Search form

AR LUKA 17

Ga ntsuñhu̱ hinga jafu̱ maꞌra da ꞌyo̱tꞌa ya tsꞌoki

(Mt. 18:6‑7, 21‑22; Mr. 9:42)

1Ar Hesu bi ꞌñembabi yá ma̱xte:

—Hyaxmꞌu̱ ja togo da japa ya jöꞌi da ntsꞌoki. Hwëkate nöꞌö ar jöꞌi da ꞌyo̱tꞌa njapꞌu̱.

2Xiñhohmö nöꞌö ar jöꞌiꞌö da tsꞌu̱twa nꞌar doju̱ni hár ꞌyu̱ga, ne da tꞌe̱ntꞌa har dehe, ne njapꞌu̱ hinda japi da da̱ nuꞌu̱ hinxi ze̱ta yá ñꞌemu̱i.

3Jange ntsuñhu̱. Nuꞌmu̱ nꞌa ri kuhu̱ da ꞌyo̱tꞌahu̱ nꞌar tsꞌomꞌu̱i, hñökwabihu̱. Nuꞌmu̱ da ꞌyo̱tꞌwa ár ntso̱ꞌmi, pumbabihu̱.

4Nuꞌmu̱ da ꞌyo̱tꞌahu̱ ar tsꞌomꞌu̱i yoto mpengi ar pa, ne yoto mpengi da ehe da ꞌñeñꞌahu̱: Pumgagi, pumbabihu̱.

Hñuska ma ñꞌemu̱ihe

5Nuyá ma̱xte ar Hesu bi ꞌñembabi:

—Hñuska ma ñꞌemu̱ihe.

6Nuꞌmú̱ ar tsi Hmu Hesu bi ꞌñenö:

—Nuꞌmu̱ gi pe̱ꞌsu̱hmö ar ñꞌemu̱i ngu nꞌar nda̱murtasa ár döta, da za̱ gi ꞌñembabihu̱ nunar döta ꞌba̱izanu̱: Kꞌu̱xa habu̱ gi ꞌba̱i, ne di ma ba ku̱tꞌa har dehe. Ne nunar zaꞌö da ꞌyo̱tꞌahu̱ ngetho gi ñꞌemu̱ihu̱.

Nöꞌö di ꞌñepi da ꞌyo̱tꞌa nꞌar ꞌbe̱go

7Ar Hesu bi ꞌñembabiꞌu̱ nꞌehe:

—Nuꞌahu̱ gi ꞌñehu̱ nꞌar ꞌbe̱go, hage gi ꞌñembabihu̱ xta penga har hwöhi wa ar ꞌba̱ꞌyo: Thogi gi hñudi gi ñuni.

8Hinꞌö. Ma gi ꞌñembabihu̱: Mꞌe̱tꞌo hogar tꞌoxi, ne gi ꞌraka te ga tsi. Mꞌe̱fa xka jwadi, ka gi hñudi gi ñunge nꞌehe.

9Ha gi umfu̱ njamödi nöꞌö ar ꞌbe̱go bi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö ga ꞌbe̱fu̱. Di enga hinꞌö.

10Njapꞌu̱tho nꞌehe, nu xki jwahu̱ gi pe̱fu̱ ár ꞌbe̱fi Jö xi ꞌbe̱pꞌahu̱, mahyoni gi ꞌñeñhu̱: Hindi ꞌñepkagihe gi ꞌraje njamödi, ngetho dar ꞌbe̱gothohe, ne ho̱nse̱ xta pe̱he nöꞌö ndi ꞌñepkagihe nga pe̱he.

Ar Hesu bi o̱the ꞌre̱tꞌa ya ñꞌo̱ho̱ mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo

11Ar Hesu ndi ma Herusalen, ne bi ꞌranga madeda yoho ya ha̱i, nꞌár thuhu Nsamaria, ha nöꞌö manꞌa Ngalilea.

12Núꞌmu̱ mi zo̱nga hár ñu̱tꞌi nꞌar hnini, bi bo̱nga ꞌre̱tꞌa ya ñꞌo̱ho̱ mi tsu̱ ar tsitꞌandoꞌyo. Nuya ñꞌo̱ho̱yu̱ bi mꞌa̱ yapꞌu̱tho.

13Bi maꞌu̱ ntsꞌe̱di, ne bi ꞌñeñꞌu̱:

—Hesu, tsi Utate, hwëgagihe.

14Ar Hesu nu mi hyantꞌu̱, bi ꞌñembabi:

—Di möhu̱ ba ñꞌuhu̱ da hyantꞌahu̱ ya möjö.

Ne nu mi maꞌu̱, mi ꞌyo ar ꞌñu bi dixa yá hñeni.

15Ne nꞌayu̱, mi za̱ xki ditsꞌi, bi mengi xa bi ñö ntsꞌe̱di, mi nsunda Jö.

16Ne bi nda̱ndihmö hár wa ar Hesu, bi me̱ ár hmi har ha̱i, bi umba njamödi ngetho xki o̱thebi. Nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ꞌö mar me Nsamaria.

17Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñenö:

—Hage himi ꞌre̱tꞌa nuꞌu̱ bi ditsꞌi. Xö nuꞌu̱ ma gu̱to ꞌmu̱.

