Search form

AR XUWA 19

1Nuꞌmú̱ ar Pilato bi japi nda nꞌwe̱xtꞌa ar Hesu.

2Ne nuya ndogu bi me nꞌar ntsantꞌi ya ꞌmini ne bi hñuꞌspabi. Mꞌe̱fa bi göꞌspa nꞌar the̱nga dutu xa xki zi.

3Ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Xa̱ ar tsi te, ár Ndöꞌi ya xodyo.

Ne mi umba ya mpe̱tgu.

4Mꞌe̱fa ar Pilato bi bo̱nga manꞌagi ne bi ꞌñemba ya xodyo:

—Hyanthu̱ di tsiñꞌahu̱wa nunar ñꞌo̱ho̱nu̱. Nuse̱hu̱ hinte ma tsꞌoki xta timbabi.

5Nu mi bo̱nga ar Hesu mi huꞌsa ya ꞌmini xki mꞌe, ne mi he ar the̱nga dutu, bi ꞌñenga ar Pilato:

—Xi ꞌbu̱kwa nunar ñꞌo̱ho̱nu̱.

6Mi hyanda nuya ndömöjö ne ya sunijö, bi ndu̱i bi mafi ne mi eñꞌu̱:

—Tsu̱ta har pontꞌi, tsu̱ta har pontꞌi.

Bi ꞌñenga ar Pilato:

—Tsixu̱ ba tsu̱thu̱ har pontꞌi ngu xka möñhu̱, ngetho nuga hinte ma tsꞌoki di timbabinu̱.

7Nuya xodyo bi dötwabi ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Nunu̱ xi ꞌñense̱ ár Tꞌu̱ Jö, jange mahyoni da tho, ngetho njapꞌu̱ enga ha ma tꞌofohe.

8Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar Pilato bi hñuxa ár ntsu.

9Ne bi mengi bi yu̱tꞌa har döta ngu, ne bi ꞌñemba ar Hesu:

—Habu̱ gar mengu.

Ar Hesu hinte bi döti.

10Jange ar Pilato bi ꞌñembabi:

—Ha hingi ne gi thödi. Wa hingi pödi di pe̱ꞌsa ar tsꞌe̱di ga jaꞌaꞌi da tsꞌu̱tꞌa har pontꞌi, wa da tsa̱ ga he̱kꞌaꞌi gi ma nꞌehe.

11Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hinte ma tsꞌe̱di gi pe̱ꞌshmö nuꞌmu̱ hinte xi ꞌraꞌa Jö. Jange nöꞌö togo xi ꞌye̱ntkꞌagi ha ri ꞌye̱, go töte ár tsꞌoki tuxꞌö.

12Mi wa ar Hesu bi mönga njapꞌu̱, ar Pilato xa bi umba ár mu̱i mi honi hanja nda hye̱gi. Ha nuya ndöxodyo xa mi mafi mi eñꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ gi hye̱ nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, hingár ñꞌowi ar Sesar. Ngetho gatho nuꞌu̱ ñꞌexase̱ ngu nꞌar ndö, gehyu̱ yá ñꞌu̱niwiꞌö.

13Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ ar Pilato bi gu̱ka ar Hesu. Ne bi hñuxa hár nthutsꞌi habu̱ höxa majöni, mi ꞌbu̱ har Gabata har mhö ebreo, di bo̱ni da ꞌñenö har Ntꞌu̱tꞌado.

14Mi ꞌbe̱ nꞌapa nda zo̱ ar da̱ngo mbaxjwa, ngu made mpa núꞌmu̱ ar Pilato bi ꞌñemba ya ndöxodyo:

—Ndi, ꞌbu̱kwa ri ndöhu̱.

15Ha nuya ndöxodyo bi maꞌu̱ ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Tsitsꞌi ba tsu̱ta har pontꞌi.

Ha nu ar Pilato bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hage gi nehu̱ ga tsu̱tꞌa ri ndöhu̱.

