe.

27Nunar ku Berhnabe bi zixa habu̱ mi ꞌbu̱ ya mpo̱te, ne bi metwabiꞌu̱ hanja xki hyanda ar tsi Hmu har ꞌñu, ne xki ñöwi, ne himbi ntsu bi da̱ta majöni ár thuhu ar tsi Hmu Hesu núnu̱ Ndamasko.

28Ne njapꞌu̱ bi za̱ bi mpe̱hwi ya gamfinu̱ Herusalen habu̱ gatho mi ꞌyoꞌu̱.

29Himi ntsunu̱ nda mömba ár thuhu ar tsi Hmu, ne mi ntsa̱hñökiwi nuya xodyo mi ñö ar griego, jange nuyu̱ nꞌe, mi nehmö nda hyo.

30Ha nu mi bö ya ku nöꞌö xki tꞌe̱kwabi, bi zixꞌu̱ Nsesarea, nepꞌu̱ bi me̱ñꞌu̱ nda ma Tarso.

31Nuꞌmú̱ gatho ya gamfi mi pe̱ꞌsa nꞌar hogamꞌu̱inu̱ Nhudea, Ngalilea ne Nsamaria. Ne ndi hñuxa yá jamfi, ne mi ꞌyoꞌu̱ mi tsupa Jö, ne ár Hñö Jö mi fa̱xꞌu̱ nda xu ya gamfi.

Ar Enea bi ditsꞌi

32Har ku Pedro mi ꞌyo mi tso̱nga gatho ya gamfi, ne bi ma ba kꞌöꞌsa ya ku mi ꞌbu̱hnu̱ Lida.

33Ne ka bi nthe̱winu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ ár thuhu ar Enea, mi pe̱ꞌsa hñöto nje̱ye̱ mi ꞌbe̱ngar tꞌoxi, xki nza ár ndoꞌyo.

34Ne bi ꞌñemba ar Pedro:

—Ha gi o̱de Enea, ar tsi Hmu Hesukristo xi o̱theꞌi. Nangi, ju̱xa ri fidi.

Ne nöꞌö dama bi nangi.

35Ne gatho ya mengunu̱ Lida ne ya me Saron, mi hyantꞌu̱, bi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu.

Ar Dorka bi joꞌspa ár te

36Núnu̱ har hnini Nhope mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ꞌbe̱hñö mar gamfi, mar thuhu ar Tabita, har griego tꞌembabi Dorka. Nunu̱ himi tsa̱ya̱ mi o̱tꞌa ya ñho ne mi fa̱xa ya hyoya.

37Ha nuya paꞌu̱ bi zu̱ nꞌar hñeni ne bi du. Nepꞌu̱ bi nsu̱kwa ár ndoꞌyo ngu yá ntꞌumbiꞌu̱, ne ba ꞌbe̱ ha nꞌar ngu mi to̱ mañö.

38Getꞌu̱ Nhope ꞌbu̱ ar hnini Lida. Ne nuya gamfi me Nhope xki ꞌyo̱de mi ꞌbu̱hnu̱ Nlida ar ku Pedro. Jange bi mꞌe̱hna yoho togo ma nda tsihi, ne nda ꞌñembabi:

—Di a̱ꞌahe gi jar möte ga möhö ngutꞌa Nhope.

39Dama bi nanga ar Pedro bi me̱wi. Ne nu mi zo̱ni, bi tsꞌixa har ngu mi to̱ mañö, habu̱ xki mhuntsꞌa nze̱ye̱ ya ꞌranxu xa mi zontꞌa togo bi du. Ne ar Pedro bi gotꞌatho, ne bi tꞌutwabi nuya pahni ne maꞌra ya he xki hyoka ar Dorka núꞌmu̱ mi tetho.

40Nuꞌmú̱ ar Pedro bi ꞌbe̱pa nda bo̱nga nthi gatho nuꞌu̱ mi ꞌbu̱hnu̱, ne bi nda̱ndihmö, bi ꞌya̱pa Jö. Nepꞌu̱ bi ñhanda habu̱ mi ꞌbe̱nga nöꞌö xki du, ne bi ꞌñembabi:

—Tabita, nangi.

Ne nöꞌö dama bi zo̱tꞌa yá da̱, ne nu mi hyanda ar Pedro, bi nangi bi hñudi.

41Ne ar Pedro bi mipa ár ꞌye̱, ne bi ꞌba̱ꞌmi. Nepꞌu̱ bi zohna ya ꞌranxu ne nu maꞌra ya ku, ne bi utwabi xki mengi xki nte.

42Ne xo̱ge har hnini Nhope bi nxanga nöꞌö teme xki thogi, ne nze̱ye̱ ya jöꞌi bi ñꞌemu̱i ar tsi Hmu Hesu.

43Har Pedro bi gohnu̱ Nhope nze̱ye̱ ya pa hár ngu nꞌar ku ár thuhu ar Simu, ar hokaximhni.