Search form

AR LUKA 16

Ár ꞌbede nꞌar ꞌbe̱go mi ka ár hmu

1Ar Hesu bi ꞌñembabi yá ma̱xte nꞌehe:

—Mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ xa hinte mi kꞌatꞌi. Ne mi ꞌñe nꞌar ꞌbe̱go, xki nsipabi mi e̱mba ár bojö.

2Jange ar hmu bi zohna ár ꞌbe̱go, ne bi ꞌñembabi: Xta o̱ka ꞌra ya ꞌbede ntho̱xꞌaꞌi. Jange di ne gi da̱tka majöni gatho ri ꞌbe̱fi, ngetho hindi ne gi pe̱pkathogi.

3Nepꞌu̱ nöꞌö ar ꞌbe̱goꞌö bi bense̱ hár mfeni, ne bi ꞌñenö: Xipya te ga pe̱fi. Ma hmu da hñömga ma ꞌbe̱fi, ha hiñꞌotho ma tsꞌe̱di ga xa̱ꞌmar ha̱i, ha ꞌraka ar mꞌe̱tsa̱ ga mpe̱ti.

4Xta beni te ga pe̱fi. Ma ga nu ha ga japi da ꞌrakar se̱ki ha yá ngu nuꞌu̱ togo tupabi ma hmu, núꞌmu̱ xta thögagi ma ꞌbe̱fi.

5Ne bi zohna ꞌramanꞌa nuꞌu̱ togo mi tupabi ár hmu. Nöꞌö ar ndu̱i bi ꞌya̱mbabi: Hangu gi tupa ma hmu.

6Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñenö: Di tupabi nꞌanthebe ntsꞌo̱i ar nziki. Ha nöꞌö ar ꞌbe̱go bi ꞌñembabi: ꞌBu̱kwa ar he̱ꞌmi habu̱ hutsꞌi hangu gi tupa ma hmu. Dama hyoka manꞌa habu̱ di mö, ho̱nse̱ madenthebe ntsꞌo̱i gi tu.

7Nepꞌu̱ nöꞌö manꞌa bi ꞌñembabi: Xiꞌge hangu gi tuge. Nöꞌö bi ꞌñenö: Nꞌanthebe ndu ar tꞌe̱i. Nepꞌu̱ nöꞌö ar ꞌbe̱go bi ꞌñembabi: ꞌBu̱kwa ri he̱ꞌmi habu̱ huxa hangu gi tupa ma hmu. Hyoka manꞌa habu̱ di mö, ho̱nse̱ gohonꞌa̱te gi tu.

8Nepꞌu̱ nu ár hmu bi ꞌñeꞌspa ár nsu nöꞌö ar tsꞌoꞌbe̱goꞌö, ngetho dama bi tita ár mfeni bi gohwi xiñho nuꞌu̱ togo mi tu ya tha̱i. Jange njapꞌu̱ nuya meximha̱i, xa ka mbödi da zixkwi xiñho yá ñꞌohu̱ nuyá ꞌbe̱fiꞌu̱, ha nuꞌu̱ xi jamfi Jö hingi njapꞌu̱ꞌu̱.

9Ha nuga di xiꞌahu̱, nunár bojö ar tsꞌoximha̱i gi pe̱ꞌsu̱, fa̱xu̱ maꞌra, ne njapꞌu̱ gi ntsixkwihu̱. Ne nu xta the ri tehu̱, ne da the ar bojö, ma da tꞌaꞌahu̱ habu̱ gi tsa̱ya̱hu̱nu̱ mhetsꞌi hiñhamꞌu̱ da götsꞌi.

10Nöꞌö togo su xiñho nöꞌö nꞌa tsi tu̱i tꞌumbabi, njapꞌu̱tho nuꞌmu̱ da tꞌumba nze̱ye̱. Ha nöꞌö hingi su xiñho nöꞌö tsi tu̱i tꞌumbabi, nuꞌmu̱ da tꞌumba nze̱ye̱, hinda su nꞌehe.

11Njapꞌu̱tho nꞌehe, nuꞌmu̱ hingi sufu̱ xiñho ya ñho jawa har ximha̱i, togo da ka̱xmbeniꞌihu̱ da ꞌraꞌahu̱ gi kwathu̱ ya ñho hiñhamꞌu̱ da thege.

12Nuꞌmu̱ hingi suhu̱ xiñho nöꞌö hingo ri me̱tihu̱, togo da ꞌraꞌahu̱ nöꞌö ri me̱tihu̱ gi suhu̱.

13Nꞌar ꞌbe̱go hinda tsa̱ da me̱pa yoho yá hmu, ngetho njapꞌu̱ da u̱tsa nꞌa, ne da mö manꞌa. Wa da me̱pa nꞌa, ne nöꞌö manꞌa hinꞌö. Njapꞌu̱ nꞌehe, hinda tsa̱ gi pe̱fu̱ Jö ne di oda ri mfenihu̱ ya ñho.

14Ha nuya de̱ngaꞌbe̱pate mi ꞌbu̱hnu̱ mi o̱tsꞌe, xa mi thenthoꞌu̱, ngetho xa mi mö ya bojö.

15Ha nu ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Nuꞌahu̱ ho̱nse̱ gi ꞌñu ri hmihu̱ ha yá nthandi ya jöꞌi. Ha Jö pötꞌathoꞌihu̱ ri mfenihu̱, ngetho nöꞌö numañho ya jöꞌi, Jö handi xi ntsꞌotho.