Nuya ndömöjö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ho̱nse̱ ar Sesar di ꞌñehe ngu ar ndö, hinto manꞌa.

16Jange bi da̱twa ha yá ꞌye̱ꞌu̱ nda tsu̱tꞌu̱ har pontꞌi, ne nuya ndöxodyo bi gu̱ ar Hesu bi zixꞌu̱.

Ár ntsꞌu̱ti ar Hesu har pontꞌi

(Mt. 27:32‑44; Mr. 15:21‑32; Lk. 23:26‑43)

17Ar Hesu bi bo̱ni mi muxa ár pontꞌi habu̱ ma nda tsꞌu̱ti, ndi ma har Nñöxhmundoꞌyo, har hñö ebreo tꞌembabi Golgota.

18Ne ka bi tsꞌu̱tnu̱ har pontꞌi. Ne bi tsꞌu̱tnu̱ ma yoho nꞌehe, har Hesu bi go madetho.

19Ar Pilato bi ꞌyotꞌa nꞌar döta thuhu, ne bi hñuxa mañö ar pontꞌi, mi enö njawa: Gehnu̱ ar Hesu me Nasare, ár Ndö ya xodyo.

20Nunar thuhunu̱ bi ne nze̱ye̱ ya xodyo; ngetho habu̱ xki tsꞌu̱ti mi getꞌu̱ ar hnini, ne mi huxa har hñö ebreo, ar griego ne ar latin.

21Nuya ndöxodyo bi ꞌñemba ar Pilato:

—Yo gi otꞌa: Ár Ndö ya xodyo. Di nehe gi ꞌyotꞌa njawa: Go mi eñꞌö ár Ndö ya xodyo.

22Ar Pilato bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nöꞌö xta otꞌi, njapꞌu̱ da gohi.

23Nuya ndogu mi wadi bi tsu̱ta ar Hesu, bi gu̱mpa yá dutu nda ꞌyo̱tꞌa goho xe̱ni, ne nda hñöxa nꞌa xe̱ni nꞌa ngu nꞌa. Bi gu̱mpa ár pa̱tꞌi nꞌehe, nunu̱ mi nꞌadar mꞌe xki tꞌo̱tꞌe xki ndu̱ mañö ndi göxa ha̱i.

24Nꞌa mbi bentho ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hinga xe̱ju̱. Ma ga e̱nsu̱ nꞌar nthöhö ga nuhu̱ togo da hñötsꞌi.

Gathoyu̱ bi njapꞌu̱, ne bi tho ngu mi enga har Tꞌofo habu̱ hutsꞌi njawa:

Bi ñheꞌu̱ ma dutu,

Ne bi ꞌye̱nsa ar nthöhö nda nu togo nda hñöska ma he.

Ne bi japꞌu̱ ya ndogu.

25Getꞌu̱ har pontꞌi habu̱ xki tsꞌu̱ta ar Hesu, ka mi ꞌba̱hnu̱ ár nönö ne ár juhwe̱pꞌu̱ꞌö, ar Maria ár ꞌbe̱hñö ar Kleofa, ne ar Maria me Magdala.

26Ar Hesu mi hyanda ár nönö ne ár ma̱xte togo xa mi mödi mi ꞌba̱hnu̱ nꞌehe, bi ꞌñemba ár nönö:

—Nönö, xi ꞌba̱pꞌu̱ ri tꞌu̱.

27Nepꞌu̱ bi ꞌñemba ár ma̱xte togo xa mi mödi:

—Hyandi, xi ꞌba̱hnu̱ ri nönö.

Ne nor paꞌö nunar ma̱xtenu̱ bi zixa hár ngu bi su.

Ar Hesu bi du

(Mt. 27:45‑56; Mr. 15:33‑41; Lk. 23:44‑49)

28Mꞌe̱fa mi bö ar Hesu xki jwata xo̱ge, bi ꞌñenö:

—Di tuthe.