18Hage ho̱nse̱ nuna hingár me Israel ba pengi da nsunda Jö.

19Ne bi ꞌñemba nöꞌö ar ñꞌo̱ho̱ꞌö:

—ꞌBa̱i di ma. Ya xka mpo̱ho̱ ngetho xka jamfigi.

Ár nzo̱ho̱ ár tsꞌu̱tꞌwi Jö

(Mt. 24:23‑28, 36‑41)

20Nepꞌu̱ nuya de̱ngaꞌbe̱pate bi ꞌya̱mba ar Hesu hamꞌu̱ nda zo̱ ár tsꞌu̱tꞌwi Jö nuwa har ximha̱i. Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñembabi:

—Nu xta e ár tsꞌu̱tꞌwi Jö, hinda ma da thandi.

21Hinda za̱ da tꞌeñꞌahu̱: Xi ꞌbu̱kwa. Wa da tꞌeñꞌahu̱: Bi ꞌbu̱hnu̱. Nu ár tsꞌu̱tꞌwi Jö gi ꞌbu̱hwihu̱pya.

22Nepꞌu̱ bi ꞌñembabi yá ma̱xte:

—Nuya pa xi ꞌñepꞌu̱, ma gi nehmöhu̱ gi hyanthu̱ mödi nꞌa pa di ndö Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi, ha hinda tsa̱.

23Ne ma da tꞌeñꞌahu̱: Ka ꞌbu̱kwa. Wa da tꞌeñꞌahu̱: Ka bi ꞌbu̱hnu̱. Yo gi pa̱hu̱ gi kꞌöꞌsu̱, ne yo gi te̱ñhu̱ nuꞌu̱ togo da xiꞌahu̱ njapꞌu̱.

24Ngetho ngu gi hanthu̱ nꞌar hwe̱i dama da yotꞌa nꞌár ñöni mhetsꞌi, ne da kꞌonga nöꞌö manꞌár ñöni, ma da njapꞌu̱ nöꞌö ar pa xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

25Ne nunu̱ mahyoni mꞌe̱tꞌo da tho nze̱ye̱ ya thogi, ne xa ma da u̱tsa ya jöꞌi ꞌbu̱ nuya payu̱.

26Ngu bi tho nuya paꞌu̱ mi ꞌbu̱ ar Noe, ma da njapꞌu̱tho nuya pa xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi.

27Nuya jöꞌiꞌu̱ mi ñuntho, mi tsithetho, ne mi nthöta nꞌa ngu nꞌa. Mi da̱ñꞌu̱ bi zo̱ ar pa bi yu̱tꞌa ar Noe har döta motsa, ne bi ñuxa ar dehe xo̱ge ar ximha̱i, ne bi jötꞌu̱ gatho.

28Bi njapꞌu̱ nuya pa mi ꞌbu̱ ar Lot nꞌehe. Ya jöꞌi mi ñuni, mi tsithe, mi mpa̱ ne mi nta̱i, mi mpotꞌi ne mi ho̱ ya ngu.

29Ha nunar pa bi bo̱nga ar Lot har hnini Sodoma, bi ꞌwö ya tsibi mi nthöskwi ya kꞌaxtꞌado mi zo̱, ne gatho ya jöꞌi bi zötꞌi.

30Ma da njapꞌu̱ nöꞌö ar pa xta penga Nöꞌö Togo ba e bi Njöꞌi nꞌehe.

31Nu ar paꞌö, nuꞌmu̱ nꞌa di to̱ mañör ngu, yo ma da göi da yu̱tꞌa hár ngu da gu̱ka te pe̱tsꞌi. Ne nöꞌö togo di ꞌyo hár hwöhi, yo ma da mengár ngu.

32Beñhu̱ teme bi ja ár ꞌbe̱hñö ar Lot.

33Gatho nuꞌu̱ da su ár te, da ꞌbe̱di. Ha nuꞌu̱ togo xi ꞌye̱ntꞌa ár te da thökwi, da dini.

34Di xiꞌahu̱, nöꞌö ar nxuiꞌö, yoho di ꞌbonga ha nꞌar fidi, xta da̱ñꞌu̱ nꞌa da tsꞌitsꞌi, ha nöꞌö manꞌa da tsꞌopꞌu̱.

35Yoho ya ꞌbe̱hñö di ku̱nga mahye̱gi, xta da̱ñꞌu̱ nꞌa da tsꞌitsꞌi, ha nöꞌö manꞌa da tsꞌopꞌu̱.

36Yoho ya ñꞌo̱ho̱ di ꞌyo ha nꞌar hwöhi, nꞌa da tsꞌitsꞌi, ha nöꞌö manꞌa da tsꞌogi.

37Nu mi ꞌyo̱ njapꞌu̱ yá ma̱xte, bi ꞌya̱mbabi ar Hesu ne bi ꞌñembabi:

—Ma tsi Hmuꞌihe, habu̱ ma da nja nöꞌö ga mö.

Nöꞌö bi dödi ne bi ꞌñembabiꞌu̱:

—Núnu̱ habu̱ di ꞌbe̱nga nꞌar me̱ti xi du, ka ma da watnu̱ ya pada da zaꞌu̱.