Yá ꞌbe̱pate ar Moise ne ár tsꞌu̱tꞌwi Jö

16Núꞌmu̱ himi tso̱ta ar Xuwa Xixthe, ya ngi pe̱ꞌsfu̱ yá ꞌbe̱pate ar Moise ngi ꞌyo̱thu̱, ne nöꞌö xki mönga maꞌra yá mꞌe̱hni Jö. Ne nu mi zo̱ ar Xuwa dinjawa, xka ꞌyo̱hu̱ xi nsiꞌahu̱ ar hoga mhö no̱nga ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, ne nze̱ye̱ xi umba yá mu̱i da yu̱tꞌa hár tsꞌu̱tꞌwiꞌö.

17Ar mhetsꞌi ne ar ximha̱i hingi hembi da götsꞌi. Ha hiñꞌotho nꞌar tꞌofo xi tꞌotꞌa hár Tꞌofo Jö, hinda njapꞌu̱tho. Ma da tho gatho ngu möñꞌö.

Ar Hesu bi no̱nga nuꞌu̱ togo he̱ yá nthöti

(Mt. 19:1‑12; Mr. 10:1‑12)

18Nuꞌmu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ da hye̱pꞌu̱ ár ꞌbe̱hñö ne da nthötwi manꞌa, tsimbabi ár nthöti. Ne nöꞌö togo da nthötwi nꞌar ꞌbe̱hñö xi hye̱ ár döme, tsimba ár nthöti nꞌehe.

Ár ꞌbede nꞌar ñꞌo̱ho̱ hinte mi kꞌatꞌi ne ar Lasaro

19Mi ꞌbu̱ nꞌar ñꞌo̱ho̱ hinte mi kꞌatꞌi, ne xa mi ñhe xiñho, mi ko̱ ꞌra ya hoga dutu xa mar nza̱tho. Ne hyaxꞌmu̱ mi exa ár nsu mi o̱tꞌa ya da̱ngo.

20Ne mi ꞌbu̱ nꞌar tsi me̱ti már thuhu ar Lasaro, hyaxꞌmu̱ mi huhnu̱ hár goxthi ár ngu ar ñꞌo̱ho̱ hinte mi kꞌatꞌi. Nunar tsi me̱tinu̱ xa xki fo̱xtꞌa xo̱ge ár ndoꞌyo, ne mi po.

21Mi e ya ꞌyo mi teꞌspabi habu̱ xki ꞌya. Ne nöꞌö ar tsi ñꞌo̱ho̱ꞌö, mi nemhö nda go nda zi nuꞌu̱ ya xe̱ni mi ta̱ hár mexa ar ñꞌo̱ho̱ hinte mi kꞌatꞌi.

22Nꞌar pa bi du ar tsi me̱ti, ne ya e̱nxe̱ mhetsꞌi ba e bi zitsꞌi nda mꞌu̱hwi ar Abra. Mꞌe̱fa bi du nöꞌö hinte mi kꞌatꞌi nꞌehe, ne bi tꞌa̱gi.

23Nu mi onu̱ har ꞌbe̱xui, xa mi tho nꞌar u̱gi. Bi gu̱xnu̱ ár da̱, ne bi hyanda yapꞌu̱ ar Abra ne ar Lasaro mi ꞌbu̱hwinu̱.

24Bi matꞌi ne bi ꞌñembabi: Ma tsi dadaꞌi Abra, pe̱ꞌska ar nhwëki. Ba pe̱hna ar Lasaro da po nꞌár xa̱ ha nꞌar tsi tu̱i ar dehe, da e da tse̱tka ma jöhne. Ngetho xa di thokwa ya u̱gi ha ya faspi.

25Ha nu ar Abra bi ꞌñembabi: Ma tsi tꞌu̱ꞌi, benga núꞌmu̱ ngi ꞌbu̱hnu̱ har ximha̱i, xa ngi ꞌbu̱i xiñho, ha nu ar Lasaro mi ñꞌu̱da ár mꞌu̱i mi hyoya. Ha nupya, nunu̱ ꞌbu̱kwa xiñho, ha nuꞌge ñꞌu̱da habu̱ gi ꞌbu̱i.

26Ha hinda tsa̱ da mapꞌu̱ ar Lasaro, ngetho ja nꞌar maꞌye madetho xa ra ñhe. Jange nuꞌu̱ ꞌbu̱kwa, hinda za̱ da mapꞌu̱, ha nuꞌu̱ bi ꞌbu̱pꞌu̱, hinda za̱ di ꞌñekwa.

27Ha nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ꞌö bi ꞌñenö: Ma tsi dadaꞌi Abra, nuꞌmú̱, di a̱ꞌa ar möte gi pe̱hnatsꞌu̱ ar Lasaro hár ngu ma dada.

28Ngetho di ꞌñe ku̱tꞌa ma jödö, di ne da zofo ne hinda ekwa da tho ya u̱gi ngu di thoka.

29Ha nunar Abra bi ꞌñembabi: Nuꞌu̱ bi pe̱ꞌspa nöꞌö bi ꞌyotꞌa ar Moise ne nöꞌö bi ꞌyotꞌa nuꞌu̱ maꞌra yá mꞌe̱hni Jö. Go da ꞌyo̱xꞌu̱.

30Nunar ñꞌo̱ho̱ꞌö bi mengi bi ꞌñenö: Hö, majöni nöꞌö gi mö, ma dadaꞌi Abra. Di beni, nuꞌmu̱ gi pe̱hna nꞌa nuꞌu̱ xi du, da ꞌyo̱tsꞌe ne da ꞌyo̱tꞌwa yá ntso̱ꞌmi.

31Ha nunar Abra bi mengi bi ꞌñembabi: Nuꞌmu̱ hingo o̱ta nöꞌö bi mönga ar Moise ne maꞌra yá mꞌe̱hni Jö, hinda ne da jamfi nöꞌö da xipa nꞌa togo xi mengi xi nte.