Search form

AR XUWA 5

Ar ñꞌo̱ho̱ xki nza ár ndoꞌyo núnu̱ Betesda

1Mꞌe̱fa bi da̱tꞌa nꞌár da̱ngo ya xodyo núnu̱ Herusalen, ne ar Hesu bi manu̱ nꞌehe.

2Núnu̱ Herusalen ka ꞌbu̱hnu̱ nꞌar po̱the tꞌembabi Betesda har hñö ebreo, ne pe̱ꞌsa ku̱tꞌa ya mꞌetꞌe, ꞌbu̱ getꞌu̱ ar goxthi tꞌembabi ar Goxthide̱ti.

3Ka mi ꞌbonu̱ nze̱ye̱ ya da̱thi, ya goda̱, ya dowa ne nuꞌu̱ xki nza yá ndoꞌyo, gathoyu̱ mi to̱ꞌmi nda mfe̱ꞌsa ar dehe.

4Ngetho mi jar pa mi kö nꞌár e̱nxe̱ Jö mi wöntꞌa ar dehe, ne nöꞌö togo nda ntöte nda yu̱tꞌa mꞌe̱tꞌo har dehe, nöꞌö nda dixa tsa̱ntꞌö ar hñeni mi thogi.

5Ne mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ mi pe̱ꞌsa nꞌa̱temaꞌre̱tꞌa ne hñöto nje̱ye̱ mi hñeni.

6Ar Hesu bi hyandi mi ꞌbe̱nu̱, mi bödi mi pe̱ꞌsa nze̱ye̱ ya je̱ye̱ mi njapꞌu̱, bi ꞌñembabi:

—Ha gi ne da dixꞌaꞌi.

7Ar da̱thi bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Tsi Tata, hinto di ꞌñe togo da ma̱xkagi ga ku̱tꞌa har dehe núꞌmu̱ xta mfe̱tsꞌi, ngetho núꞌmu̱ di pahmö ga ku̱tꞌi, manꞌa tökagi da yu̱tꞌa mꞌe̱tꞌo.

8Ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Nangi, ju̱xa ri fidi ne ꞌyo.

9Ne nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ dama bi ditsꞌi, bi gu̱xa ár fidi ne bi ñꞌo. Ha nor paꞌö mar pa ntsa̱ya̱.

10Jange nuya ndöxodyo bi ꞌñembabi nunar ñꞌo̱ho̱ xki tꞌo̱the:

—Ar pa ntsa̱ya̱pya, hingi ho gi hñöxa ri fidi.

11Nunar ñꞌo̱ho̱ xki ditsꞌi bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nöꞌö togo bi o̱thegi, gese̱ꞌö bi ꞌñengagi: Ju̱xa ri fidi gi ꞌyo.

12Ne nuꞌu̱ bi ꞌya̱mbabi:

—Togo bi xiꞌaꞌi gi ju̱xa ri fidi gi ꞌyo.

13Ha nunar ñꞌo̱ho̱ xki ditsꞌi, himbi bödi togo xki o̱the, ngetho mi ꞌbu̱hnu̱ nze̱ye̱ ya jöꞌi, ha nunar Hesu xki ma.

14Mꞌe̱fa ar Hesu bi nthe̱wi har nijö nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ mi hñemhö, ne bi ꞌñembabi:

—Ha gi o̱de, nuꞌge bi dixꞌaꞌi. Yo ma gi pengi gi ꞌyo̱tꞌa ar tsꞌoki, yo ma da ꞌñepꞌaꞌi nꞌar thogi di töte ár döta.

15Nepꞌu̱ nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ bi ma ba kꞌöꞌsa ya ndöxodyo, bi xipabiꞌu̱ ar Hesu go xki o̱theꞌö.

16Jange nuya ndöxodyo xa mi u̱tsa ar Hesu, ne xa mi nemhöꞌu̱ nda hyo, ngetho mi o̱tꞌa ya döta ntꞌudi har pa ntsa̱ya̱.

17Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Ma Dada hinxi ntsa̱ya̱ mpe̱fi, di njagapꞌu̱ nꞌehe.

18Mi ꞌyo̱xa nuya mhöyu̱, nuya ndöxodyo xa bi hñuxa yá kwe̱. Ne mi ne nda hyoꞌu̱, ngetho himi o̱tꞌa nöꞌö mönga har tꞌofo habu̱ no̱nga ar pa ntsa̱ya̱, ne mi embase̱ Jö go már Dada, njapꞌu̱ mi ñhuxkwi.

Ar tsꞌe̱di pe̱ꞌsa ár Tꞌu̱ Jö

19Nuꞌmú̱ ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xa majöni di xiꞌahu̱, hinte tsa̱ te da ꞌyo̱tꞌase̱ ár Tꞌu̱ Jö. Te̱nda nöꞌö o̱tꞌa ár Dada, ngetho gatho nöꞌö o̱tꞌa ar Dada, o̱tꞌa ar Tꞌu̱ nꞌehe.

20Jö ar Dada xa mö ár Tꞌu̱ jange uta gatho nöꞌö te o̱tꞌö. Ne ma da uta maꞌra xa di thota ár döta, ne xki hyanthu̱ xa gi ꞌyo̱hu̱.

21Jö ar Dada koꞌspa yá te nuꞌu̱ xi du, njapꞌu̱ ár Tꞌu̱ nꞌehe umba ár te nuꞌu̱ togo da neꞌö.

22Jö ar Dada hinto höꞌspa majöni, ngetho gatho bi ꞌye̱ntꞌwa hár ꞌye̱ ár Tꞌu̱, go da hñöxa majöniꞌö.

23Ne njapꞌu̱ gatho ya jöꞌi da ꞌñeꞌspa ár nsu ar Tꞌu̱, ngu tꞌeꞌspa ár nsu Jö ar Dada. Nöꞌö togo hingi eꞌspa ár nsu ar Tꞌu̱, hingi eꞌspa ár nsu ar Dada togo xpa pe̱hni.

24Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo jamasu nöꞌö di mö, ne ñꞌemu̱i Jö togo xpa pe̱nkagi, pe̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Ne hinda ꞌbe̱hna har ꞌbe̱xui, ngetho ꞌbu̱tho xki du, ne bi mengi bi me̱ꞌsa nꞌar ꞌraꞌyo te.

25Xa majöni di xiꞌahu̱, xi ꞌñepꞌu̱ ar pa, ne xi zo̱pya, núꞌmu̱ nuꞌu̱ xi du ma da ꞌyo̱ ár mhö ár Tꞌu̱ Jö, ne nuꞌu̱ togo da ꞌñetꞌa ár mu̱i, ma da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

26Ngetho jangu Jö ar Dada höse̱ ar te, njapꞌu̱ xi umba ar tsꞌe̱di ár Tꞌu̱ da hñöse̱ ar te nꞌehe.

27Ne xi ꞌye̱ntꞌwa hár ꞌye̱ ár Tꞌu̱ da hñöꞌspa majöni gatho ya jöꞌi, ngetho go ba e bi njöꞌiꞌö.

28Yo gi ꞌyo̱hu̱ nuꞌmu̱ di xiꞌahu̱ njapꞌu̱, ngetho ma da zo̱ ar pa, nuꞌu̱ to gatho xi tꞌa̱gi ma da ꞌyo̱ꞌspa ár mhö ár Tꞌu̱ Jö.

29Ne nuꞌu̱ togo xi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö xiñho, ma da nangi da me̱ꞌsa ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Ha nuꞌu̱ togo xi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö hingi ho, ma da nangi da ꞌbe̱hna har ꞌbe̱xui.

