Search form

AR XUWA 20

Ar Hesu bi mengi bi nte

(Mt. 28:1‑10; Mr. 16:1‑8; Lk. 24:1‑12)

1Ár mꞌe̱tꞌo mpa ar hñöto, ar Maria me Magdala bi ma ra nꞌitho mi nxuitho har tꞌa̱gi, ne bi hyandi xki thöka ar do mi kothmöꞌö.

2Nuꞌmú̱, dama bi nixtꞌi ma ba xipa ar Simu Pedro ne nöꞌö manꞌar ma̱xte xa mi mö ar Hesu, bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xi thöꞌspa ár ndoꞌyo ar tsi Hmu mi ꞌbu̱ har tꞌa̱gi, ne hindi pöhe habu̱ xpa ꞌbo̱kwe.

3Dama bi bo̱nga ar Pedro ne nöꞌö manꞌar ma̱xte, bi maꞌu̱ har tꞌa̱gi.

4Xa bi hye̱ ar nhixtꞌi gatho yoho, ha nöꞌö manꞌar ma̱xte bi ntöte ár nihi, jange bi zo̱nga mꞌe̱tꞌo.

5Bi ka̱ka ár ñö ne bi hyanda ya xu̱ni dutu mi ꞌbu̱hnu̱, ha himbi yu̱tꞌi.

6Ne mi zo̱ ar Simu Pedro nꞌehe mi ꞌbe̱fa, dama bi yu̱tꞌi ne bi hyanda ya xu̱ni dutu mi ꞌbonu̱.

7Ne bi hyanda nunar nthuꞌmxi xki ꞌba̱ꞌspahmö ár ñö ar Hesu, himi nthöskwi nu maꞌra ya xu̱ni dutu, mi ꞌbu̱se̱ xki ntotꞌi xiñho.

8Bi yu̱tꞌa nöꞌö manꞌa xki zo̱ mꞌe̱tꞌo, ne bi hyanda gatho nöꞌö te mi ja mbo, ne bi ñꞌemu̱i.

9Nuya paꞌu̱ hinxki zoda yá mfeni nöꞌö mönga har Tꞌofo, mi enö mi mahyoni ar Kristo nda mengi nda nte manꞌagi.

10Ne bi menkꞌu̱ habu̱ mi ꞌbu̱ yá ñꞌowi.

Ar Hesu bi ñꞌudi nda hyanda ar Maria me Magdala

(Mr. 16:9‑11)

11Nunar Maria me Magdala mi ꞌba̱ nthi hár goxthi ar tꞌa̱gi mi zoni, bi ka̱ka ár ñö bi hyanda mbo.

12Ne bi hyanda yoho ya e̱nxe̱ mi he ya tꞌaxdutu, mi huhnu̱ habu̱ xki ꞌbo̱kwa ár ndoꞌyo ar Hesu, nꞌa habu̱ xki gohmö ár ñö, ne manꞌa habu̱ xki gohmö yá wa.

13Ne bi ꞌñenga nuya yohoyu̱:

—Ha gi o̱de nönö. Yoꞌö gi zoni.

Nöꞌö bi dödi:

—Di zoni ngetho xi thöꞌspa ár ndoꞌyo ma tsi Hmu, ne hindi pödi habu̱ xpa tsꞌogi.

14Nu mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi ñegi ne bi hyanda ar Hesu mi ꞌba̱hnu̱, ne himbi bödi ha go mi geꞌö.

15Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Ha gi o̱de, nönö. Yoꞌö gi zoni. Togo gi honi.

Nunar ꞌbe̱hñö mi beni mar suhwöhiza, jange bi ꞌñembabi:

—Tata, nuꞌmu̱ xka hñöꞌspa ár ndoꞌyo ma tsi Hmu, xikagi habu̱ xka tsogi, ne ma ga hö.

16Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Maria.

Nuꞌmú̱ ar Maria bi ꞌba̱tꞌi ne bi ꞌñembabi:

—Raboni (di bo̱ni da ꞌñenö, Utate).

17Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Yo gi tha̱ngagi, ngetho hinxta mada habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada. Di ma ba xipa ma ku gar ma habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada ne ri Dadahu̱, ma Jö ne ri Jöhu̱.

18Ar Maria me Magdala bi ma ba xipa yá ma̱xte xki hyanda ar Hesu, ne bi metwa nöꞌö xki nsipꞌö.

Ar Hesu bi ñꞌudi nda hyanda yá ma̱xte

(Mt. 28:16‑20; Mr. 16:14‑18; Lk. 24:36‑49)

19Nu mi nxui nor ꞌbe̱tꞌo paꞌö, nuyá ma̱xte xki gotꞌa gatho ya goxthi habu̱ xki mhusꞌu̱ ngetho mi tsu ya xodyo, ba e ar Hesu bi mꞌa̱ madetho, ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—ꞌBu̱hu̱ ter entho.

20Nu mi xipa njapꞌu̱, bi utwa yá ꞌye̱ ne ár ꞌbo̱tsꞌe, ne nuyá ma̱xte xa bi njohya bi hyanda ar tsi Hmu.

21Ar Hesu bi ꞌñemba manꞌagi ꞌmu̱:

—ꞌBu̱hu̱ ter entho. Ngu bi me̱nka ma Dada, njapꞌu̱ di pe̱ñꞌahu̱ nꞌehe.

22Nu mi wadi bi xipa njapꞌu̱, bi hwifi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Hñöñhu̱ ár Hñö Jö.

23Nuꞌu̱ togo gi pumbabihu̱ yá tsꞌoki, da mpumbabi. Ha nuꞌu̱ hingi pumbabihu̱, ma da duxta yá tsꞌoki.

Ar Toma himbi ñꞌemu̱i

24Nunar Toma nꞌa yá ma̱xte ar Hesu, mi tꞌembabi ar Didimo ngetho xki mꞌu̱hwi mahye̱gi manꞌár ku, himi ꞌbu̱hnu̱ núꞌmu̱ mi zo̱ ar Hesu.

25Bi ꞌñemba nuyá mi ma̱xtewi:

—Xta hanthe ar tsi Hmu.

Nöꞌö bi ꞌñenö:

—Nuꞌmu̱ hinga handwase̱ yá ꞌye̱ habu̱ bi mfoꞌspa ya bo̱jö, ne ga fota ma xa̱, mꞌe̱fa ga fota ma ꞌye̱ hár ꞌbo̱tsꞌe, nuꞌmu̱ hinꞌö, hinga ñꞌemu̱i.

26Ár hñötopꞌu̱ manꞌagi mi ꞌbu̱ yá ma̱xte mbo ar ngu, ne ar Toma nꞌehe. Bi yu̱tꞌa ar Hesu núꞌmu̱ mi jotꞌa ya goxthi, bi mꞌa̱ madetho ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—ꞌBu̱hu̱ ter entho.

27Ne bi ꞌñemba ar Toma:

—Xö ri xa̱, hyandga xiñho ma ꞌye̱. Höwa ri ꞌye̱, fota ha ma ꞌbo̱tsꞌe. Yo gi yomi, ñꞌemu̱igi.

28Ar Toma bi dödi ne bi ꞌñembabi ꞌmu̱:

—Ma tsi Hmuꞌi, ma Jöꞌi.

29Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Toma, ga hyandgagi jange ga ñꞌemu̱i. Ha nza̱tho nuꞌu̱ hinxi hyandgagi ne xi ñꞌemu̱igi.

Yoꞌö bi tꞌotꞌa nunar he̱ꞌminu̱

30Ar Hesu bi ꞌyo̱tꞌa ma nze̱ye̱ ya ntꞌudi hár nthandi yá ma̱xte, ne hingi huxkwa har tꞌofonu̱.

31Nuyu̱ xi tꞌotꞌi, ne da tsa̱ gi ñꞌemu̱ihu̱ nunar Hesu gehnu̱ ar Kristo ár Tꞌu̱ Jö, ne xki ñꞌemu̱ihu̱ gi pe̱ꞌsu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.