Search form

AR XUWA 9

Ar Hesu bi xokwa yá da̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xki mꞌu̱i himi handi

1Nu mi panu̱ ar Hesu, bi hyandi mi ꞌbu̱hnu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xki mꞌu̱i mi goda̱.

2Nuyá ma̱xte bi ꞌya̱mbabiꞌö ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Utate, togo bi ꞌyo̱tꞌa ar tsꞌoki ne bi mꞌu̱i goda̱, gese̱nu̱ wa yá dada.

3Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hingo ár tsꞌokinu̱, ne hingo ár tsꞌoki yá dada nꞌehe. Ngetho njanu̱ nda nheki ár döta ꞌbe̱fi Jö hár teꞌö.

4Núpya mpa, mahyoni ga pe̱pa ár ꞌbe̱fi nöꞌö togo ba pe̱nkagi. Ba epꞌu̱ ar xui núꞌmu̱ hinto tsa̱ da mpe̱fi.

5Núpya di ꞌbu̱kwa har ximha̱i, go dar ñotꞌiga di yotꞌwa ya meximha̱i.

6Mi wadi bi mönga njapꞌu̱, bi ntsojni har ha̱i, bi ꞌñötꞌa ar bo̱ha̱i. Ne bi goꞌspa ha yá da̱ ar ñꞌo̱ho̱ mi goda̱.

7Ne bi ꞌñembabi:

—Di ma ba peka ri da̱ har po̱the Siloe (nunar thuhuꞌö po̱ni da ꞌñenö, xi mꞌe̱hni).

Bi maꞌö ma ba peka ár da̱, ne mba pengi mi tsa̱ nda hyandi.

8Nuꞌmú̱ nuyá nꞌangu ne nuya jöꞌi xki hyandi mi goda̱, mi eñꞌu̱:

—Hage hinga gehnu̱ togo mi hudi mi pe̱ti.

9ꞌRa mi enö mi geꞌö, maꞌra mi enö ndi hñötsꞌi. Nöꞌö mi ense̱:

—Go geke.

10Ne bi tꞌembabi:

—Hanja xi xo ri da̱.

11Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Nu ar ñꞌo̱ho̱ ár thuhu ar Hesu, bi ꞌñötꞌa ar bo̱ha̱i, bi goska ma da̱, ne bi ꞌñengagi: Di ma har po̱the Siloe ba peka ri da̱. Nuga da ma da peke, ne bi tsa̱ da handi.

12Nuꞌu̱ bi ꞌya̱mbabi:

—Habu̱ bi ꞌbu̱ꞌö.

Bi döꞌö ne bi ꞌñenö:

—Hindi pödi.

Ya de̱ngaꞌbe̱pate bi hñöꞌspa majöni ar ñꞌo̱ho̱ mi goda̱hmö

13Ya jöꞌi bi ziꞌspa ya de̱ngaꞌbe̱pate nöꞌö mar goda̱hmö.

14Ha nöꞌö ar pa xki ꞌñötꞌa ar bo̱ha̱i ar Hesu, ne xki xokwa ár da̱ ar ñꞌo̱ho̱ mi goda̱, mar pa ntsa̱ya̱.

15Nuya de̱ngaꞌbe̱pate bi ꞌya̱mbabi nꞌehe hanja xki dixa ár da̱. Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Bi goska ar bo̱ha̱i ha ma da̱, da ma da peke, ne bi za̱ da handi.

16ꞌRa ya de̱ngaꞌbe̱pate mi eñꞌu̱:

—Nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ hinxpa pe̱hna Jö, ngetho hingi japamasu ar pa ntsa̱ya̱.

Ha maꞌra mi enö:

—Nuꞌmu̱ nꞌar ꞌyo̱tꞌatsꞌokihmö, hage da tsa̱ da ꞌyo̱tꞌa nuya döta ntꞌudiyu̱.

Ne njapꞌu̱ bi ñheꞌu̱.

17Nepꞌu̱ bi mengi bi tꞌembabi ar ñꞌo̱ho̱ mi goda̱hmö:

—Xiꞌge, tema gi enge togo bi xokꞌa ri da̱.

Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Gehnu̱ nꞌár mꞌe̱hni Jö.

18Ha nuya ndöxodyo himi ñꞌemu̱i mar goda̱ ne xki xo yá da̱, jange bi zompabi ár dada ne ár nönö.

19Ne bi ñꞌa̱ñꞌu̱:

—Hage go gehnu̱ ri tꞌu̱hu̱ gi eñhu̱ bi mꞌu̱i mi goda̱. Xiꞌmu̱, hanja hantya.

20Nuyá dada bi ꞌñeñꞌu̱:

—Di pöhe xiñho, go gehnu̱ ma tꞌu̱he bi mꞌu̱i mi goda̱.