Nuꞌu̱ da̱majöni togo ar Hesu

30Nuga hingi tsa̱ te ga o̱tꞌase̱. Ngu di o̱de xika ma Dada, njapꞌu̱ di o̱tꞌa ar tsꞌu̱tꞌwi. Ne ma tsꞌu̱tꞌwi xiñho, ngetho hindi o̱tꞌa ngu di nega, di o̱tꞌe ngu ne ma Dada togo xpa pe̱nkagi.

31Nuꞌmu̱ ga mönse̱ togogi, hinter me̱ nöꞌö di mö.

32ꞌBu̱i nꞌa togo da̱majöni togogi, ne di pödi pe̱ꞌsa ár nsu nöꞌö möñꞌö.

33Nuꞌahu̱ ga pe̱ñhu̱ ꞌra togo ma ba a̱mba ar Xuwa togogi, ne nöꞌö bi da̱majöni togogi.

34Ha nuga hindi honga da da̱majönigi nꞌar jöꞌi. Nuꞌmu̱ xta xiꞌahu̱ njapꞌu̱, di honi gi mpo̱hu̱.

35Ar Xuwa mi ñhe̱hwi nꞌar ñotꞌi. Nöꞌö mi xiꞌahu̱ mi yotꞌa ri mfenihu̱, ne ga njohyahu̱ ꞌra ya tsi pa ngi o̱xu̱.

36Ha nuya ꞌbe̱fi di pe̱fi töpa ár tsꞌe̱di ar Xuwa da da̱majöni togogi. Ngetho di pe̱ ar ꞌbe̱fi ba pe̱nkagi Jö ga jwati, ne nuya ꞌbe̱fiyu̱ da̱majöni geꞌö xpa pe̱nkagi.

37Ma Dada togo ba pe̱nkagi go da̱majöni nꞌehe togogi, mödi hinxka ꞌyo̱hu̱ xi ñö, ne hinxka hyanthu̱ tenguꞌö.

38Hingi pe̱ꞌsfu̱ ár mhö ha ri mu̱ihu̱, ngetho hinga ñꞌemu̱ihu̱ togo ba pe̱ñꞌö.

39Hñethwu̱ ár Tꞌofo Jö, ngetho gi ka̱xmbenihu̱ ka gi tiñhu̱nu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi. Hinxi zoda ri mfenihu̱ ka no̱ngaginu̱.

40Ne hingi ne gi ñꞌemu̱igihu̱, ne gi pe̱ꞌsu̱ ar te hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

41Nuga hindi honi da ꞌñeska ma nsu ya jöꞌi.

42Di pötho nuꞌahu̱ hingi pe̱ꞌsfu̱ ár mhöte Jö.

43Nuga xta e di po̱ta Jö ar Dada, ne hingi numañhogihu̱. Nuꞌmu̱ da ehmö nꞌar jöꞌi di e di no̱nse̱ ár thuhuse̱, nuꞌmú̱ hö, gi numansuhu̱.

44Hingi tsa̱ gi ñꞌemu̱ihu̱, ngetho mꞌe̱tꞌo gi hoñhu̱ da tꞌesꞌahu̱ ri nsuhu̱ nꞌa ngu nꞌa, ne hingi hoñhu̱ da ꞌñesꞌahu̱ ri nsuhu̱ nöꞌö nꞌase̱ Jö.

45Yo gi beñhu̱ ma ga da̱tꞌaꞌihu̱ hár nthandi Jö ma Dada. Nöꞌö togo ma da da̱ꞌahu̱, gese̱ ar Moise togo gi ka̱xmbenihu̱ ma da ñöñꞌahu̱.

46Ngetho nuꞌmu̱ gi ñꞌemu̱ihmöhu̱ ar Moise, gi ñꞌemu̱igihu̱ ꞌmu̱, ngetho ar Moise bi ꞌyotꞌa ar tꞌofo no̱ngagi.

47Ha nuꞌmu̱ hingi ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö bi ꞌyotꞌö, hinda tsa̱ gi ñꞌemu̱ihu̱ nöꞌö di mönga.