Njapꞌu̱ bi tho ngu mönga har Tꞌofo.

29Mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar mohi mi po ar ixkatꞌafi. Bi nju̱ nꞌar xiꞌyo bi mpobo, bi nthuta ha nꞌar tꞌo ne bi njwatwa hár ne.

30Ar Hesu mi wadi bi zi ar ixkatꞌafi bi ꞌñenö:

—Xi göxa xo̱ge.

Ne bi tsꞌa̱ꞌma ár ñö, bi da̱ ár hñö bi du.

Ar Hesu bi nsu̱ꞌspa ár ꞌbo̱tsꞌe

31Mi ꞌbe̱ nꞌapa nda da̱tꞌa ar da̱ngo mbaxjwa. Jange ya ndöxodyo ma ba a̱pa ar möte ar Pilato nda nꞌwakwabi yá wa nuꞌu̱ xki tsꞌu̱ti. Ne nda njömba yá ndoꞌyo, hinge nda gopꞌu̱ har pontꞌi nöꞌö ar pa ntsa̱ya̱. Nunar panu̱ mar ntsꞌupi.

32Jange ba e ꞌmu̱ ya ndogu, ne bi ꞌwakwa yá wa nöꞌö ar ꞌbe̱tꞌo ne nöꞌö ár ñꞌowi xki tsꞌu̱twi.

33Ha núꞌmu̱ mi zo̱nga habu̱ mi zu̱ ar Hesu, himbi ꞌwakwa yá wa, ngetho bi hyantꞌu̱ xki du.

34Ne nꞌa nuya ndogu bi gu̱ nꞌar maza, bi su̱ꞌspa ár ꞌbo̱tsꞌe, ne bi kꞌontsꞌa ar ji ner dehe.

35Ha nöꞌö togo bi hyandi go da̱majöni, jange pödi xiñho majöni nöꞌö te mö. Ne petꞌahu̱, njapꞌu̱ gi ñꞌemu̱ihu̱ nꞌehe.

36Bi njapꞌu̱ ne nda tho ngu mönga har Tꞌofo habu̱ enö: Hinte ma ndoꞌyo nda nꞌwakwabi.

37Manꞌár xe̱ni ar Tꞌofo enö njawa nꞌehe: Ya jöꞌi da hyanda nöꞌö togo bi su̱nse̱ꞌu̱.

Ár ntꞌa̱gi ar Hesu

(Mt. 27:57‑61; Mr. 15:42‑47; Lk. 23:50‑56)

38Mi wa xo̱geyu̱, ar Huse me Arimatea, togo mi te̱nga ar Hesu nꞌehe, mödi ñꞌöntho ngetho mi tsu yá mi ndöxodyowi, bi ma ba a̱pa ar Pilato nda umba ar se̱ki nda hñöꞌspa ár ndoꞌyo ar Hesu. Ne ar Pilato bi umbabi, jange bi ma ba hömpabi.

39Ar Nikodemo nꞌehe togo ba e mi nxui bi kꞌönga nꞌagi ar Hesu, ba hö ar bopo ár thuhu ar mira, mi nthöskwi manꞌar hogañu̱ni ár thuhu aloe, mi tho ngu nꞌa̱temaꞌre̱tꞌa ya ntsꞌu̱ti ár ñhu̱.

40Jange bi gu̱ꞌu̱ ár ndoꞌyo ar Hesu, bi goꞌspa ya hogañu̱ni, ne bi ma̱xa ya dutu, ngu yá ntꞌumbi ya xodyo mi a̱ yá jöꞌi.

41Getꞌu̱nu̱ habu̱ xki tsꞌu̱ta ar Hesu mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar hwöza, ne har hwöza mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ꞌraꞌyo tꞌa̱gi hinto xki tꞌa̱gi.

42Jange ka bi tꞌa̱hnu̱ꞌö, ngetho mi getꞌu̱tho, ne ma nda ndu̱ ar pa ntsa̱ya̱.