21Nuje hindi pöhe hanja hantya, wa togo bi xokwabi ár da̱. Pe̱ꞌsa yá je̱ye̱, ꞌya̱mbabihu̱ꞌö, tsa̱ da döse̱.

22Bi mönga njapꞌu̱ yá dada, ngetho mi tsu ya ndöxodyo, hinge nda hye̱gi nda yu̱tꞌa ha yá nijöꞌu̱. Ngetho nuya ndö xki ꞌyo̱tꞌa nꞌar nkohiꞌu̱, mi enö, nöꞌö togo nda ꞌñemba ar Hesu mar Mesia, mi to̱ꞌmi nda tꞌe̱nga har nijö.

23Jange bi ꞌñenga yá dada: Pe̱ꞌsa yá je̱ye̱, ꞌya̱mbase̱hu̱ꞌö.

24Nuꞌmú̱ bi mengi bi tsꞌohna nunar ñꞌo̱ho̱ mar goda̱hmö ne bi tꞌembabi:

—Umba njamödi Jö. Di pöhe xiñho, nunar ñꞌo̱ho̱ togo bi xokꞌa ri da̱, nꞌar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki.

25Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Hindi pöka hage ar ꞌyo̱tꞌatsꞌoki wa hinꞌö. Ho̱nse̱ di pöka ndar goda̱, ha nupya di handi.

26Bi mengi bi tꞌa̱mbabi manꞌagi:

—Tema bi jaꞌaꞌi. Hanja bi xokꞌa ri da̱.

27Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Xta xiꞌahu̱, mödi hinxka ne xka ꞌyo̱xu̱. Yoꞌö gi ne gi ꞌyo̱hu̱ manꞌagi. Ha gi ne gi te̱ñhu̱ nꞌehe.

28Nuꞌu̱ bi zani ne bi ꞌñembabi:

—Nuꞌge go gi te̱nge. Di te̱nje ar Moise.

29Di pöhe Jö bi zo ar Moise, ha nunar ñꞌo̱ho̱nu̱ hindi pöhe habu̱ xpa ehe.

30Nunar ñꞌo̱ho̱ mar goda̱hmö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Tenguꞌö, nuꞌahu̱ hingi pöhu̱ habu̱ xpa ehe, ha nuga bi xoga ma da̱.

31Di pöhu̱ xiñho, Jö hingi o̱xa ya ꞌyo̱tꞌatsꞌoki. Ha nuꞌu̱ togo tsupi ne o̱tꞌa ngu neꞌö, hö o̱tsꞌe.

32Hiñhamꞌu̱ xta o̱hu̱ nꞌa togo xi xokwa yá da̱ nꞌa xi mꞌu̱ goda̱.

33Nuꞌmu̱ hinxpa pe̱hna Jö nunar ñꞌo̱ho̱nu̱, hinte xi tsa̱hmö xi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö xi ꞌyo̱tꞌmu̱.

34Ha nuꞌu̱ bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Nuꞌge ga mꞌu̱hwi ar tsꞌoki. Tema da za̱ gi utkagihe.

Ne bi ꞌye̱ñꞌu̱ har nijö.

Mi jotyá da̱ nuꞌu̱ mi humamu̱i mi ꞌbu̱i xiñho

35Ar Hesu bi ꞌyo̱de xki tꞌe̱nga har nijö nöꞌö mar goda̱hmö. Bi ma ba honi, ne nu mi dini bi ꞌñembabi:

—Ha gi ñꞌemu̱ibi ár Tꞌu̱ Jö.

36Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö:

—Ndada, togoꞌö ne ga ñꞌemu̱ibi.

37Ne bi ꞌñenga ar Hesu:

—Xka hyandi. Nöꞌö togo gi ñöwipya go geꞌö.

38Nöꞌö mar goda̱hmö bi ꞌñenö:

—Tsi Hmu, di ñꞌemu̱iꞌi.

Ne bi nda̱ndihmö bi nsunda.

39Ar Hesu bi ꞌñenö:

—Nuga xta ekwa har ximha̱i ga o̱tꞌa ar tsꞌu̱tꞌwi. Njapꞌu̱ nuꞌu̱ goda̱ da xo yá da̱, ha nuꞌu̱ xo yá da̱ da ngoda̱.

40Nuꞌmú̱ ꞌra ya de̱ngaꞌbe̱pate mi ꞌbu̱hnu̱, bi ꞌyo̱ nöꞌö bi möñꞌö ne bi ꞌñembabi:

—Xi nuje, hage dar goda̱he nꞌehe.

41Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌmu̱ gar goda̱hu̱hmö, hinte ma tsꞌoki gi tuhu̱. Ngetho gi eñhu̱ gi hanthu̱, jange gi tuda ri tsꞌokihu̱.