Search form

AR XUWA 18

Ar Hesu bi mhihi

(Mt. 26:47‑56; Mr. 14:43‑50; Lk. 22:47‑53)

1Ar Hesu mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi me̱wi yá ma̱xte bi ꞌrañꞌu̱ ar hñe ár thuhu Nsedro. Mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar hwöza, ne ka bi yu̱tnu̱.

2Ha nu ar Huda, togo bi da̱ ar Hesu, mi pödi habu̱ mi ꞌbu̱ nunar hwöhinu̱, ngetho nze̱ye̱ ya pa ar Hesu xki me̱winu̱ yá ma̱xte.

3Jange ar Huda bi zixa nꞌa mutꞌi ya ndogu xki ꞌñe har tsꞌu̱tꞌwi, ne ꞌra ya ndogu mi su ar nijö, xki me̱hna ya ndömöjö ne ya de̱ngaꞌbe̱pate, bi mayu̱ mi hö ya ñotꞌi, ya tu̱nza, ya za ne ya jwai.

4Ar Hesu mi pötho tema nda ꞌñepabi, jange bi mꞌe̱tꞌo ma ba thödi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Togo gi hoñhu̱.

5Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Di hoñhe ar Hesu me Nasare.

Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Go geke.

Ne mi ñꞌowiꞌu̱ nꞌehe ar Huda togo mi da̱.

6Núꞌmu̱ mi ꞌñembabiꞌu̱: Go geke, nuꞌmú̱ bi nthixtha ne bi hwankꞌu̱.

7Ar Hesu bi mengi bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Togo gi hoñhu̱.

Nuꞌu̱ bi ꞌñeñꞌu̱:

—Ar Hesu me Nasare.

8Ar Hesu bi dötwabi:

—Xta xiꞌahu̱, go geke. Nuꞌmu̱ gi hongagihu̱, hye̱hu̱ da ma nuyu̱ di ñꞌoꞌbe.

9Bi njapꞌu̱ ne bi tho ngu xki möñꞌö xki ꞌñenö: Gatho nuꞌu̱ xka ꞌrakagi, di pe̱ꞌstho, hinto xta ꞌbe̱di.

10Nuꞌmú̱ ar Simu Pedro nꞌa mbi kꞌosta nꞌar ndo̱jwai mi nxötsꞌi, ne bi dakwa ár gu hár ñꞌe̱i ár ꞌbe̱go ar ndömöjö. Nor ꞌbe̱goꞌö már thuhu ar Malko.

11Ar Hesu bi ꞌñemba ar Pedro ꞌmu̱:

—Kwata nor ndo̱jwai hár ntꞌo. Ngetho nunar ntꞌe̱ni xinju xi hñuska ma Dada, hage ga he̱pꞌu̱ hinga tsi ꞌmu̱.

Ar Hesu bi tsꞌixa ma ba mꞌa̱mba ar ndömöjö

(Mt. 26:57‑58; Mr. 14:53‑54; Lk. 22:54)

12Nepꞌu̱ nunar mutꞌinu̱ ya ndogu mi ñꞌowi yá ndö, ne ya ndogu mi su ar nijö xki me̱hna ya dönziandö, bi gu̱ ar Hesu ne bi xo̱tꞌe.

13Mꞌe̱tꞌo bi tsꞌiꞌspa ar Anas, ngetho már ndo̱hñö ar Kaifas togo mar döngamöjö nor je̱ye̱ꞌö.

14Nunar Kaifasnu̱ gehnu̱ togo xki xipa ya ndöxodyo mar ñho nda duse̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱, hinge gatho ya jöꞌi.

Ar Pedro mi ꞌbu̱ hár thi ár ngu ar Anas

(Mt. 26:69‑70; Mr. 14:66‑68; Lk. 22:55‑57)

15Ha nu ar Simu Pedro ne nöꞌö manꞌa ár mima̱xtewi mi te̱ñꞌu̱ ar Hesu mi nju̱. Nöꞌö manꞌar ma̱xte már mpödi ar döngamöjö, jange bi yu̱tꞌa hár thi ar ngu.

16Har Pedro xki go nthi har goxthi. Jange ba e nöꞌö manꞌar ma̱xte mi mpöhwi ar döngamöjö, bi xipa ar ꞌbe̱hñö mi su ar goxthi, nda hye̱ ar Pedro nda yu̱tꞌi.

17Nuꞌmú̱ nor ꞌbe̱hñö mi su ar goxthi bi ꞌñemba ar Pedro:

—Ha hingo ngi ñꞌowi nor ñꞌo̱ho̱nu̱ nꞌehe.

Ar Pedro bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hinꞌö, nuga hinꞌö.

18Nuya ꞌbe̱go ne nuya sunijö xki ꞌñuꞌu̱ nꞌar tsibi ngetho mar ntse̱, mi ꞌba̱hnu̱ mi mpatꞌu̱. Ar Pedro mi ꞌba̱hnu̱ nꞌehe.

Ar Anas bi ꞌyo̱tꞌwa ya ntꞌa̱ni ar Hesu

(Mt. 26:59‑66; Mr. 14:55‑64; Lk. 22:66‑71)

19Ha nu ar döngamöjö bi ꞌya̱mba ar Hesu tema xki ja yá ma̱xte ne ár ntꞌuti.

20Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nuga hinte xta o̱tka ñꞌöntho. Nöꞌö di mö xta mönga ha ya tꞌu̱lo nijö ne har dönganijö habu̱ tso̱nga gatho ya xodyo.

21Yoꞌö gi a̱ngagihu̱. ꞌYa̱mbabihu̱ nuꞌu̱ togo xi ꞌyo̱xkagi, go pöꞌu̱ tema xta mö.

22Nu mi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, nꞌar sunijö bi umba nꞌar mpe̱tgu ne bi ꞌñenö:

—Hage njapꞌu̱ gi thöta ar döngamöjö.

23Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Gi enö xta ñömañꞌu̱. Hage da za̱ gi hñubga ma hmi. Ha nuꞌmu̱ xta ñö xiñho, yoꞌö xka fe̱bgagi ꞌmu̱.

24Nuꞌmú̱ ar Anas bi me̱hna ar Hesu xki nso̱tꞌe, nda tsꞌixa habu̱ mi ꞌbu̱ ar Kaifas togo mar döngamöjö.

Ar Pedro bi ko̱nga ar Hesu

(Mt. 26:71‑75; Mr. 14:69‑72; Lk. 22:58‑62)

25Ar Pedro mi ꞌba̱ getꞌu̱ ar tsibi mi mpatꞌi, ne bi tꞌembabi:

—Hage hinga geꞌe nꞌár ma̱xte nꞌehe.

Nöꞌö bi nko̱ni ne bi ꞌñenö:

—Hinꞌö, nuga hinꞌö.

26Nꞌár ꞌbe̱go ar döngamöjö már mëni nöꞌö togo bi hye̱kwa ár gu ar Pedro, bi ꞌñembabi:

—Hage hinda hantꞌaꞌi ngi ꞌba̱hwiꞌö har hwöza.

27Ar Pedro bi mengi bi nko̱ni, ne bi ma ar boxi.

Ar Hesu ma ba mꞌa̱mba ar Pilato

(Mt. 27:1‑2, 11‑31; Mr. 15:1‑20; Lk. 23:1‑5, 13‑25)

28Mi takxuditho núꞌmu̱ mi nju̱ka ar Hesu hár ngu ar Kaifas, ne bi tsꞌixa har döta ngu habu̱ mi ꞌbu̱ ya ndö me Nroma. Nuya ndöxodyo himbi ne bi yu̱tꞌu̱, himi ne nda ja̱xtꞌa yá mꞌu̱i, ne nda tsa̱ nda zi ar baxjwa.

29Nuꞌmú̱, ba po̱nga ar Pilato ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Tema gi ho̱xu̱ nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

30Nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ hinte ma tsꞌoki xi ꞌyo̱thmö, hinxta tsiñꞌahe ꞌmu̱.

31Ar Pilato bi dötwabiꞌu̱:

—Tsixu̱ ne ꞌyo̱thwu̱ ar tsꞌu̱tꞌwi ngu mönga ri tꞌofohu̱.

Ha nuya xodyo bi ꞌñembabi:

—Nuje hingi the̱gagihe togo ga hohe.

32Bi njapꞌu̱ ne nda thogi ngu xki mönga ar Hesu, núꞌmu̱ xki mönga hanja nda du.

33Ar Pilato bi mengi bi yu̱tꞌa har döta ngu, ne bi zohna ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:

—Hage gár ndöge ya xodyo.

34Ar Hesu bi dötwabi njawa:

—Nöꞌö xka mö, ha gi mönse̱, wa togo xi xiꞌaꞌi.

35Ar Pilato bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hindar xodyoga. Nuya ri mixodyowi ne ya ndömöjö go xpa tsiꞌaꞌi ha ma tsꞌu̱tꞌwi. Te xka ꞌyo̱tꞌe.

36Ha nu ar Hesu bi dödi:

—Numa tsꞌu̱tꞌwiga hinga gekwa har ximha̱i. Nuꞌmu̱ di njapꞌu̱hmö, nuꞌu̱ togo te̱ngagi xi ntuhni ne xi ñöngagi, hinxi nda̱tkagi ya ndöxodyo. Ngetho numa tsꞌu̱tꞌwiga hingar menguwa.

37Ar Pilato bi ꞌñembabi ꞌmu̱:

—Hage gar ndöge ꞌmu̱.

Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hö, ngu xka mö dar ndö. Jange da mꞌu̱i ne xta ekwa har ximha̱i ga mönga nöꞌö majöni. Gatho nuꞌu̱ te̱nga nöꞌö majöni, o̱xa nöꞌö di mö.

38Ar Pilato bi ꞌñenö:

—Teme nöꞌö majöni.

Mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi bo̱nga nthi ma ba kꞌönga ya xodyo manꞌagi, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hinte ma tsꞌoki di timbabinu̱.

39Nuꞌahu̱ gi pe̱ꞌsu̱ nꞌar ntꞌumbi di he̱kꞌahu̱ nꞌar ꞌyofa̱di har da̱ngo mbaxjwa. Ha gi nehu̱ ga he̱kꞌahu̱ ri Ndöxodyohu̱.

40Nuꞌmú̱ gatho bi mengi bi maꞌu̱ ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hindi nehe gi hye̱hnu̱. Hye̱ ar Baraba.

Ha nu ar Baraba mar bë.